Plat­form voor Ne­der­land­se pod­casts

NRC Handelsblad - - De Gids -

is de eer­ste pod­cast-app van Ne­der­land­se bo­dem te down­lo­a­den. PodNL – met een tulp als ra­dio­mi­cro­foon als lo­go – ver­za­melt al­le Ne­der­lands­ta­li­ge pod­casts. Nou ja, al­le. Al­leen die met „vol­doen­de kwa­li­teit”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Ri­chard den Ha­ring. Dat zijn er nu zo’n twee­hon­derd. Hij richt­te in ja­nu­a­ri 2016 met Re­né van Es en An­dy Clark pod­cast­luis­te­ren.nl op. Met „heel veel zoe­ken” vond hij toen 22 Ne­der­lands­ta­li­ge pod­casts. Nu dus het tien­vou­di­ge, en ook dat is een se­lec­tie. Som­mi­ge zijn „te le­lijk”: „Dan be­vat­ten ze te­le­foon­ge­sprek­ken waar­van de helft weg­valt.”

Sa­men met twee Ame­ri­kaan­se ont­wik­ke­laars bouw­den ze een over­zich­te­lij­ke app, waar­in je ge­mak­ke­lijk kunt zoe­ken, een af­speel­lijst kan ma­ken of je luis­ter­ge­schie­de­nis kunt be­kij­ken. Sinds eind ju­li is die be­schik­baar voor iOS, als het goed gaat in 2018 ook voor An­droid.

Abon­ne­ren op pod­casts kan nog niet, met­een het groot­ste min­punt van de app. Je krijgt geen no­ti­fi­ca­tie als een nieu­we af­le­ve­ring van jouw fa­vo­riet on­li­ne komt. Door­spoe­len kan al­leen in spron­gen van 30 se­con­den. Inspi­re­rend is de vorm­ge­ving ook niet, maar wel func­ti­o­neel.

Dat abon­ne­ren nog niet kan, komt om­dat PodNL be­doeld is als eta­la­ge, ver­telt Ha­ring, als po­di­um voor de Ne­der­land­se pod­cast. Door de ca­te­go­rie­ën (tech, fic­tie, cul­tuur) vind je in­der­daad gauw wat moois dat bij je past. Een cu­ra­tor licht de bes­te af­le­ve­rin­gen uit. Abon­ne­ren moet dan maar in de stan­daard iOS-pod­castapp of een an­de­re app. Men­no Se­dee

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.