IN­TER­VIEW ‘De mens is een blaas­in­stru­ment’

Schrij­ver Ar­non Grun­berg ver­vangt twee we­ken non-stop een va­der in een Zut­phens ge­zin met vier kin­de­ren. Hij doet da­ge­lijks ver­slag.

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws -

Sopraan Cheryl Stu­der ju­reert en geeft een mas­ter­class bij het In­ter­na­ti­o­naal Vo­ca­lis­ten Con­cours in Den Bosch. Joost Ga­le­ma

De woor­den en ge­dach­ten van ope­ra­di­va Cheryl Stu­der dwa­len een mo­ment af naar de stad My­ti­li­ni op het Griek­se ei­land Les­bos. Ze brengt er de zo­mers door in een klei­ne wo­ning met een weids dak­ter­ras, waar ze me­di­teert en slaapt. Ie­de­re och­tend loopt ze de stil­le zee in en voelt hoe het wa­ter haar li­chaam om­sluit, tot­dat ze de il­lu­sie heeft ge­wicht­loos te zijn. Dan gaat ze snor­ke­len. „Daar­voor moet je vrij en ont­span­nen ade­men, zo­als dat bij zin­gen ook het ge­val is. Wie dat niet kan, die ver­drinkt, in de zee of in de mu­ziek. Op mijn ei­gen fes­ti­val op Les­bos doe ik mas­ter­clas­ses. Als ik merk dat mijn zang­leer­lin­gen hun lijf te veel on­der druk zet­ten, raad ik ze soms aan een mid­dag te le­ren snor­ke­len. Dat helpt.”

De Ame­ri­kaan­se sopraan Stu­der ju­reert en geeft de­zer da­gen les in Den Bosch, waar zang­ta­lent zich ver­za­melt bij het In­ter­na­ti­o­naal Vo­ca­lis­ten Con­cours (IVC). Ze noemt zich­zelf lie­ver een gids dan een le­ra­res. „Wij moe­ten leer­lin­gen hun ei­gen mo­ge­lijk­he­den la­ten ont­dek­ken: kwa­li­tei­ten die zich ver­ber­gen of die ge­van­gen zit­ten ach­ter een blok­ka­de. Als niets werkt, zeg ik dik­wijls: zoek de goe­de noot, die in ie­der mens schuil­gaat, en wan­neer je die ge­von­den hebt, richt dan het­zelf­de ge­voel, de­zelf­de ge­dach­te of sen­sa­tie op de noot er­naast. Daar­mee bouw je een stem. Dat is een een­vou­dig prin­ci­pe.”

Zelf brak de nu 61-ja­ri­ge Stu­der door bij de Bei­er­se Staats­ope­ra on­der di­ri­gent Wolf­gang Sa­wal­lisch. Ze was een twin­ti­ger en haar na­tuur­ta­lent kwam daar tot vol­le was­dom. „Hij be­zat een ma­gi­sche lin­ker­hand, die on­ze adem­ha­ling leek te stu­ren”, her­in­nert ze zich. Stu­der zong die ja­ren al met­een Wag­ner-hel­din­nen, maar toen zwaar­de­re rol­len zich aan­dien­den, zo­als Sa­lo­mé van St­rauss, nam ze Sopraan Cheryl Stu­der raadt haar zang­leer­lin­gen soms aan te le­ren snor­ke­len.

VERVANGVADER AR­NON GRUN­BERG 10

ont­slag. Ze deed een stap te­rug om het fun­da­ment on­der haar zang te ver­ste­vi­gen. „Toen ont­dek­te ik ook hoe be­lang­rijk Sa­wal­lisch was ge­weest”, zegt ze. „Bij hem leek het al­le­maal van­zelf te gaan, want ik had ta­lent en de no­di­ge on­be­van­gen­heid. Maar on­ver­mij­de­lijk komt het mo­ment dat de stem het op een dag even laat af­we­ten. Dan vraag je je ver­twij­feld af wat te doen. Wat zou de­ze of ge­ne daar­over ge­zegd heb­ben? Ik dacht: laat ik eens be­gin­nen op een la­ge noot en kij­ken of ik van­af dat punt de hoog­te in kan bou­wen. En zo ont­dek­te ik lang­zaam maar ze­ker de wer­king van mijn stem en li­chaam.”

Te­gen­woor­dig pro­beert ze jon­ge zan­gers op dat­zelf­de pad te zet­ten. „Ze moe­ten het me­cha­nis­me le­ren door­gron­den. De mens is een blaas­in­stru­ment. Wij moe­ten lucht­stro­men be­heer­sen. Het gaat om de ener­gie en kwa­li­teit van de adem die langs de stem­ban­den gaat. Wie dat be­grijpt, ver­liest de angst voor ho­ge no­ten. Want die be­staan niet. Er zijn al­leen lang­za­me en snel­le no­ten. De stem­ban­den tril­len lang­zaam of snel.”

Ze prent haar leer­lin­gen in dat angst een ge­voel is, geen wer­ke­lijk­heid. „Die kun je met ken­nis be­strij­den. Soms zeg­gen le­ra­ren: ‘Denk aan een bloem die open­gaat.’ Dat geeft in­spi­ra­tie. Maar ik wil dat ze be­grij­pen wat het in­stru­ment doet. Want je kunt die bloem niet uit je broek­zak to­ve­ren als je voelt dat je be­ter thuis in bed kunt lig­gen. Dan moet je we­ten wat je doet. Ik hou van bei­de me­tho­des: in­spi­ra­tie en tech­niek kun­nen niet zon­der el­kaar.” Tij­dens het In­ter­na­ti­o­naal Vo­ca­lis­ten Con­cours geeft Stu­der vrij­dag 15/9 om 19:30 uur een mas­ter­class in De Pa­ra­de in Den Bosch. Za­ter­dag­avond 19:00 uur is de fi­na­le van het IVC in het Mu­ziek­ge­bouw in Eind­ho­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.