‘Kunst ko­pen doe ik op ge­voel’

Hen­drik Dries­sen (1952), al 28 jaar di­rec­teur van Museum De Pont in Til­burg, stel­de een ju­bi­le­um­ten­toon­stel­ling sa­men. „De Pont moet een po­si­tie­ve plek zijn.”

NRC Handelsblad - - Het Interview - Door on­ze me­de­wer­ker Lu­cet­te ter Borg Fo­to­gra­fie Lars van den Brink

Zijn rol was sim­pel. Hij stond naast de man die de bees­ten ver­doof­de. Dat ver­do­ven ging met be­hulp van een elek­tri­sche tang met aan de uit­ein­den een soort kroon­kur­ken. En dan ging het mis, de tang werd scheef ge­zet, de kroon­kur­ken kwa­men niet aan de zij­kant van het hoofd te­recht maar in een oog. Het beest viel niet­te­min om. Er ging een ket­ting om de ach­ter­po­ten en het dier werd naar een lif­tje ge­sleept, naar de plek waar het werd ge­sto­ken. Daar bloed­de het dier dood. Nu was hij aan zet. Zo­als ge­zegd, een sim­pe­le rol. Hij moest de die­ren aan de voor­po­ten naar een schuin blad sle­pen, de ket­tin­gen los­ma­ken en de lij­ven in een bas­sin met wa­ter du­wen – ko­kend wa­ter. En soms leef­den ze dan nog.

Hen­drik Dries­sen (1952) ver­telt het vol af­schuw. Het is één van de ve­le bij­baan­tjes waar­mee Dries­sen – in­mid­dels acht­en­twin­tig jaar als di­rec­teur ver­bon­den aan stich­ting De Pont in Til­burg – geld ver­dien­de. Zijn car­ri­è­re be­gon de In Heem­ste­de ge­bo­ren Dries­sen als bol­len­pel­ler. Daar­na was hij as­sis­tent-dol­fij­nen­trai­ner in Zand­voort, werk­te hij in de pan­nen­koe­ken­bran­che in Amsterdam en was hij abat­toir-me­de­wer­ker in Haar­lem. Zijn va­der, die tim­mer­man was, zei: jon­gen, je moet met je han­den le­ren wer­ken om la­ter in je le­ven te we­ten dat je niet met je han­den wilt wer­ken. Dat wist hij nu. Een gro­ter con­trast is niet denk­baar tus­sen het ‘stin­ken­de slacht­huis’ van toen en het se­re­ne museum De Pont, dat dit jaar viert dat het vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den voor het pu­bliek open­ging. De man die te­gen­over mij zit is een vrien­de­lij­ke heer, die­ren­lief­heb­ber, trot­se groot­va­der die op zijn te­le­foon een film­pje be­waart van zijn klein­doch­ter van twee, ie­mand die net zo lief een hef­truck be­stuurt als een bi­ën­na­le be­zoekt. Door col­le­ga’s wordt hij ge­roemd om zijn be­trouw­baar­heid, zijn kijk op in­rich­ting van de za­len, zijn oog voor de­tail en de kwa­li­teit van de kunst die hij aan­koopt, zijn loy­a­li­teit aan de kun­ste­naars die hij goed vindt (Anish Kap­oor, Jeff Wall, Ri­chard Ser­ra, Kees de Goe­de, Marc Mul­ders, Mar­le­ne Du­mas on­der an­de­ren).

Dries­sen, kun je den­ken, func­ti­o­neert in het ar­ca­dia van de kunst. Hij hoeft geen sub­si­dies aan te vra­gen, geen over­heid te plea­sen, geen spon­sors te zoe­ken en niet al­les wordt af­ge­me­ten aan be­zoek­cij­fers. De Pont – ge­ves­tigd in een ou­de wol­spin­ne­rij in een ar­bei­ders­buurt in Til­burg – draait op het le­gaat van de ju­rist en Mer­ce­des-im­por­teur Jan de Pont die in 1987 over­leed. Uit diens na­la­ten­schap werd in 1989 een stich­ting op­ge­richt ter sti­mu­le­ring van he­den­daag­se kunst. Er was geen ge­bouw, geen col­lec­tie, geen idee.

En nu staat er een museum dat als geen an­der in Ne­der­land het idee van per­fec­tie zo dicht be­na­dert. De col­lec­tie – in­mid­dels zo’n 750 wer­ken – is on­be­ris­pe­lijk, met tal van ico­ni­sche wer­ken van Jeff Wall, Sig­mar Pol­ke, Mar­le­ne Du­mas, Ri­chard Long (de ver­maar­de Pla­net Cir­cle in de cen­tra­le hal), Bill Vi­o­la, Anish Kap­oor en Wolf­gang Laib. Het ge­bouw – in de loop der ja­ren uit­ge­breid – is even weids als in­tiem, met wol­hok­ken en pa­no­ra­mi­sche uit­zich­ten op de gro­te hal. De ten­toon­stel­lin­gen, drie so­lo’s per jaar, zijn voor ve­len een ken­nis­ma­king ge­weest met een lan­ge lief­de: Ro­se­ma­rie Troc­kel, Ber­lin­de DeBruy­c­ke­re, Dirk Braeck­man, Phi­lip­pe Van­den­berg.

