Leuk voor de ma­na­ger

NRC Handelsblad - - Opinie -

In de tijd dat ik in de in­du­strie werk­te, mocht ik jaar­lijks in het ka­der van ‘team­buil­ding’ sa­men met col­le­ga’s jong­le­ren, een graaf­ma­chi­ne van Lego bou­wen ter­wijl er steen­tjes ont­bra­ken, een brug van sa­té­stok­jes knut­se­len en zelfs ge­woon een bos­wan­de­ling ma­ken ( Ver­ga­de­ren aan het zwem­bad, 13/9). Wat me is bij­ge­ble­ven is dat het vaak ge­zel­li­ge uur­tjes wa­ren: dat het be­drijf hier op kor­te, laat staan op lan­ge ter­mijn enig voor­deel van heeft ge­had be­twij­fel ik. Dit soort eve­ne­men­ten stond ge­woon op het jaar­lijk­se tar­get­lijst­je van de ma­na­ger, die het zijn se­cre­ta­res­se ver­der liet or­ga­ni­se­ren (voor­al bin­nen het bud­get!) om ver­vol­gens na zo’n dag weer een vin­kje te zet­ten. Dat er enig pro­bleem op de werk­vloer mee op­ge­lost zou kun­nen wor­den, ge­tuigt van wei­nig re­a­lis­me. En ik ver­moed dat veel lei­ding­ge­ven­den daar net zo over den­ken. Peer Froehling Eind­ho­ven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.