Geen lief­de: me­di­ca­tie

NRC Handelsblad - - Opinie -

Het ar­ti­kel van May-May Meij­er is erg ge­ëxal­teerd, en voor­al daar­door is het een fop­mid­del te­gen de­pres­sie ( Wijs gees­tes­zie­ke niet de weg naar een laat­ste­wil­mid­del, 8/9). Zij be­veelt in het stuk voor­al lief­de, zorg en aan­dacht aan als re­me­die. Een hoofd­ken­merk van de­pres­sie is nu juist dat je voor die za­ken niet meer ont­van­ke­lijk bent. Al­leen de laat­ste ge­ne­ra­tie pil­len hel­pen in veel ge­val­len. En soms, als pil­len en the­ra­pie niet wer­ken, is de de­pres­sie ge­woon ver­dwe­nen. En dat be­weer ik zo stel­lig, om­dat veel­vul­di­ge er­va­ring mij dat ge­leerd heeft. Ot­to Jong­mans Wa­te­rin­gen Aan­van­ke­lijk het doel om hier­bij geen slacht­of­fers te ma­ken, maar in de loop der tijd vie­len er toch steeds meer do­den en ge­won­den. Tot het eind toe hield Man­de­la vast aan het idee dat het ge­recht­vaar­digd was met ge­weld het apart­heids­re­gime ten val te bren­gen, aan­ge­zien dit re­gime zelf ten­slot­te ook niet ge­weld­loos was. In 1985 bood P.W. Bot­ha Man­de­la zijn vrij­heid aan, op voor­waar­de dat hij on­voor­waar­de­lijk ge­weld als po­li­tiek wa­pen zou af­zwe­ren. Man­de­la wei­ger­de. Toen De Klerk hem uit­ein­de­lijk vijf jaar la­ter in vrij­heid liet stel­len, zorg­de die er­voor dat er geen voor­waar­den aan Man­de­la’s vrij­la­ting ge­steld wer­den. Eli­sa­beth de Boer Arn­hem be­schul­digt hij Bau­det van ra­cis­me en an­de­re hem on­wel­ge­val­li­ge the­o­rie­ën. Daar­te­gen zwij­gen is zijn in­ziens recht­vaar­dig, „maar ook bit­ter nood­za­ke­lijk – juist, om­dat we we­ten waar dat toe leidt”. Li­vestro spreekt zich­zelf hier te­gen. Want hoe kun je we­ten waar dat toe leidt, wan­neer je stelt dat de ge­schie­de­nis zich zel­den her­haalt? Jo­ke Koel­mans Am­stel­veen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.