De gro­te mo­de­show­mas­ter

Ik ben zot van mo­de, ik pro­beer het al­le­maal te vol­gen, maar soms weet ik echt niet meer waar ik naar aan het kij­ken ben

NRC Handelsblad - - Leven -

Maar? „Ik denk dat je vrij veel op­pikt als je door de boe­ken heen­gaat. Niet al­leen over mijn col­lec­ties – je ziet de he­le mo­de ver­an­de­ren. Ik vond het heel be­lang­rijk dat je op een van de laat­ste pa­gi­na’s geen ap­plaus ziet, maar pu­bliek dat met de smartpho­ne de fi­na­le aan het fil­men is. Maar voor­al zijn de boe­ken een eer­be­toon aan de mo­de­show. Ik hoop dat ze de lief­de voor het vak over­bren­gen, dat jon­ge men­sen den­ken: het is toch wel een heel mooie we­reld. Mo­de wordt te­gen­woor­dig vaak zo ne­ga­tief af­ge­schil­derd, het lijkt al­leen maar om ce­le­bri­ty’s, kas­sa en fast fas­hi­on te gaan.” Heeft u een fa­vo­riet on­der de hon­derd? „Het is moei­lijk kie­zen, maar er is een aan­tal dat steeds te­rug­komt. On­ze eer­ste da­mes­show bij­voor­beeld, voor voor­jaar 1994: dat was de eer­ste keer dat we merk­ten wat de im­pact van een goe­de re­cen­sie kan zijn: de col­lec­tie was een groot com­mer­ci­eel suc­ces, Ma­don­na droeg een com­ple­te out­fit. De man­nen­col­lec­tie waar­bij pa­ra­plu’s bo­ven de cat­walk hin­gen hoort er ook bij. En de vijf­tig­ste show in 2004, een ma­gisch eve­ne­ment. We had­den een di­ner voor 500 man, de 140 me­ter lan­ge ta­fel was de cat­walk. We kon­den dat als klei­ne­re fir­ma nog voor heel schap­pe­lij­ke prij­zen doen, om­dat het al­le­maal nog niet zo of­fi­ci­eel hoef­de; de 250 gar­çons wa­ren al­le­maal stu­den­ten. Nu staan we veel meer in de spot­lights en zou er een heel an­der bud­get voor no­dig zijn.

„Vroe­ger wa­ren veel van on­ze shows to­tal events, daar wa­ren we een bui­ten­been­tje mee. Maar de gro­te hui­zen zijn er ook mee be­gon­nen, en die heb­ben zul­ke enor­me bud­get­ten tot hun be­schik­king. Die sho­wen op de prach­tig­ste plek­ken in Pa­rijs en ver­hui­zen daar ijs­ber­gen naar­toe. Dat was ook een re­den om te zeg­gen: mis­schien moe­ten wij het ac­cent maar weer leg­gen op de kle­ding.” Wat op­valt als je door de boe­ken gaat is de ver­an­de­ring in mo­del­len. De eer­ste shows wordt er nog ge­la­chen op de cat­walk, en er lo­pen wat vol­le­re vrou­wen mee. Eind ja­ren 90 zijn de mo­del­len op­eens dun­ner, en is de glim­lach weg. Van No­ten laat zijn han­den over zijn ge­zicht zak­ken: „Van het ene op het an­de­re mo­ment kwam dat mas­ker. In die tijd kwa­men de mo­de­con­glo­me­ra­ten op, en werd mo­de een se­ri­eu­ze zaak: de bood­schap van de ont­wer­pers was be­lang­rij­ker dan het mo­del. En nu is het he­le­maal zo. Op een en­ke­le uit­zon­de­ring na zijn mo­del­len van nu in­wis­sel­baar, een beet­je uit­gom­baar ei­gen­lijk. Vroe­ger had ie­der mo­del ook haar ei­gen loop­je: de een zweef­de, de an­de­re wig­gel­de. Nu lo­pen ze uni­form. Het li­chaam is ook he­le­maal ge­stroom­lijnd.” In uw hon­derd­ste show, die van de vrou­wen­col­lec­tie voor dit na­jaar, lie­pen veel ou­de­re mo­del­len mee, die al­le­maal eer­der in uw shows te zien zijn ge­weest. Door hen werd vol­op ge­la­chen. „Ie­der­een heeft zó ge­re­a­geerd op all die ech­te vrou­wen. Meer nog dan op dee col­lec­tie en het feit dat het de hon­derd­sted­ste show was, moet ik toe­ge­ven.” Gaat u daar­mee door? „Dat is fi­nan­ci­eel niet mo­ge­lijk. Zul­ke­ke vrou­wen zijn tij­dens de shows niet stan­daard aan­we­zig in Pa­rijs, die moet jee al­le­maal in­vlie­gen. Het he­le bud­get van n de hon­derd­ste show is naar mo­del­len ge­gaan.

