Co­lum­nist Ha­ni­na Aja­rai moet weg bij Al­ge­meen Dag­blad

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws -

Co­lum­nist Ha­ni­na Aja­rai, die eind ju­li op­hef ver­oor­zaak­te met haar co­lumn ‘Nou­ri vs. MH17’, moet ver­trek­ken bij het AD. Dat be­ves­tigt hoofd­re­dac­teur Hans Nij­en­huis. Haar laat­ste co­lumn ver­schijnt op 28 sep­tem­ber. Aja­rai ont­houdt zich van com­men­taar. Nij­en­huis: „We heb­ben moe­ten con­sta­te­ren dat er on­vol­doen­de bin­ding was met de le­zer.” Zijn be­slis­sing, die hij twee we­ken ge­le­den nam, heeft „niet al­leen” te ma­ken met de co­lumn over MH17 en Nou­ri. Die ver­scheen op 20 ju­li, drie jaar na de ramp met vlucht MH17. Daar­in schreef ze dat de ramp haar „op emo­ti­o­neel ni­veau” „he­le­maal niets” deed. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.