De Duit­se au­to-in­du­strie be­seft: elek­trisch is de toe­komst

Op de be­lang­rij­ke au­to­beurs IAA pre­sen­teert de ene na de an­de­re Duit­se au­to­fa­bri­kant een elek­tri­sche au­to in de strijd met Te­sla. Zijn ze niet te laat?

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze me­de­wer­ker Bas van Put­ten

Het kan ver­ke­ren. Op een voFRANKFURT. ri­ge edi­tie van de au­to­beurs IAA in Frank­furt, meer dan tien jaar ge­le­den, was het BMW-pa­vil­joen voor­zien van de slo­gan ‘ Ver­nunft, jetzt au­fre­gend’ – ‘ver­stand, nu op­win­dend’. Dat sloeg op een pak­ket van tech­ni­sche han­dig­heid­jes die ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren zui­ni­ger moesten ma­ken. Wie had toen kun­nen voor­zien dat voor de au­to-in­du­strie van 2017 de ver­bran­dings­mo­tor een blok aan het been is ge­wor­den?

Het gro­te the­ma van de IAA dit jaar is de over­gang naar elek­trisch rij­den. En, meer spe­ci­fiek, de ont­wik­ke­ling van elek­tri­sche au­to’s met een vol­waar­di­ge ac­tie­ra­di­us van meer dan 350 ki­lo­me­ter.

Die au­to’s kwa­men tot nu toe niet uit Duits­land. Op één na, de Opel Am­pe­ra-E, die 400 ki­lo­me­ter haalt als hij is op­ge­la­den. Bij de ove­ri­ge mo­del­len van Duit­se ma­ke­lij – BMW i3, de Volks­wa­gen e-Up en

e-Golf, de Smart Fort­wo en ForFour – houdt het na maxi­maal 300 ki­lo­me­ter en vaak veel eer­der op. Uit­ste­ken­de au­to’s, maar met wei­nig uit­hou­dings­ver­mo­gen.

On­der­schat­ting elek­tri­fi­ca­tie

De Duit­se au­to­con­cerns on­der­schat­ten de sig­na­len van de ener­gie­tran­si­tie die zich nu in vol­le vaart vol­trekt. De se­mi-elek­tri­sche hy­bri­des van Toyo­ta wa­ren een voor­te­ken, de eer­ste elek­tri­sche mo­del­len van Nis­san en Te­sla een ge­ne­geerd alarm­sig­naal.

Tot over­maat van ramp is de ge­slaag­de Am­pe­ra-E nau­we­lijks le­ver­baar. Voor­ma­lig Opel-ei­ge­naar Ge­ne­ral Mo­tors, dat de wa­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten pro­du­ceert, kan of wil niet vol­doen aan de gro­te vraag. Die is er ook van­uit Ne­der­land.

Ter­wijl de Duit­sers op ach­ter­stand raak­ten, de­mon­streer­de Te­sla de af­ge­lo­pen ja­ren met de du­re Mo­del S en Mo­del X de le­vens­vat­baar­heid van elek­trisch rij­den, ook op lan­ge af­stan­den. En de elek­tri­fi­ca­tie zet breed door. Te­sla’s eer­ste mid­den­klas­ser, de Mo­del 3, is van­af me­dio vol­gend jaar ook in Ne­der­land te koop; met een ac­tie­ra­di­us van 350 ki­lo­me­ter of, met gro­te­re en duur­de­re bat­te­rij, 500 ki­lo­me­ter.

An­de­ren vol­gen. Bij Nis­san be­gint vol­gend jaar de pro­duc­tie van de nieu­we Le­af met een be­loof­de ac­tie­ra­di­us van 375 ki­lo­me­ter, 150 meer dan de voor­gan­ger. Vol­vo wil in de pe­ri­o­de 2019-2021 vijf elek­tri­sche au­to’s met vol­was­sen be­reik op de markt bren­gen. Ja­gu­ar komt al vol­gend jaar met een snel­le elek­tri­sche SUV, de

i-Pa­ce , die de eer­ste ech­te con­cur­rent kan wor­den van de gro­te Te­sla’s.

