Mooie nieu­we smartpho­ne. Maar hij is niet van u

NRC Handelsblad - - Opinie -

aren­lang was het voor veel lief­heb­bers een van de be­lang­rijk­ste ge­beur­te­nis­sen van het jaar: het mo­ment waar­op tech­be­drijf Ap­ple zijn nieuw­ste pro­duc­ten aan­kon­dig­de. Dit­maal doet de lan­ce­ring van de iPho­ne X (spreek uit: Ten) wat sleets aan. De tijd dat nieu­we gad­gets de we­reld schok­ten en ver­baas­den is even voor­bij. Dat de meest be­spro­ken ver­nieu­wing dit­maal be­staat uit be­we­gen­de ‘emo­ji’ zegt veel. De smartpho­ne be­hoort in­mid­dels tot de stan­daard­uit­rus­ting van het gros van de bur­gers, niet al­leen in het rij­ke Wes­ten, maar ook in de op­ko­men­de lan­den en daar­bui­ten. Die van Ap­ple spreekt, voor­al door slim­me mar­ke­ting, nog steeds het meest tot de ver­beel­ding, al is hij tech­no­lo­gisch al lang niet meer zo su­pe­ri­eur ten op­zich­te van de con­cur­ren­tie.

De vraag is ge­steld waar­om men­sen 1.159 eu­ro uit­ge­ven aan dit ap­pa­raat. Het ant­woord moet zijn: om­dat ze dat doen. Als er een markt is voor du­re smartpho­nes dan is dat zo. Het be­drag komt, zo is al ver­ge­le­ken, over­een met een jaar lang el­ke dag een kof­fie bij een hip­pe tent. Er zijn zat men­sen die dat doen.

An­ders be­ke­ken is het ver­ba­zing­wek­kend dat er voor dit pro­duct, en an­de­re smartpho­nes, über­haupt zo veel moet wor­den be­taald. De hoe­veel­heid waar­de­vol­le da­ta die de te­ch­in­du­strie aan dit soort ap­pa­ra­ten ont­trekt is enorm. De smartpho­ne kan wor­den be­schouwd als een on­mis­ba­re hulp, een com­mu­ni­ca­tor, een na­vi­ga­tor, een mul­ti­func­ti­o­ne­le ver­maak­ma­chi­ne of ge­zond­heids­mo­ni­tor. Hij is te­ge­lij­ker­tijd in po­ten­tie een in­drin­gen­de en alo­maan­we­zi­ge per­soon­lij­ke spi­on die, mits dat hem niet uit­druk­ke­lijk on­mo­ge­lijk wordt ge­maakt, al­les door­brieft aan zijn mees­ters. Lo­ca­tie, ge­drag, vrien­den en con­tac­ten, be­we­ging, noem maar op. In Noord-Ko­rea krijgt men bij be­zoek aan dat land een min­der mee. Hier wordt hij vrij­wil­lig in de win­kel aan­ge­schaft.

Nieu­we tech­no­lo­gi­sche snuf­jes ken­mer­ken de lan­ce­ring van el­ke nieu­we ge­ne­ra­ties van dit soort gad­gets. In plaats daar­van zou­den nieu­we ga­ran­ties voor de pri­va­cy be­ter de bo­ven­toon kun­nen voe­ren. Er moet een snel groei­en­de markt zijn voor een smartpho­ne die in een tech­no­lo­gi­sche om­ge­ving ope­reert waar­in zo wei­nig mo­ge­lijk aan da­ta wordt weg­ge­ven. Daar wordt door Ap­ple, met val­len en op­staan, aan ge­werkt. Maar be­lof­ten van een le­ve­ran­cier zijn niet ge­noeg. Die zijn door de sec­tor te vaak ver­bro­ken om nog op te kun­nen ver­trou­wen. De smartpho­ne zal daad­wer­ke­lijk ei­gen­dom moe­ten wor­den van de­ge­ne die hem koopt. Want, al denkt de be­zit­ter daar vaak an­ders over, dat is hij nu niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.