Op­voe­den is soms ook ca­pi­tu­le­ren

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws -

e eer­ste fluis­ter­boot die op een be­wolk­te na­mid­dag in Zut­phen ver­trekt, is ge­vuld met jon­ge­ren die aan het syn­droom van Down lij­den, de twee­de fluis­ter­boot is ge­vuld met be­jaar­den, een vervangvader en drie kleu­ters.

Ron­ja, de oud­ste, heeft een vriend­je mee­ge­no­men, Le­o­nard.

We zijn nog geen tien mi­nu­ten on­der­weg als Thu­ra vraagt: „Duurt het nog lang?” Het duurt nog ruim een uur, maar ik ant­woord: „Heel even.”

Uit ver­ve­ling of uit lief­de voor Le­o­nard klimt Ron­ja wijd­beens op de schoot van de jon­gen. Aan zijn ge­zicht valt niet af te le­zen of hij dit leuk of ver­ve­lend vindt, maar hij lijkt me een kleu­ter die met ge­pas­te be­rus­ting veel on­der­gaat.

En­ke­le be­jaar­den om me heen wer­pen me af­keu­ren­de blik­ken toe. Ze vin­den het ken­ne­lijk on­ge­past dat kleu­ters de lief­de na­spe­len, maar de vervangvader grijpt niet in. Hij vindt het pri­ma. We zit­ten nog een uur op de boot en on­no­dig con­flict met mijn kin­de­ren dient te wor­den ver­me­den, te­meer daar Thu­ra, mis­schien uit ja­loe­zie om­dat haar zus­je de lief­de lijkt te heb­ben ge­von­den, zich tel­kens zo ver voor­over­buigt dat ze in het wa­ter dreigt te val­len. Als ik dat pro­beer te ver­hin­de­ren slaat ze mijn arm weg en roept: „Ik wil in het wa­ter kij­ken.”

„Maar daar is niets te zien”, pro­beer ik nog, „kijk dan waar al die men­sen heen kij­ken.” „Dat is stom”, roept ze. De vervangvader be­sluit ver­der zijn mond te hou­den, ge­luk­kig be­moei­en de be­jaar­den zich er niet mee. Op­voe­ding is voor een groot ge­deel­te het ver­mij­den van con­flic­ten. In­dien no­dig dient de op­voe­der zich zo on­zicht­baar mo­ge­lijk te ma­ken. Ja, op­voe­den is ook ca­pi­tu­le­ren op de juis­te mo­men­ten.

De fluis­ter­boot is pa­ra­dij­se­lijk ver­ge­le­ken met de tocht de vol­gen­de och­tend door de re­gen op een bak­fiets, twee jon­ge kin­de­ren in de bak, op weg naar bin­nen­speel­plaats Bal­lo­rig. De moe­der is el­ders, de vervangvader staat er al­leen voor. Dat is pri­ma, zo krijg je een band met de kin­de­ren, hoe­wel ik me iets be­ter had kun­nen voor­be­rei­den op een band met de bak­fiets.

Het lukt me nog net een fiet­ser te ont­wij­ken, maar een be­jaar­de kan ik al­leen red­den door hard te roe­pen: „Ga op­zij, man.”

Ik voel me een ter­ro­rist en ter­wijl ik de be­jaar­de net niet schep, zie ik de kran­ten­kop­pen al voor me: ‘Schrij­ver doodt twee kin­de­ren en be­jaar­de. Po­li­tie ver­moedt op­zet.’

Ver­vol­gens de bin­nen­speel­plaats. Het woord ‘hel’ krijgt een nieu­we in­vul­ling. (Wordt ver­volgd) Ar­non Grun­berg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.