Dries­sen is in­mid­dels 65, maar hij zegt dat hij nog tot 2019 wil blij­ven. Dan gaat ‘mis­ter De Pont’ met pen­si­oen. Mis­schien. Hij zal dan de langst zit­ten­de di­rec­teur van een museum voor he­den­daag­se kunst zijn ter we­reld.

An­der­hal­ve week voor de ope­ning van de gro­te ju­bi­le­um­ten­toon­stel­ling

Weer­zien – 25 jaar De Pont, en an­der­hal­ve week voor de op­le­ve­ring van een mo­nu­men­taal bui­ten­beeld van Kap­oor in een nieuw te bou­wen vij­ver bij de en­tree van het museum, leidt Dries­sen me blij­moe­dig rond. Trots wijst hij op de zes Große Geis­ter die hij van de Duit­se kun­ste­naar Tho­mas Sch­üt­te laat zien – drie daar­van zijn bruik­le­nen. Trots wijst hij op een af­fi­che van de eer­ste ten­toon­stel­ling in De Pont, met twin­tig kun­ste­naars die nu ook te zien zijn. Trots ook wijst hij op re­cen­te aan­ko­pen – zo’n exis­ten­ti­a­lis­tisch gru­wel­ka­bi­net van Phi­lip­pe Van­den­berg of de ver­fijn­de, ab­strac­te olie­ver­ven van Ca­thy Wil­kes bij­voor­beeld.

De wer­ken van Wil­kes en Van­den­berg zijn ui­ter­sten. Waar­om koopt u dat werk?

„Als ik iets te­gen­kom wat ik nooit heb ge­zien van een kun­ste­naar die ik niet ken, en het ráákt me, dan pro­beer ik me eerst af te vra­gen: waar­om? Het is niet al­tijd in woor­den te van­gen. Ik noem het een vorm van er­om­heen lo­pen, ook al is een werk plat. Ik kan wel pro­be­ren om te doen als­of ik frank en vrij kan kij­ken, maar dat lukt nooit. Ik vraag me ook al­tijd af: is dit mis­schien iets wat de col­lec­tie nog be­ter kan ver­bin­den?”

Dat klinkt ra­ti­o­neel. „Niet per se. Het is vaak een vorm van er­ger­nis die ik er­vaar: gad­ver­dam­me, wat goed. Neem zo’n Phi­lip­pe Van­den­berg – het is geen mooi schil­de­rij. Mis­schien is het zelfs wel heel le­lijk. Dat is het gek­ke van een werk: het kan on­ge­loof­lijk in de weg zit­ten. En dat is vaak een sig­naal. Het gaat niet uit mijn kop.”

In zijn werk­ka­mer is de vraag: wat zou hij an­ders doen als hij met de ken­nis en er­va­ring van nu te­rug­kijkt op die bij­na der­tig jaar di­rec­to­raat. Zou hij an­ders ver­za­me­len? An­ders lei­ding ge­ven?

„Goh”, zegt hij, „zo denk ik he­le­maal niet. Ik ben al­tijd blij dat ik in de fa­se van mijn le­ven ben waar­in ik ben. Ik hoor wel­eens men­sen die zeg­gen: ‘Oh kon ik nog maar 18 zijn.’ Dan denk ik al­tijd: Gad­ver! Ik moet er niet aan den­ken: wéér lief­des­ver­driet, wéér on­ze­ker­heid.”

Wat was uw droom toen u hier in 1989 be­gon?

„Dat is exact de vraag die mijn men­tor Edy de Wil­de mij stel­de bij het be­gin. Ik was pas 36 toen ik hier be­gon, ik was geen kunst­his­to­ri­cus, ik had nog nooit zelf­stan­dig een kunst­werk aan­ge­kocht. Ja, ik had on­der De Wil­de in het Stedelijk ge­werkt, on­der Fuchs in het Van Ab­be, on­der Pier­re Jan­sen even­tjes in het Arn­hems Ge­meen­te­mu­se­um. Bui­ten de be­stuurs­ver­ga­de­rin­gen om zei De Wil­de te­gen me: ‘Je moet niet zo ore­ren. Pro­beer het be­stuur te ver­tel­len waar je van droomt.’ Maar hoe be­gin je te dro­men?”

