de oom ‘Ik voel me van de nieu­we rap­ster­ren’

Na cor­rup­tie-aan­tij­gin­gen en een mis­luk­te po­ging pre­si­dent van ge­boor­te­land Ha­ï­ti te wor­den, fo­cust Wy­clef Jean (47) zich weer op zijn werk als mu­zi­kant. „Men­sen vroe­gen me: waar­om zet je al­les op het spel?”

NRC Handelsblad - - Cultureel Supplement - IN­TER­VIEW WY­CLEF JEAN Door on­ze me­de­wer­ker Saul van Sta­pe­le

‘Ik ge­bruik ge­lui­den die NASA met een ruim­te­schip op Ju­pi­ter ver­za­mel­de’

W yclef Jean is te­rug. Twin­tig jaar na­dat hij als lid van The Fu­gees een Gram­my Award had ge­won­nen voor het al­bum The Sco­re, zit de 47-ja­ri­ge Jean in de hoek van een ka­mer in luxe­ho­tel Bay­e­ri­scher Hof in Mün­chen, aan ta­fel met een en­gi­neer met wie hij tij­dens de­ze pro­mo­tie-dag tus­sen in­ter­views door aan nieu­we mu­ziek werkt en can­na­b­iso­lie rookt in een elek­tro­nisch pijp­je. Jean heeft een bord­je lunch op schoot. „Vind dat ene ge­luid voor me”, zegt de voor­ma­li­ge Fu­gee met half­vol­le mond te­gen de man ach­ter de lap­top. „Dat Dra­ke-ge­luid: ‘ting-ting’.”

Het was de af­ge­lo­pen ja­ren mu­zi­kaal re­la­tief stil rond Wy­clef Jean. De pop­ster be­reid­de in 2010 een mis­luk­te po­ging voor om pre­si­dent te wor­den van zijn ge­boor­te­land Ha­ï­ti – hij bleek niet aan de ei­sen te vol­doen – en raak­te flink in op­spraak na be­rich­ten dat hij gro­te som­men geld van zijn op Ha­ï­ti ge­rich­te hu­ma­ni­tai­re or­ga­ni­sa­tie Yéle Ha­ï­ti zou heb­ben uit­ge­ge­ven aan zich­zelf en zijn en­tou­ra­ge. Jean gaf in een weer­woord toe dat er „fou­ten” wa­ren ge­maakt, maar ont­ken­de meer­maals ca­te­go­risch dat er spra­ke was van cor­rup­tie of zelf­ver­rij­king.

Nu is Jean te­rug met een nieuw al­bum, The Car­ni­val III: The Fall and Ri­se of a Re­fu­gee, het der­de deel in een se­rie die in 1997 be­gon met Jeans so­lo­de­buut Wy­clef Jean pre­sents The Car­ni­val fea­tu­ring Re­fu­gee All­stars. Een mu­zi­kaal veel­zij­dig, ty­pisch Wy­clef Jean-al­bum van de pro­du­cer die we­reld­hits scoor­de met uit­een­lo­pen­de ar­ties­ten als Sha­ki­ra, Ying Yang Twins, Whit­ney Hous­ton en Car­los Sant­a­na. U klinkt op­ti­mis­tisch op uw nieu­we al­bum. „Ik ben ook op­ti­mis­tisch, ik moet wel. Ik ben ge­ïn­spi­reerd door Fe­la Ku­ti, de zwar­te pre­si­dents­kan­di­daat. Toen ik de po­li­tiek in ging, dui­kel­de ik in een zwart gat en dat was geen een­vou­dig gat om uit te klim­men. Maar ik wil­de meer dan al­leen ver­ant­woor­de­lijk zijn voor hon­derd mil­joen ver­koch­te pla­ten. Men­sen vroe­gen me: waar­om zet je al­les op het spel? Men­sen die over je lie­gen, die zeg­gen dat je geld ge­sto­len hebt: waar­om zou je je re­pu­ta­tie ris­ke­ren? Maar er la­gen 250.000 men­sen on­der het puin in mijn land. Als ik niets ge­daan had, zou het af­ge­lo­pen zijn met me.” Maak­te u in die pe­ri­o­de nog mu­ziek? „Mu­ziek is er al­tijd, maar mijn hoofd was niet bij de mu­ziek. Mijn fo­cus was op po­li­tiek; op pre­si­dent wor­den. Ik zou wel een mu­zi­ka­le pre­si­dent zijn ge­weest, net als de vo­ri­ge pre­si­dent van mijn land, Mi­chel Mar­tel­ly. Maar ik dacht niet na over de pop­we­reld. Nu heeft mijn sin­gle al­weer twee mil­joen streams, ben ik te­rug en voel ik me ge­luk­ki­ger; juist door die pe­ri­o­de van af­we­zig­heid.” Uw eer­ste so­lo­al­bum kwam twin­tig jaar ge­le­den uit. Er zijn nu gro­te rap­ster­ren die net zo oud zijn als uw de­buut. „Ja, ik ben hun oom. Ken je de sin­gle Wy

clef Jean van Young Thug? De pro­du­cer is Su­pah Ma­rio en een van zijn fa­vo­rie­te pla­ten is The Car­ni­val. Daar luis­ter­de hij naar toen hij 12 jaar oud was, en naar The

