‘Het gaat goed, ik draag nog steeds hak­ken’

Sinds een jaar of zes fo­to­gra­feert Jel­le Pie­ter de Boer top­vi­o­lis­te Ida Haen­del. Over haar leef­tijd doet ze graag schim­mig.

NRC Handelsblad - - Achter Pagina -

io­lis­te Ida Haen­del slaapt graag uit. Als Jel­le Pie­ter de Boer in Mi­a­mi is om haar te fo­to­gra­fe­ren gaat hij niet voor het mid­dag­uur naar haar huis. Een­maal daar zoe­ken ze sa­men jur­ken uit voor de fo­to­shoot. Daar­na brengt een taxi ze naar een res­tau­rant (en soms daar­na nog naar een voor­stel­ling). Al­tíjd, zegt De Boer, ont­staat er reu­ring rond haar. Ze wordt her­kend, aan­ge­spro­ken of ze zorgt er zelf voor dat ze met men­sen in ge­sprek raakt.

On­ge­veer zes jaar ge­le­den be­na­der­de Jel­le Pie­ter de Boer, toen nog stu­dent ge­nees­kun­de, de le­gen­da­ri­sche Pool­sjood­se vi­o­lis­te om zijn be­won­de­ring voor haar te ui­ten. De nu­an­ces die zij in haar spel weet te leg­gen, zegt hij, zijn on­ge­ë­ve­naard.

Hij mocht haar bel­len, en op een dag bel­de ze hem ook te­rug, in Gro­nin­gen. Hun eer­ste ont­moe­ting, een uit­ge­brei­de lunch in Lon­den, mond­de uit in een win­kel­ses­sie waar­bij hij haar Stra­di­va­ri­us vast­hield ter­wijl zij knal­ro­de pumps uit­zocht.

De Boer speelt zelf vi­ool („op geen en- kel ni­veau kan ik haar bij­hou­den”) en is naast huis­arts ook fo­to­graaf. Hij heeft Haen­del nu een keer of tien be­zocht en ge­fo­to­gra­feerd. Ze po­seert, maar hij fo­to­gra­feert haar ook als ze er niet op be­dacht is.

Over haar leef­tijd doet ze schim­mig. Om op (te) jon­ge leef­tijd mee te kun­nen doen aan een con­cours zou haar ge­boor­te­jaar toen­ter­tijd zijn ‘aan­ge­past’, van 1928 naar 1923. De Boer weet pre­cies wan­neer ze ja­rig is, maar Haen­del ver­biedt hem al­tijd qua­si-streng de­ze ken­nis te de­len.

Haen­del is nooit ge­trouwd en heeft geen kin­de­ren. In het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um heeft De Boer haar ac­tie­ra­di­us klei­ner zien wor­den. Maar nog al­tijd gaat de he­le dag de te­le­foon. Men­sen die wil­len we­ten hoe het met haar is. „Ze zegt dan al­tijd: ‘Goed, ik draag nog steeds ho­ge hak­ken’.”

Ze treedt fei­te­lijk niet meer op. Maar ze zal al­tijd zeg­gen dat ze dat nog wel doet, zegt De Boer. Dat ze in­mid­dels on­mo­ge­lijk nog de kracht kan heb­ben om Beet­ho­ven of Brahms te spe­len, is geen on­der­werp van ge­sprek. Me­rel Thie De ex­po­si­tie Ida met foto’s van Jel­le Pie­ter de Boer is tot en met 29 ok­to­ber te zien in het Gro­nin­ger Forum. In­fo via jelle­pie­ter­de­boer.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.