Be­ter le­zen met ‘De ze­ven­sprong’

NRC Handelsblad - - De Gids -

De ze­ven­sprong Zwij­sen. Voor kin­de­ren van 9 tot 12 jaar 59 eu­ro 3 *#

was er het boek (1966), daar­na een tv-se­rie (1982), toen een mu­si­cal (2004). Nu, weer een he­le poos la­ter, is het kin­der­boek De ze­ven­sprong van Ton­ke Dragt een edu­ca­tie­ve ga­me. Uit­ge­ve­rij Zwij­sen heeft – in „nauw over­leg” met Ton­ke Dragt (86) en uit­ge­ve­rij Le­o­pold – het ver­haal in een taal­spel ge­go­ten. Kin­de­ren (9-12 jaar) met een taal­ach­ter­stand kun­nen er hun lees­ni­veau mee op­krik­ken.

De op­zet van het spel is sim­pel. Mees­ter Frans van der Steg, om wie het ver­haal draait, loopt een rou­te en moet on­der­weg taal­op­drach­ten uit­voe­ren: zin­nen in de juis­te volg­or­de zet­ten, woor­den aan­klik­ken met de­zelf­de klank. Er wordt voor­ge­le­zen en mee­ge­le­zen. On­der­weg ver­za­melt de spe­ler mun­ten en aan­wij­zin­gen.

On­der­tus­sen ont­vouwt zich het ver­haal: ba­sis­school­le­raar Van der Steg ver­tel­de zijn leer­lin­gen al­tijd ver­zon­nen ver­ha­len in zijn klas, maar op een avond lijkt een er­van wer­ke­lijk­heid te wor­den. Hij ont­vangt een brief op zijn deur­mat, wordt op­ge­haald door een koets en blijkt daar­na het jon­ge­tje Geert-Jan te moe­ten red­den uit het ko­los­sa­le, la­by­rin­t­ach­ti­ge Trap­pen­huis van zijn oom Graaf Gri­sen­s­tijn.

De be­doe­ling is dat een kind el­ke school­dag één le­vel speelt, van een half uur. Na vijf da­gen is een hoofd­stuk uit, na twaalf hoofd­stuk­ken het he­le spel. Zo moet de spe­ler een ho­ger AVI-lees­ni­veau heb­ben be­reikt. De ga­me kan ver­vol­gens op een ho­ger ni­veau weer wor­den ge­speeld. Ou­ders kun­nen via een ei­gen ac­count mee­kij­ken met de re­sul­ta­ten van hun kind.

Het spel is nog­al frag­men­ta­risch, maar blijft over­eind door het ster­ke ver­haal, dat zijn dienst in­mid­dels heeft be­we­zen. De ga­me ziet er smaak­vol uit en werkt, ook al is de op­zet wat op­per­vlak­kig. Men­no Se­dee

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.