Heeft u er ooit van ge­droomd om mu­se­um­di­rec­teur te wor­den?

„Nee, nooit. Veel men­sen den­ken dat het hier bij De Pont een soort kunst­pa­ra­dijs is – ik ben al­leen fi­nan­ci­eel ver­ant­woor­ding schul­dig aan het be­stuur. Maar ook hier moet el­ke cent ver­ant­woord wor­den – en dis­cus­sies over be­leid gaan er pit­tig aan toe.

„Ik noem­de het be­grip Shangri-La te­gen­over het be­stuur. Ik wil met De Pont een plek ma­ken waar ie­der­een zich pret­tig voelt als hij bin­nen­komt, zich uit­ge­daagd voelt, maar die voor­al po­si­tief is.

„Er zijn men­sen die den­ken dat kunst de re­me­die is te­gen het kwaad. Maar dat ge­loof ik niet. Ik ge­loof wel dat kunst het kramp­ach­ti­ge hou­vast kan bie­den om het schil­le­tje dat wij be­scha­ving noe­men, iets glad­der te trek­ken of juist op pun­ten waar het no­dig is, scher­per te ma­ken.

‘Ik vind vlieg­tui­gen zo mooi. Vlie­gen gaat niet al­leen maar over vlie­gen, maar ook over kij­ken.’

Heel veel men­sen wil­len he­le­maal geen in­ge­wik­kel­de kunst. Zij wil­len Ans Mar­kus of Jeroen Krab­bé.

„Klopt. Maar ge­luk­kig hoef ik me daar niet zo­veel van aan te trek­ken.”

Heeft u van meet af aan een museum ge­wild in een ou­de tex­tiel­fa­briek in Til­burg?

„Nee. Ik wil­de een plek stich­ten in een Hol­lands land­schap – de Fle­vo­pol­der. Veel gras, la­ge ho­ri­zon­ten, lucht. Ik had Do­nald Judd op de prai­rie van Texas be­zocht en dacht: dat lijkt me nou ge­wel­dig. Als ik Judd zo­ver krijg om een museum te bou­wen, dan weet ie­der­een op welk ni­veau we in­zet­ten. Judd had er wel oren naar en ging aan de slag. He­laas vond het be­stuur dat een maatje te groot. Te am­bi­ti­eus. Dat was té Shangri-La.”

Heeft u van De Wil­de ge­leerd om naar kunst te kij­ken?

„Nee dat heb ik op de Riet­veld ge­leerd toen ik daar de do­cen­ten­op­lei­ding volg­de. Van De Wil­de heb ik ge­leerd te ver­trou­wen op mijn ei­gen oor­deel. Daar kun je een in­ge­wik­keld be­toog over af­ste­ken, maar het is ge­woon een ge­voel.”

Speelt de ont­wik­ke­ling van smaak een rol?

„Ik ben te­gen smaak. Smaak heeft iets van fijn­proe­ven. Smaak is su­pe­ri­eur, ar­ro­gant. Ter­wijl ge­voel kan groei­en, ver­an­de­ren, ge­voel gaat in ge­sprek, ge­voel geeft het ge­lij­ke aan. Smaak ont­wik­kelt zich meest­al niet. On­der smaak ga je je he­le le­ven ge­bukt.”

Van De Wil­de moest u dro­men. Wat droomt u nu?

„Hoe ou­der ik word, hoe moei­lij­ker dat is. Ze­ker op com­man­do. Maar als kind kon ik het. Dan riep ik een pret­ti­ge droom op en droom­de daar­in ver­der. Mijn fijnste droom was die waar­in ik rond­ren­de met een rie­ten mand op mijn rug. Ik liep zo hard dat ik los van de grond kwam en vloog.”

U heeft uw vlieg­bre­vet ge­haald toen u hier aan­trad bij De Pont. Vliegt u nog steeds?

„Ja­ze­ker. In een Ces­sna, van­af Bu­del. Meest­al in mijn een­tje. Ik vind vlieg­tui­gen zo mooi. Er be­staan ge­woon geen le­lij­ke vlieg­tui­gen. Als ik een vlieg­tuig zie, denk ik al­tijd aan mijn droom van vroe­ger. Vlie­gen gaat niet al­leen maar over vlie­gen, maar ook over kij­ken. Neem nu zo’n ge­wo­ne wolk: die bob­belt op, ik kan er­langs of er on­der­door. Net als in een museum ben ik tij­dens het vlie­gen al­tijd be­zig met kij­ken in drie di­men­sies. Ik ga nooit al­leen maar één kant op. Ik ga om­hoog, om­laag, voor­uit. Als ik iets meer gas geef, stijg ik; geef ik iets min­der gas, dan daal ik. Hou ik het stuur los en heb ik iets niet goed ge­daan, dan ge­beurt er wat. Al­les telt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.