To­ri Amos ver­heft na­vel­sta­ren tot kunst

NRC Handelsblad - - De Gids -

To­ri Amos. Ge­hoord 13/9 Car­ré, Amsterdam. Herh. 14/9 Ti­voliVre­den­burg, Utrecht 2 *#

haar so­lo­con­cert, ver­laat door de storm die haar via Eind­ho­ven naar Amsterdam had ge­bracht, be­gon To­ri Amos dood­leuk aan een co­ver van ‘The Ro­se’. Ze zong het door Bet­te Mid­ler be­kend ge­maak­te lied ter­gend lang­zaam, met veel val­se lucht en schril­le uit­ha­len ge­richt op de kroon­luch­ters van Car­ré. Daar­na kwam ‘Su­zan­ne’ van de be­treur­de Le­o­nard Co­hen, min­stens zo amech­tig ge­bracht, met een zelf­ver­zon­nen re­frein dat geen plek had in een lied dat juist geen fran­je no­dig heeft. Het was met voor­sprong de le­lijk­ste pop­mu­ziek die ik ooit ge­hoord heb in Car­ré, nog los van het feit dat ‘Su­zan­ne’ in de­ze ge­wij­de om­ge­ving toe­be­hoort aan Her­man van Veen.

Er­ger nog was dat To­ri het slap­pe co­ver-in­ter­mez­zo in het ka­der van haar Fa­ke Mu­se Net­work bracht als re­me­die te­gen „de bull­shit uit Washington”. Met haar laat­ste al­bum Na­ti­ve In­va­der wil­de ze weer­werk ge­ven aan de po­li­tiek van Trump. Van die pro­test­mu­ziek kwam wei­nig te­recht, tus­sen oud werk als ‘Caught a Li­te Snee­ze’ en zelfs een lied­je van haar vroe­ge­re hard­rock-in­car­na­tie Y Kant To­ri Read. Han­dig ma­noeu­vre­rend tus­sen de vleu­gel en een bat­te­rij elek­tro­ni­ca waar­bij syn­the­si­zer en drum­com­pu­ter van­zelf be­gon­nen te spe­len, gooi­de Amos al haar stem­me­tjes en par­man­ti­ge ma­nier­tjes in de strijd.

Het liefst pre­sen­teert de 54-ja­ri­ge zich te­gen­woor­dig als ie­ders gek­ke oma. „Me­no­pau­ze is hot”, be­weer­de ze blij­moe­dig, „al­leen ver­geet je al­les.” In­ge­wik­kel­de num­mers als het emo­ti­o­ne­le ‘Mo­ther’ en het sym­fo­ni­sche ‘Blood Ro­ses’ her­in­ner­de ze zich nog pri­ma. Het op­tre­den werd een ver­e­del­de fan­club­mee­ting, waar el­ke eer­ste noot van een nieuw in­tro met­een een da­ve­rend her­ken­nings­ap­plaus kreeg. Soms te­recht, zo­als bij het in­druk­wek­ken­de slot­num­mer ‘Bliss’.

To­ri Amos gun je haar ex­cen­tri­ci­teit, na­dat ze zich een kwart eeuw ge­le­den ter lin­ker­zij­de van Jo­ni Mit­chell en Ka­te Bush had aan­ge­diend als een fe­mi­nis­tisch en ei­gen­zin­nig al­ter­na­tief. Van Mit­chell had ze kun­nen le­ren dat het galm­pe­daal van de pi­a­no niet al­tijd ge­bruikt hoeft te wor­den. Bush gaf haar de vrij­brief om ho­ger en schel­ler te zin­gen dan wie ook. ‘The Ro­se’, was dat niet de ou­bol­li­ge mu­ziek van je ou­ders waar­door je juist naar iets an­ders op zoek ging? To­ri Amos is al­leen nog een al­ter­na­tief voor men­sen die be­reid zijn om met haar mee te kij­ken, diep in haar na­vel. Jan Vol­laard

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.