„Mo­de is een re­flec­tie van wat er in n de we­reld ge­beurt. De jeugd zoekt geen oog­con­tact meer, die is de he­le tijd be­zig met de smartpho­ne. Ik denk dat de blik al­leen nog maar naar bui­ten gaat op een sel­fie. Het heeft geen zin om te­gen zul­ke gro­te stro­min­gen in te gaan. Er zijn wel hui­zen die man­ne­quins vra­gen om te la­chen, maar dat ziet er vol­le­dig ge­for­ceerd uit.” In wel­ke fa­se van een col­lec­tie ont­staat het idee voor een show? „De show is het eind­punt van het cre­a­tie­ve pro­ces. Maar als je vroeg een lo­ca­tie hebt, kan die in­vloed op de col­lec­tie heb­ben. Toen we wis­ten dat we on­ze man­nen­col­lec­tie voor na­jaar 2016 in de Opé­ra Gar­nier kon­den sho­wen, heb­ben we er­voor ge­zorgd dat er rood flu­weel en goud­ef­fec­ten in de col­lec­tie za­ten. Het is te­gen­woor­dig wel veel las­ti­ger bij­zon­de­re lo­ca­ties te vin­den in Pa­rijs. Ze­ker sinds de aan­sla­gen zijn de re­gels veel stren­ger ge­wor­den.” Mo­de­shows zijn de af­ge­lo­pen ja­ren ver­an­derd. Mer­ken die man­nen- en vrou­wen­col­lec­ties com­bi­ne­ren, shows van de tus­sen­col­lec­ties die vroe­ger nooit ge­showd wer­den. U houdt vast aan twee keer twee shows per jaar. „Dat is niet uit nos­tal­gie. Er is ge­woon geen vol­waar­dig al­ter­na­tief. De ver­snip­pe­ring die nu plaats­heeft, vind ik fu­nest. Ik ben zot van mo­de, ik pro­beer het al­le­maal te vol­gen, maar soms weet ik echt niet meer waar ik naar aan het kij­ken ben. Is het win­ter of zo­mer, man of vrouw, een pré- of een hoofd­col­lec­tie? Bij de laat­ste man­ne­mo­de­week in Mil­aan zat de vrou­wen­pers op de eer­ste rij, om­dat er zo­veel vrou­wen­mo­de te zien was. Zelfs als je echt ge­ïn­te­res­seerd bent in mo­de, haak je op ge­ge­ven mo­ment een beet­je af.” Wat ook is ver­an­derd, is dat shows nu voor ie­der­een te zien zijn, via in­ter­net. De sfeer moet over­ko­men bij de men­sen die niet in de zaal zit­ten. „De ene keer lukt dat be­ter dan de an­de­re. De col­lec­tie voor af­ge­lo­pen zo­mer was een heel fo­to­ge­nie­ke show, om­dat je meer zag dan kle­ding: op de cat­walk ston­den smel­ten­de ijs­blok­ken met bloe­men er­in. Voor vi­deo’s heeft het vaak ook te ma­ken met de mu­ziek. Als je de rech­ten niet hebt, kun je mu­ziek al­leen li­ve la­ten ho­ren, en moet je on­der de vi­deo van die na­maak­mu­ziek zet­ten. Als ik iets hoor waar­van ik denk dat het ge­schikt is voor een show, laat ik met­een uit­zoe­ken of we de rech­ten ook kun­nen krij­gen. Ik heb een me­de­wer­ker die de helft van de tijd met mu­ziek be­zig is, voor de shows en voor de win­kels.” Wan­neer ko­men bij u de ze­nu­wen? „We be­gin­nen heel vroeg met de sty­ling, maar tij­dens de mo­de­week in Mil­aan, een week voor die van Pa­rijs, gaan al­le sil­hou­et­ten naar de show­room daar voor de ver­koop. Dat is een pe­ri­o­de waar­in ik niks meer kan doen en heel ze­nuw­ach­tig word. Dan gaan Pa­trick [Vang­he­lu­we, zijn vriend, die ook in het be­drijf werkt] en ik al­tijd een week weg, want ik wil dan niet op kan­toor rond­lo­pen en den­ken: o, nu gaat al­les fout en ze gaan het niet goed vin­den en dit en dat. En ver­vol­gens gaan we naar Pa­rijs en heb­ben we nog maar drie da­gen voor de laat­ste cas­tings en fit­tings.” En dan? Hij houdt zijn adem in. Al­le 100 shows zijn te be­kij­ken op dries­van­no­ten.com (in het me­nu kie­zen voor ‘si­lent ar­chi­ve’)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.