VS ver­bie­den an­ti-vi­rus­soft­wa­re Kas­pers­ky voor over­he­den

NRC Handelsblad - - Economie - Wou­ter van Noort

Het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Veiligheid ver­biedt al­le Ame­ri­kaan­se over­he­den ge­bruik te ma­ken van an­ti­vi­rus-soft­wa­re van de Rus­si­sche fa­bri­kant Kas­pers­ky Lab. In een ver­kla­ring stel­de waar­ne­mend mi­nis­ter Elai­ne Du­ke woens­dag dat al­le agent­schap­pen van de over­heid 30 da­gen heb­ben om uit te zoe­ken op wel­ke sys­te­men de soft­wa­re zit. Bin­nen 90 da­gen moe­ten al­le over­heids­dien­sten het ge­bruik van Kas­pers­ky he­le­maal stop­pen. Eer­der dit jaar werd Kas­pers­ky al van een lijst met goed­ge­keur­de le­ve­ran­ciers ge­haald, maar nu wor­den al­le pro­duc­ten he­le­maal ver­bo­den. Vol­gens Du­ke zijn er zor­gen over de ban­den van het Rus­si­sche be­drijf met in­lich­tin­gen­dien­sten uit dat land. Al lan­ger le­ven die zor­gen, zon­der dat er har­de be­wij­zen pu­bliek zijn ge­maakt. Kas­pers­ky heeft al­tijd met klem ont­kend dat het op on­oor­ba­re ma­nie­ren ban­den on­der­houdt met Rus­si­sche dien­sten als de FSB. „Er zijn zor­gen over de Rus­si­sche wet die Kas­pers­ky kan dwin­gen om Rus­si­sche vei­lig­heids­dien­sten te hel­pen, en om com­mu­ni­ca­tie over net­wer­ken te on­der­schep­pen”, vol­gens Du­ke. Kas­pers­ky re­a­geert met een ver­kla­ring waar­in het be­na­drukt dat er nog nooit hard be­wijs is ge­le­verd voor mis­stan­den. Vol­gens het be­drijf zijn er in­der­daad wet­ten die te­le­com­be­drij­ven en in­ter­net­pro­vi­ders kun­nen dwin­gen tot sa­men­wer­king met Rus­si­sche ge­hei­me dien­sten, maar valt Kas­pers­ky daar niet on­der. Een woord­voer­der van het Ne­der­land­se mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken kon don­der­dag­och­tend nog niet in­gaan op vra­gen van NRC over of dit voor Ne­der­land­se over­he­den im­pli­ca­ties heeft. Al­le rijks­dien­sten zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor IT-in­koop. Af­ge­zien van al­ge­me­ne richt­lij­nen, zijn er geen cen­tra­le af­spra­ken over ge­bruik van Rus­si­sche dien­sten. Ove­ri­gens ge­brui­ken Ne­der­land­se over­he­den ook dien­sten en pro­duc­ten van veel an­de­re bui­ten­land­se le­ve­ran­ciers. In meer lan­den heb­ben ge­hei­me dien­sten en over­he­den in be­paal­de ge­val­len toe­gang tot ge­ge­vens en in­for­ma­tie, ook in de VS zelf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.