Nrc

NRC Handelsblad - - Opinie -

n de­ze krant van woens­dag 6 sep­tem­ber werd aan­ge­kon­digd dat KLM als een van de eer­ste Ne­der­land­se be­drij­ven ge­bruik gaat ma­ken van What­sApp’s nieu­we za­ke­lij­ke be­rich­ten­dienst. Goed dat een be­drijf met zijn tijd mee­gaat, en met zijn klan­ten gaat com­mu­ni­ce­ren op de­zelf­de ma­nier waar­op veel Ne­der­lan­ders reeds met el­kaar com­mu­ni­ce­ren, zou je kun­nen den­ken. De pri­va­cy is in ie­der ge­val niet in het ge­ding, al­dus KLM’s hoofd di­gi­ta­le stra­te­gie Pie­ter Groe­ne­veld, want „klan­ten ma­ken hun ei­gen af­we­ging en de be­rich­ten zijn ver­sleu­teld”. Hoe What­sApp ver­dient aan de za­ke­lij­ke ac­counts kan Groe­ne­veld niet zeg­gen („dat is aan What­sApp”, zo staat in het ar­ti­kel), wel dat KLM niets be­taalt voor de dienst.

De be­slis­sing van KLM om in zee te gaan met What­sApp (lees: Fa­ce­book) is na­ïef. Te­gen­woor­dig is het geen ver­ras­sing meer dat uw ge­ge­vens het pro­duct zijn bij een on­li­ne dienst die „gra­tis” is. Veel men­sen (dus ook veel klan­ten van KLM) heb­ben ech­ter te wei­nig ken­nis van de di­gi­ta­le we­reld om de ge­vol­gen voor de pri­va­cy van hun han­de­len in die we­reld in te kun­nen schat­ten. Gro­te be­drij­ven die­nen zich be­wust te zijn van hun voor­beeld­func­tie bij an­ne­mend dat er geen back­door in What­sApp is in­ge­bouwd (om­dat de pro­gram­ma­co­de van What­sApp niet open­baar is, kun­nen we dit niet ve­ri­fi­ë­ren), is de in­houd van be­rich­ten wel­is­waar ver­sleu­teld, maar des­al­niet­te­min lek­ken er al­ler­lei met­a­da­ta naar de tus­sen­par­tij Fa­ce­book: dat u een klant bent van KLM, dat er een re­den voor u is om con­tact op te ne­men met de klan­ten­ser­vi­ce, en dat u dit daad­wer­ke­lijk doet (een as­ser­tief per­soon?), het tijd­stip van uw in­ter­ac­tie, de duur er­van, een schat­ting van de lo­ca­tie waar u zich be­vindt, et­ce­te­ra.

De­ze in­for­ma­tie krijgt KLM na­tuur­lijk ook als u via haar web­si­te of smartpho­ne-app de klan­ten­ser­vi­ce zou be­na­de­ren, maar waar­om zou een der­de par­tij de­ze in­for­ma­tie moe­ten krij­gen? En niet zo­maar een der­de par­tij, maar een groot bui­ten­lands be­drijf (on­der­he­vig aan een an­de­re ju­ris­dic­tie dan de on­ze) dat als een oc­to­pus uit al­ler­lei di­gi­ta­le ka­na­len in­for­ma­tie op­zuigt en nooit meer ver­geet, met een as­tro­no­mi­sche beurs­waar­de die ge­ba­seerd is dez­hur­naya,

het ma­ken van stra­te­gi­sche keu­zes op di­gi­taal ge­bied (zo­als het in zee gaan met Fa­ce­book) die de pri­va­cy van hun klan­ten ne­ga­tief kun­nen be­ïn­vloe­den. op de po­ten­tie om de­ze in­for­ma­tie op de best mo­ge­lij­ke wij­ze te com­bi­ne­ren en ten gel­de te ma­ken. en goed ge­ko­zen me­ta­foor kan hel­pen om men­sen be­wus­ter te ma­ken van het be­lang van di­gi­ta­le pri­va­cy. De aan­we­zig­heid van What­sApp in de com­mu­ni­ca­tie­lijn tus­sen KLM en mij als klant doet me den­ken aan een reis­boek van Jel­le Brandt Cor­sti­us, waar­in hij schrijft over de een door­gaans ou­de vrouw die in de Sov­jet-Unie op ie­de­re ho­tel­ver­die­ping bij de lift zat, om te no­te­ren wan­neer je aan­kwam en weg­ging, en met wie, om ver­vol­gens de­ze in­for-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.