M/V IN HET NIEUWS Vrouw en Ma­lei­sisch

De nieu­we pre­si­dent is lid van de Ma­lei­si­sche min­der­heid. Maar ze is niet via ver­kie­zin­gen aan die po­si­tie ge­ko­men.

NRC Handelsblad - - Buitenland - An­ne­ma­rie Kas

Ha­li­mah Ya­cob

De nieu­we pre­si­dent van Singapore is een vrouw, dat is voor het eerst. En ze is ook nog eens van Ma­lei­si­sche af­komst, dat is voor het eerst in bij­na vijf­tig jaar. Woens­dag is Ha­li­mah Ya­cob uit­ge­roe­pen tot de acht­ste pre­si­dent van de stad­staat in Zuid­oost-Azië. De­ze don­der­dag heeft haar in­au­gu­ra­tie plaats. Er wa­ren niet eens ver­kie­zin­gen voor no­dig, om­dat de an­de­re kan­di­da­ten niet aan de ve­le cri­te­ria vol­de­den. Ha­li­mah Ya­cob (63) was ook al de eer­ste vrou­we­lij­ke voor­zit­ter van het par­le­ment in Singapore.

Voor­af had de Singapo­re­se re­ge­ring be­paald dat de nieu­we pre­si­dent van Ma­lei­si­sche af­komst moest zijn, om zo de Ma­lei­si­sche min­der­heid in het land een steun­tje in de rug te ge­ven. In Singapore is zo’n drie­kwart van de be­vol­king Chi­nees, on­ge­veer 13 pro­cent is Ma­lei­sisch en 10 pro- cent is van In­di­a­se kom­af.

De Ma­lei­si­ërs zijn vaak ar­mer en la­ger op­ge­leid en val­len dus in een la­ge­re so­ci­aal-eco­no­mi­sche klas­se dan de an­de­re twee be­vol­kings­groe­pen. Maar of het be­noe­men van een Ma­lei­si­sche pre­si­dent hen wer­ke­lijk voor­uit helpt, be­twij­fe­len ken­ners te­gen­over pers­bu­reau Reu­ters. Het knaagt toch ook aan hun trots dat er ken­ne­lijk een be­slo­ten ver­kie­zing voor no­dig was om een Ma­lei­si­ër pre­si­dent te ma­ken.

Ya­cob was tot voor kort lid van de Pe­o­p­le’s Ac­ti­on Par­ty. Was, want pre­si­den­ten mo­gen geen lid zijn van een po­li­tie­ke par­tij. De­ze PAP is al ja­ren aan de macht in Singapore. Daar­om was al vroeg dui­de­lijk dat Ya­cob de mees­te kans maak­te. Het pre­si­dent­schap is voor­al ce­re­mo­ni­eel, al mo­gen pre­si­den­ten wel mee­be­slis­sen over ho­ge be­noe­min­gen en heb­ben ze zelfs ve­to­recht over fi­nan­ci­ë­le be­slui­ten.

Cri­ti­ci zeg­gen dat de PAP de cri­te­ria voor deel­na­me aan de ver­kie­zin­gen be­wust te scherp vast­stel­de. Twee ge­ga­dig­den vie­len af om­dat ze niet vol­de­den aan de fi­nan­ci­ë­le ei­sen. Kan­di­da­ten uit het za­ken­le­ven moesten in de top van een be­drijf heb­ben ge­werkt dat ten min­ste 500 mil­joen Singapo­re­se dol­lar waard moest zijn, zo’n 310 mil­joen eu­ro.

Woens­dag liet Ya­cob in haar toe­spraak mer­ken dat ze be­grijpt dat de ma­nier waar­op ze is ge­ko­zen, zon­der dat het volk is gaan stem­men, niet in haar voor­deel uit­pakt. „Ook al wa­ren er geen ver­kie­zin­gen, mijn in­zet blijft het­zelf­de. Ik zal zelfs nog har­der wer­ken”, zei ze. Daar­na be­dank­te ze de al­tijd hard­wer­ken­de Singapo­re­zen nog eens ex­tra, om­dat ze mid­den op de dag vrij van hun werk had­den ge­no­men om naar haar te ko­men luis­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.