Sco­re . Nu ko­men ze naar mij toe: ‘Oom, ik heb een idee!’ Dan la­ten ze me een sam­ple ho­ren, en zeg ik: ‘Weet je wie dat is?’ ‘Nee, maar het klinkt goed!’ ‘Nou, dat is Fe­la Ku­ti.’ Ik wil de nieu­we mil­len­ni­um­pro­du­cers om­ar­men. Uit mijn tijd met The Fu­gees weet ik hoe moei­lijk het is om als pro­du­cer op de voor­grond te ko­men.” Hoort u uw in­vloed als pro­du­cer te­rug in de he­den­daag­se pop­mu­ziek?

„ The Sco­re en The Car­ni­val zijn blauw­druk­ken ge­weest voor de mu­zi­ka­le fu­sie

in hip­hop. En voor de no­tie dat het niet uit­maakt of je Afri­kaan­se mu­ziek ge­bruikt, of la­tin, of wat dan ook. Men­sen ver­ge­ten vaak dat ik een jazzo­p­lei­ding heb ge­daan. Wat Mi­les Da­vis en The­lonious Monk maar ook Kool Herc en Grand­mas­ter Flash ons leer­den, is dat mu­ziek geen voor­oor­deel in zich heeft.

„De mu­zi­ka­le fu­sie die ik toen maak­te, hoor je nu nog veel ster­ker, want door in­ter­net heeft ie­der­een toe­gang tot al­le mu­ziek in de we­reld. Er staat een vi­deo on­li­ne van Dra­ke die op zijn veer­tien­de een re­gel uit ‘Rea­dy or Not’ rapt [de groot­ste hit van The Fu­gees, red.] Hij en J. Co­le en Ken­d­rick La­mar; dat is een ge­ne­ra­tie rap­pers met het DNA van The Fu­gees en Dr. Dre.” Wat was bij dit nieu­we pro­ject voor u als pro­du­cer het hoog­te­punt? „Voor sin­gle ‘Bor­ro­wed Ti­me’ werk­te ik met ge­lui­den die de NASA met een ruim­te­schip op Ju­pi­ter ver­za­mel­de. Dat is ver­moe­de­lijk het eer­ste num­mer dat ge­lui­den van de aar­de en van­uit de ruim­te met el­kaar mengt.” U voert uw fu­sie een stap­je ver­der door. „Ja, in­der­daad. Waar de ruim­te de aar­de ont­moet! Het was trip­py en cool. NASA liet ons ge­lui­den ho­ren die nog geen mens ge­hoord had. Het bracht me te­rug naar vroe­ger; naar de kel­der van mijn oom, toen ik The Sco­re aan het op­ne­men was en met een sam­pler van Akai met ho­ge en la­ge fre­quen­ties aan het ex­pe­ri­men­te­ren was. De­ze ge­ne­ra­tie is een ge­lui­den­ge­ne­ra­tie. Al­les gaat om hoe ge­lui­den sa­men klin­ken.” U was twin­tig jaar ge­le­den lid van een van de suc­ces­vol­ste rap­groe­pen ooit. Had u al­tijd het idee dat er ruim­te was voor een groep als The Fu­gees in de hip­hop­sce­ne? „Veel men­sen in de sce­ne von­den ons apart en steun­den ons niet, on­der meer om­dat we in­stru­men­ten be­speel­den. Wij von­den ons­zelf cool maar in die tijd was je niet cool als je niet rap­te over drugs en je pi­stool trek­ken. He­le­maal aan het be­gin van ons eer­ste al­bum lie­ten we de Ku Klux Klan al we­ten: ‘Jul­lie gaan ons niet op­han­gen.’ Het ging ons niet om roem en geld maar om de ge­wo­ne man en vrouw; om het vin­den van een plek in de we­reld. „In hip­hop heb je ver­schil­len­de au­teurs die het­zelf­de ver­haal ver­tel­len. The Sco­re gaat over de­zelf­de re­vo­lu­ti­o­nai­re the­ma’s als de mu­ziek van Tu­pac Shak­ur, en die blij­ven re­le­vant. ‘Rea­dy or Not’ zou je ook mor­gen kun­nen uit­bren­gen.”

Het al­bum Wy­cleaf Jean: The Car­ni­val III: The Fall and Ri­se of a Re­fu­gee ver­schijnt de­ze week.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.