‘Ik ben bang om din­gen te ver­lie­zen’

NRC Handelsblad - - De Gids - Door on­ze re­dac­teur Dirk Lim­burg

Hon­der­den kun­ste­naars stu­deer­den weer af de­ze zo­mer. Wie springt er­uit? Van­daag Ju­li­an Sib­bald van St. Joost, Breda.

LICHTING 2017

Twaalf foto’s, groot en klein, op­ge­han­gen in zelf­ge­tim­mer­de hou­ten fra­mes. Scher­pe, ka­rak­ter­vol­le por­tret­ten, be­wo­gen land­schap­pen, ab­strac­te ink­t­ef­fec­ten en een heu­ve­lig bos met een merk­waar­dig huis van do­de tak­ken. Een uit­ver­gro­te pas­fo­to waar­van het beeld met op­zet ver­stoord is door lijn­ef­fec­ten.

Ju­li­an Sib­bald (24) stu­deer­de op St. Joost in Breda af als fo­to­graaf. De gro­te ver­schei­den­heid op zijn exa­men­ex­po­si­tie was een be­wus­te keus. „Op ge­voel heb ik de­ze foto’s ge­ko­zen uit een gro­ter li­chaam aan werk. Om­dat som­mi­ge al in re­la­tie tot el­kaar ston­den en an­de­re een re­la­tie aan­gin­gen.” De in­di­vi­du­e­le foto’s zijn naam­loos, maar sa­men noemt hij ze Per­ma­forst.

‘Per­ma­frost’ – het doet den­ken aan be­vro­ren mam­moe­ten in Si­be­rië – is geen plaats waar al­les on­der diep­vries­om­stan­dig­he­den eeu­wig het­zelf­de blijft, legt Ju­li­an Sib­bald uit. De on­der­grond ver­an­dert heel licht, maar de bo­ven­laag ont­dooit jaar­lijks en ver­an­dert dus. „Mijn werk gaat over ver­gan­ke­lijk­heid en de kern die ho­pe­lijk nooit ver­an­dert. Ik ben bang om din­gen te ver­lie­zen. We le­ven in een tijd­perk dat con­ti­nu aan het ver­an­de­ren is. In de po­li­tiek, maar ook in de na­tuur kan het elk mo­ment fout gaan. Daar­om wil ik een stuk­je van mijn we­reld vast­leg­gen, zo­dat je het te­rug kan zien, mocht het er niet meer zijn.”

Hij ziet zich­zelf als een ne­o­ro­man­ti­cus. „Ik maak per­soon­lijk por­tret­ten van na­tuur en luch­ten. Ik leg het le­ven vast, maar van­uit mijn per­soon­lij­ke op­tiek. Ik ga niet naar ont­wik­ke­lings­lan­den, het gaat bij Per­ma­frost om de di­rec­te om­ge­ving en de we­reld die ik kan be­rei­zen.”

Voor een vol­gen­de pro­ject wil hij wel naar de an­de­re kant van de aar­de. „Mijn va­der­lij­ke roots lig­gen in Ne­der­lands-In­dië en dat ken ik al­leen van ar­chief­beel­den en de ver­ha­len van mijn groot­va­der. Dat land be­staat niet meer, het heet nu In­do­ne­sië. Ik wil er een po­ë­tisch werk over ma­ken, in beeld en taal. Een droom­we­reld die al­leen nog uit her­in­ne­rin­gen is op te ha­len.”

Taal is be­lang­rijk voor Ju­li­an Sib­bald. „Ik schrijf veel, on­der an­de­re ge­dich­ten. Mijn werk­pro­ces is al­tijd een op­een­sta­pe­ling van beel­den en tekst­frag­men­ten uit dro­men en ge­dach­ten, plus tek­sten van so­ci­a­le me­dia, uit­spra­ken van per­so­nen en da­ge­lijk­se si­tu­a­ties. Op dit mo­ment ben ik uit Per­ma­frost een boek aan het des­til­le­ren dat ik zelf ga uit­ge­ven. Tekst en beeld ver­ster­ken el­kaar, er ligt geen na­druk op één van de twee.”

Op zijn ex­po­si­tie hin­gen ver­schil­len­de foto’s die ex­tra nieuws­gie­rig maak­ten. Ju­li­an Sib­bald ver­telt dat de vreem­de tak­ken­hut ge­woon in de buurt van de Pos­bank op de Ve­lu­we staat. Hij heeft niets ver­an­derd aan wat hij aan­trof. En de di­gi­taal ver­vorm­de pas­fo­to heeft te ma­ken met het scher­pe por­tret van de ou­de­re man met ge­slo­ten ogen die er­naast hing. „Die pas­fo­to is een zelf­por­tret en staat sym­bool voor een nieu­we ge­ne­ra­tie. Mijn va­der – de man met ge­slo­ten ogen – staat voor het ein­de van een vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. Maar om­dat we geen dui­de­lij­ke va­der-zoon­ver­hou­ding heb­ben, wil­de ik er­naast geen let­ter­lijk por­tret van me­zelf op­han­gen. We heb­ben voor­al een di­gi­ta­le band via Fa­ce­book en daar­om heb ik mijn foto op het beeld­scherm ge­fo­to­gra­feerd. Daar­om is het een eer­lijk por­tret, want het legt de na­druk op het on­eer­lij­ke: het is niet wer­ke­lijk wat je ziet.”

De fas­ci­ne­ren­de zwart-wit­fo­to van de op­ge­sto­ken arm met de wit ge­verf­de hand­palm? „Ik heb iets met han­den. De wit­te hand laat een te­loor­gang zien na­dat er iets ge­daan is. Wat er ge­daan is, laat ik open. Daar te­gen­over hing de foto van han­den met een vuur­bal die iets cre­ë­ren. Het zijn bei­de ver­beel­din­gen van han­de­lin­gen die be­lang­rijk zijn in het le­ven. Het fijn­zin­ni­ge en bo­ven­na­tuur­lij­ke pro­beer ik in het da­ge­lijk­se te vin­den.” Inl: ju­lian­sib­bald.com Een aan­tal beel­den uit de foto-in­stal­la­tie Per­ma­frost van Ju­li­an Sib­bald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.