Junc­ker schiet door met ou­der­wets plei­dooi voor méér Eu­ro­pa

NRC Handelsblad - - Opinie -

e voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, Jean-Clau­de Junc­ker, heeft in zijn jaar­lijk­se toe­spraak tot het Eu­ro­pees Par­le­ment ge­ko­zen voor een per­soon­lijk en on­ver­valst pro-Eu­ro­pees ver­haal.

Eu­ro­pa heeft de wind mee, al­dus Junc­ker, dus is nu het mo­ment om de Eu­ro­pe­se ban­den aan te ha­len. Bo­ven­dien moet Eu­ro­pa zich voor­be­rei­den op een tijd zon­der Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. In zijn blauw­druk voor de toe­komst grijpt Junc­ker te­rug op een klas­siek con­cept: het Eu­ro­pa van één snel­heid.

Zo voor­ziet Junc­ker een toe­komst waar­in vrij­wel al­le 27 EU-lan­den lid zijn van de eu­ro­zo­ne, ver­ge­le­ken met ne­gen­tien nu. Lan­den die graag de eu­ro wil­len in­voe­ren, maar nog niet aan al­le cri­te­ria voor toe­tre­ding vol­doen, moe­ten hulp kun­nen krij­gen om snel­ler te kwa­li­fi­ce­ren. Om de eu­ro­zo­ne be­ter te be­stie­ren wil Junc­ker de func­tie van Eu­ro­pees Com­mis­sa­ris voor de eu­ro en voor­zit­ter­schap van de eu­ro­groep fu­se­ren tot één Mis­ter Eu­ro. Junc­ker ziet niets in het Fran­se plan om de eu­ro­zo­ne een ei­gen be­gro­ting te ge­ven.

De­zelf­de klas­sie­ke EU-fi­lo­so­fie pas­te Junc­ker ook toe op het vrij ver­keer van per­so­nen, ge­re­geld in ‘Schen­gen’. De zo­ne voor vrij ver­keer van per­so­nen moet on-

BRIEVEN

mid­del­lijk uit­ge­breid wor­den met Bul­ga­rije en Roe­me­nië en op den duur ook met Kro­a­tië. Het ge­za­men­lij­ke be­leid voor bui­ten­land en de­fen­sie moet ef­fi­ci­ën­ter wor­den door het ge­bruik van het ve­to in te per­ken – lid­sta­ten moe­ten op dat ter­rein dus soe­ve­rei­ni­teit af­staan.

Voor mid­del­punt­vlie­den­de krach­ten, voor gro­te ver­schil­len in po­li­tie­ke ori­ën­ta­tie en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling is in de vi­sie van Junc­ker wei­nig plaats. Junc­ker weet na­tuur­lijk ook dat de EU kampt met gro­te me­nings­ver­schil­len. Hij was te­recht streng voor lan­den in Oost-Eu­ro­pa die zich niets aan wil­len trek­ken van on­wel­ko­me uit­spra­ken van het Eu­ro­pe­se Hof.

En­t­hou­si­as­me voor Eu­ro­pa is on­ont­koom­baar voor de voor­zit­ter van het da­ge­lijks be­stuur van de Eu­ro­pe­se Unie. En het is be­grij­pe­lijk voor een po­li­ti­cus die zijn he­le le­ven in dienst heeft ge­steld van Eu­ro­pe­se sa­men­wer­king in Eu­ro­pa, die, naar ei­gen zeg­gen, voor Eu­ro­pa heeft ge­stre­den en met Eu­ro­pa heeft ge­le­den. Junc­kers proEu­ro­pe­se ver­haal is ide­a­lis­tisch, maar houdt nau­we­lijks re­ke­ning met re­ser­ves die voort­den­de­ren­de in­te­gra­tie op­roept. Elan is no­dig en het is ook de taak van de voor­man om be­gees­terd voor­op te lo­pen. Maar met ide­a­lis­ti­sche ver­ge­zich­ten al­léén kan Brussel de scep­sis je­gens Eu­ro­pa niet over­win­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.