Op de IAA 2017, waar gro­te spe­lers in het tran­si­tie­pro­ces bin­nen de au­to­bran­che als Te­sla, Nis­san en Vol­vo ont­bre­ken, pro­be­ren de Duit­se mer­ken mas­saal re­van­che te ne­men. Bij de stand van het door sjoe­mel­die­sel­leed ge­plaag­de Volks­wa­gen staan drie elek­tri­sche au­to’s. Het con­cern pakt uit met de Golf-ach­ti­ge I.D, de SUV-wa­gen

I.D. Crozz II en de I.D. Buzz, een hip­pe her­in­ter­pre­ta­tie van het Volks­wa­gen­bus­je. De I.D. en de Crozz gaan in 2020 in pro­duc­tie, de Buzz twee jaar la­ter. Dat Volks­wa­gen elek­trisch rij­den om­armt, be­wijst de aan­kon­di­ging van top­man Mat­thi­as Mül­ler dat het con­cern 70 mil­jard eu­ro zal in­ves­te­ren in de ver­de­re ont­wik­ke­ling van elek­trisch rij­den. Daar­van is 50 mil­jard eu­ro be­stemd voor groot­scha­li­ge bat­te­rij­pro­duc­tie, de rest voor de ont­wik­ke­ling van nieu­we mo­del­len. In 2025 moet één op de vier Volks­wa­gens op stroom rij­den.

Er is ook elek­trisch nieuws bij de an­de­re mer­ken van het VW-con­cern. Op de Sko­da-stand wordt een nieu­we ver­sie van de Vi­si­on E ont­huld, de blauw­druk voor een SUV die in 2020 in pro­duc­tie gaat. Au­di toont Elai­ne, een SUV-wa­gen die zelf­stan­dig in­par­keert en op­laadt. De nog fu­tu­ris­ti­scher Au­di Ai­con is een vol­le­dig au­to­noom rij­den­de elek­tri­sche li­mou­si­ne zon­der stuur en pe­da­len.

Bij BMW heet de elek­tri­sche toe­komst­droom i Vi­si­on Dy­na­mics. Een pro­duc­tie­rij­pe va­ri­ant met een ac­tie­ra­di­us van 600 ki­lo­me­ter zou er over vier jaar moe­ten zijn. BMW-doch­ter Mi­ni toont een elek­tri­sche Mi­ni, in­tro­duc­tie­jaar 2019. De in Frank­furt ont­hul­de Mer­ce­des EQA , een drie­deurs hatch­back met een ac­tie­ra­di­us van 400 ki­lo­me­ter, komt in 2020 als op­maat naar een com­ple­te, EQ ge­naam­de mo­del­len­lijn van elek­tri­sche au­to’s.

Om­me­zwaai liet op zich wach­ten

Tot nu toe ge­droe­gen de Duit­se au­to­con­cerns zich als trend­vol­gers. Ze kwa­men met hy­bri­des en een en­ke­le elek­tri­sche au­to, haak­ten keu­rig aan bij de plug-in­ra­ge en ex­pe­ri­men­teer­den uit­put­tend met wa­ter­stof­au­to’s, waar­van er an­ders dan bij Toyo­ta, Hyun­dai en Hon­da niet één in pro­duc­tie ging. Aan lan­ge­ter­mijn­stra­te­gie­ën geen ge­brek, maar de bre­de om­me­zwaai liet op zich wach­ten.

In­tus­sen ble­ven de Duit­sers in­ves­te­ren in die­sels die ze, zo zei BMW-chef Ha­rald Kr­ü­ger nog in mei, voor­lo­pig hard no­dig heb­ben om hun ge­mid­del­de CO2-waar­den om­laag te bren­gen. Ben­zi­ne-au­to’s heb­ben im­mers een veel ho­ge­re uit­stoot.

Zo ont­stond de ont­wik­ke­lings­ach­ter­stand die de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel ze­ker na het sjoe­mel­die­sel­schan­daal on­rus­tig maakt. Het tem­po van de ener­gie­tran­si­tie moet om­hoog, vindt ze.

Die be­zorgd­heid lijkt ach­ter­haald na de nieuws-tsuna­mi in Frank­furt. Met de kant­te­ke­ning dat de eer­ste ech­te Duit­se Te­sla-con­cur­ren­ten er pas over drie jaar zijn, ter­wijl met na­me de con­cur­ren­tie uit Azië een voor­sprong lijkt te ne­men. Zo kon­dig­de Hyun­dai aan te ko­men met een elek­tri­sche ver­sie van de Ko­na, een klei­ne cros­sover met een naar ver­luidt aan­zien­lij­ke bat­te­rij­ca­pa­ci­teit – en al van­af vol­gend jaar te koop. Het is de gro­te vraag of de Duit­se au­to-in­du­strie de in­haal­slag kan win­nen.

Au­di pre­sen­teert de fu­tu­ris­ti­sche en elek­tri­sche Ai­con op de In­ter­na­ti­o­na­le Au­to-Aus­stel­lung (IAA) in Frank­furt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.