Een aap kan niets be­zit­ten, dus sel­fie is van nie­mand

De rechts­zaak over de sel­fie van een aap draai­de om de vraag: bij wie be­rust het au­teurs­recht? Maar ei­gen­lijk gaat het om die­ren­rech­ten.

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws - Door on­ze re­dac­teur

Wil­fred Tak­ken

Met zijn sel­fie heeft de grijn­zen­de kuif­ma­kaak Na­ru­do heel wat los­ge­maakt on­der ju­ris­ten en die­ren­ac­ti­vis­ten. Want van wie is die sel­fie? Van de aap? Van fo­to­graaf Da­vid Sla­ter? Of van nie­mand?

De Brit­se na­tuur­fo­to­graaf Da­vid Sla­ter pu­bli­ceer­de in 2011 een se­rie foto’s die kuif­ma­kaken op het In­do­ne­si­sche ei­land Su­la­we­si (Ce­le­bes) van zich­zelf had­den ge­maakt. De foto’s gin­gen met­een de we­reld over. Wi­ki­pe­dia pu­bli­ceer­de ze zon­der toe­stem­ming van Sla­ter. Toen hij de web­si­te hier­op aan­sprak, zei de­ze dat de foto’s zich in het pu­blie­ke do­mein be­von­den; ze wa­ren rech­ten­vrij. Niet Sla­ter, maar de aap had ze im­mers ge­maakt.

De Ame­ri­kaan­se die­ren­rech­ten­groep PETA be­gon ver­vol­gens een rechts­zaak te­gen Sla­ter, na­mens een van de kuif­ma­kaken. Sla­ter zou het au­teurs­recht van Na­ru­do heb­ben ge­schon­den. In ja­nu­a­ri 2016 oor­deel­de de Ame­ri­kaan­se rech­ter dat die­ren geen au­teurs­recht kun­nen heb­ben. Het ho­ger be­roep ein­dig­de maan­dag in een schik­king: Sla­ter draagt een kwart van zijn ver­dien­sten af aan de be­scher­ming van kuif­ma­kaken.

Ne­der­land­se au­teurs­recht­spe­ci­a­lis­ten vin­den het hel­der: ner­gens ter we­reld heb­ben die­ren ver­mo­gens­rech­ten, dus ook geen au­teurs­recht. Die­ren kun­nen geen ei­gen­dom be­zit- ten. Bernt Hu­gen­holtz, hoog­le­raar in­tel­lec­tu­eel ei­gen­dom aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam: „De aap kan ju­ri­disch ge­zien niet de ma­ker van het werk zijn.” Van wie is de foto dan? Van nie­mand, zeg­gen de ju­ris­ten. Een fo­to­graaf kan slechts zijn au­teurs­recht la­ten gel­den als hij al­ler­lei cre­a­tie­ve keu­zes heeft ge­maakt. Wi­ki­pe­dia krijgt van hen dus ge­lijk, de apensel­fie is rech­ten­vrij.

Or­ka’s in slavernij

Hoe­wel Hu­gen­holtz en zijn Leid­se col­le­ga Dirk Vis­ser de apen­zaak graag in hun col­le­ges ge­brui­ken, vin­den ze hem ju­ri­disch ge­zien niet zo in­te­res­sant. Maar ze vin­den het wat pu­bli­ci­teit en maat­schap­pe­lijk be­lang be­treft wel boei­end. Vis­ser: „Op het lijst­je pri­o­ri­tei­ten voor die­ren staat het heb­ben van au­teurs­recht heel laag, maar het is ge­wel­dig voor PETA dat ze met zo’n exo­ti­sche, kans­lo­ze zaak over­al Fo­to­graaf Da­vid Sla­ter ver­koopt op zijn si­te on­der an­de­re mok­ken met de apensel­fie. hun ei­gen ten.”

Het gaat PETA niet zo­zeer om au­teurs­rech­ten voor apen, als wel om aan­dacht te vra­gen voor het uit­ster­ven van de kuif­ma­kaak, en voor die­ren­rech­ten in het al­ge­meen. In de VS pro­be­ren ac­ti­vis­ten om via de rech­ter die­ren grond­rech­ten te ge­ven. Eer­der voer­de PETA een ver­lo­ren rechts­zaak te­gen pret­park Sea World, uit naam van zes or­ka’s, om­dat hun hech­te­nis het ver­bod op slavernij zou schen­den.

Dat soort rechts­za­ken zijn kans­loos, maar zijn in de eer­ste plaats be­doeld om de pu­blie­ke opi­nie te be­ïn­vloe­den – zo­dat die­ren als meer wor­den be­schouwd dan lou­ter als pro­duct. Niet zon­der ef­fect. In de Ne­der­land­se Wet Die­ren van 2011 staat bij­voor­beeld dat die­ren een „in­trin­sie­ke waar­de” heb­ben. Dit be­te­kent: „De er­ken­ning van de ei­gen waar­de van die­ren, zijn­de we­zens met ge­voel.” ver­haal kun­nen pro­mo-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.