Nrc

NRC Handelsblad - - De Gids -

Stan­daard Uit­ge­ve­rij staak­te de­ze week de Ne­der­land­se ver­ta­lin­gen van Spi­derMan en an­de­re Mar­vel Co­mics. Veel ech­te fans le­zen lie­ver de ori­gi­ne­le al­bums in het En­gels.

SUPERHELDENSTRIPS

Pe­ter Tef­fer pi­der­man heet­te hier nog Spin­ne­man. De X-Men de X-Man­nen. En de Aven­gers de Ver­gel­ders. Al in 1966 ver­sche­nen de be­roem­de superheldenstrips van Mar­vel Co­mics in het Ne­der­lands. Met wis­se­lend suc­ces brach­ten uit­ge­vers Ne­der­lands­ta­li­ge avon­tu­ren op de markt van niet­per­fec­te su­per­hel­den, ge­troe­bleerd en met een men­se­lij­ke kant, als Spi­der-Man, Thor en Iron Man.

In 2015 pro­beer­de Stan­daard Uit­ge­ve­rij het op­nieuw. Met veel bom­ba­rie meld­de de Vlaam­se uit­ge­ver dat het Mar­vel ging ver­ta­len. „Het Uni­ver­sum van Mar­vel staat be­kend om de ‘360 gra­den-aan­pak’: de co­mics voe­den de films, die op hun beurt de per­fec­te aar­de zijn waar­op de ga­mes en de mer­chan­di­sing­pro­duc­ten kun­nen groei­en”, al­dus Stan­daard.

Bij­na twee jaar la­ter is het avon­tuur 10 Wol­ve­ri­ne Su­pe­ri­or Spi­der-Man 11. Un­can­ny Aven­gers Gu­ar­dians of the Ga- laxy. Dat is een groot ver­schil met de dis­tri­bu­tie van superheldenstrips door Ju­ni­or­press, die de Mar­vel Co­mics ver­taald uit­bracht van 1979 tot 2007. Die wa­ren ruim ver­krijg­baar, van su­per­markt tot V&D. In dat pre-in­ter­net­tijd­perk ver­vul­de Ju­ni­or­press ook de rol van forum: de brie­ven­ru­briek in de Ne­der­lands­ta­li­ge edi­ties zorg­de dat fans el­kaar kon­den le­ren ken­nen.

Ju­ni­or­press ver­loor de li­cen­tie aan ZPress, dat er ech­ter in 2009 de brui aan gaf. Ver­vol­gens wer­den nog en­ke­le bun­de­lin­gen van Mar­vel­strips uit­ge­ge­ven in 2010 en 2011 bij het klei­ne No­na Ar­te.

Toen kwam Stan­daard Uit­ge­ve­rij, die een ver­schil dacht te kun­nen ma­ken met schaal. Waar Ju­ni­or­press op zijn top op­la­ges had van en­ke­le dui­zen­den exem­pla­ren, kwam Stan­daard met tien­dui­zend exem­pla­ren van elk num­mer. Maar die aan­tal­len daal­den daar­na ge­staag.

Ie­der­een leest En­gels

Waar­om sloe­gen hier de Ne­der­land­se ver­ta­lin­gen niet aan? Vol­gens Toon Hor­sten 10 Wol­ve­ri­ne 11 Su­pe­ri­or Spi­der-Man big bu­si­ness. Won­der Wo­man,

voor­bij. De uit­ge­ve­rij wil de ver­taal­li­cen­tie niet ver­len­gen en be­ëin­digt al­le acht twee­maan­de­lijk­se reek­sen. De­ze week ver­sche­nen de laat­ste edi­ties: en „Het pu­bliek voor Ne­der­lands­ta­li­ge Mar­vel­strips bleek niet groot ge­noeg om de uit­ga­ve op een ren­da­be­le ma­nier te ex­ploi­te­ren”, mailt Toon Hor­sten, uit­ge­ver strips bij Stan­daard Uit­ge­ve­rij. Vol­gens Pe­ter de Bruin, één van de ver­ta­lers, was de be­perk­te ver­krijg­baar­heid in Ne­der­land een be­lang­rij­ke re­den waar­om de ver­ko­pen te­gen­vie­len. „In Ne­der­land wa­ren ze bij­na on­vind­baar. Er was meer mo­ge­lijk ge­weest.”

Van het pro­bleem met de dis­tri­bu­tie was de uit­ge­ve­rij zich al lan­ger be­wust. In Vlaan­de­ren la­gen de Mar­vel­ver­ta­lin­gen on­der meer pro­mi­nent bij Stan­daard Boek­han­del, his­to­risch ver­bon­den met de uit­ge­ve­rij, en su­per­markt Car­re­four. Ne­der­land­se su­per­mark­ten daar­en­te­gen wa­ren veel min­der en­thou­si­ast over se­ries als

en Stan­daard Uit­ge­ve­rij bei­de 6,99 eu­ro van Stan­daard Uit­ge­ve­rij ko­pen de „ech­te lief­heb­bers” so­wie­so de En­gels­ta­li­ge co­mics. Dat komt na­tuur­lijk door de re­la­tief goe­de ken­nis van het En­gels, denkt ook ver­ta­ler De Bruin. „In Zuid-Eu­ro­pa zijn de ver­taal­de co­mics Hier spreekt ie­der­een En­gels.”

Het lijkt pa­ra­doxaal: films ge­ba­seerd op superheldenstrips zijn al ja­ren enorm po­pu­lair, maar het ‘bron­ma­te­ri­aal’ krijgt men niet ver­kocht. „De kruis­be­stui­ving was al­tijd al vrij laag”, al­dus De Bruin, die ook al ver­taal­de voor Ju­ni­or­press.

Ook in de VS, moe­der­land van de su­per­hel­den­strip, is een po­pu­lai­re film geen ga­ran­tie voor trou­we le­zers, zegt de Ame­ri­kaan­se ana­list Mil­ton Griepp. DC Co­mics, de gro­te con­cur­rent van Mar­vel, ver­kocht wel­is­waar veel luxe uit­ga­ven van na de po­pu­lai­re film met Gal Ga­dot. „Maar”, zegt Griepp, „dat is nog wat an­ders dan el­ke maand een reeks nieu­we strips pro­be­ren te ver­ko­pen, waar­van slechts een paar een con­nec­tie heb­ben met een ac­tu­e­le film.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.