Ook be­drij­ven die ‘di­gi­ta­le waar’ ver­ko­pen, zo­als Goog­le, moe­ten ge­woon be­las­ting be­ta­len, vindt de EU.

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze cor­res­pon­dent

Stép­ha­ne Alon­so an­ge­spoord door Frank­rijk en Duits­land be­reidt de Eu­ro­pe­se Unie maat­re­ge­len voor om in­ter­net­gi­gan­ten als Fa­ce­book en Goog­le eer­lijk be­las­ting te la­ten be­ta­len. Een kwes­tie waar­door de re­la­tie met voor­al de Ver­e­nig­de Sta­ten flink kan ver­zu­ren. Vrij­dag en za­ter­dag ko­men EU-mi­nis­ters van Fi­nan­ci­ën bij­een in Tal­linn om de plan­nen te be­spre­ken.

Vol­gens Eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër Paul Tang (PvdA) is de gro­te Frans-Duit­se druk in dit dos­sier slecht nieuws voor lan­den die be­las­ting­mi­ni­ma­li­sa­tie fa­ci­li­te­ren, zo­als Ier­land, Mal­ta en Luxem­burg. Maar het is goed nieuws voor EU-lan­den die al ja­ren mil­joe­nen aan in­kom­sten mis­lo­pen. „Eu­ro­pa heeft wei­nig keus en moet wel in ac­tie ko­men”, zegt Tang, die op ba­sis van ei­gen be­re­ke­nin­gen schat dat Goog­le en Fa­ce­book in de pe­ri­o­de 2013-2015 ruim 5 mil­jard eu­ro méér had­den moe­ten be­ta­len dan ze heb­ben ge­daan.

In een don­der­dag ver­sche­nen rap­port spreekt Tang van een „gi­gan­ti­sche mis­match” tus­sen waar zul­ke be­drij­ven be­last wor­den en waar hun klan­ten zit­ten. Zo boek­te Goog­le in 2015 vrij­wel al­le EU-om­zet (zo’n 25 mil­jard eu­ro) in Ier­land, van­we­ge het daar gun­sti­ge be­las­ting­kli­maat, ter­wijl de Ier­se markt piep­klein is.

Di­gi­ta­le aan­we­zig­heid

Frank­rijk stelt nu re­gels voor die het voor elk land mo­ge­lijk moe­ten ma­ken om de daar ge­boek­te om­zet zelf te kun­nen be­las­ten, met een ta­rief tus­sen de 2 en 5 pro­cent, on­ge­acht waar de om­zet uit­ein­de­lijk in de boe­ken be­landt. In een on­langs uit­ge­lek­te brief van de Fran­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Bru­no Le Mai­re, me­de-on­der­te­kend door zijn col­le­ga’s uit Duits­land, Span­je en Ita­lië, wordt de term ‘com­pen­sa­tie­be­las­ting’ ge­han­teerd.

Dat in­ter­net­be­drij­ven weg­ko­men met la­ge be­las­tin­gen komt door ver­ou­der­de in­ter­na­ti­o­na­le af­spra­ken. Een mis­match: Goog­le boek­te bij­na al­le EU-om­zet in Ier­land, ter­wijl de Ier­se in­ter­net­markt piep­klein is. Die stel­len dat lan­den be­drij­ven al­leen mo­gen aan­slaan als spra­ke is van een ‘fy­sie­ke aan­we­zig­heid’, met bij­voor­beeld fa­brieks­hal­len, kan­to­ren of per­so­neel. Bij het op­stel­len van die co­de is er nooit re­ke­ning mee ge­hou­den dat er ooit be­drij­ven zou­den ont­staan die han­de­len in di­gi­ta­le waar en zich dus moei­lijk la­ten vast­pin­nen op één plek. Rou­le­rend EU-voor­zit­ter Est­land stelt daar­om ook voor om het prin­ci­pe van ‘di­gi­ta­le aan­we­zig­heid’ in te voe­ren.

De Est­se re­ge­ring is het niet op al­le fron­ten eens met het Frans-Duit­se voor­stel, zo te­ken­de pers­bu­reau Reu­ters op. Het be­las­ten van om­zet kan be­drij­ven die ver­lie­zen lij­den on­e­ven­re­dig hard ra­ken en de ani­mo voor in­ves­te­rin­gen af­rem­men. De Esten plei­ten daar­om voor het be­las­ten van winst. Moei­lij­ker te me­ten dan om­zet, maar wel zo eer­lijk. Tang is het daar­mee eens. „Maar je moet het Fran­se plan als de aan­loop zien. Eerst moet er een vin­ger in die dijk en daar­na gaan we die dijk echt op­ho­gen.”

Wat het plan vol­gens Tang ook in­te­res­sant maakt, is dat een kop­groep van lan­den al zou kun­nen be­slui­ten tot zo’n om­zet­be­las­ting zon­der te wach­ten op de rest. Dat zou de prik­kel om met om­zet­ten te gaan schui­ven weg­ne­men en het bu­si­ness­mo­del van Ier­land en Mal­ta - „de pi­ra­ten van de EU” al­dus Tang - on­der­mij­nen.

VS wer­ken niet mee

In OESO-ver­band (Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling) wordt al ja­ren ge­tracht we­reld­wij­de con­sen­sus te be­rei­ken over het be­las­ten van di­gi­ta­le be­drij­ven. Maar de on­der­han­de­lin­gen daar zit­ten vast om­dat de VS niet mee­wer­ken en zich het recht voor­be­hou­den om Ame­ri­kaan­se be­drij­ven te be­las­ten - of niet. Dat de EU vaart zet ach­ter ei­gen plan­nen is ook uit frus­tra­tie hie­rover.

Vol­gens be­re­ke­nin­gen van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie zou Ap­ple over een pe­ri­o­de van tien jaar (2003-2014) zo’n 13 mil­jard eu­ro te wei­nig be­las­ting heb­ben be­taald. „Het gaat om­e­nor­me be­dra­gen”, zegt Tang. Ne­der­land was in de pe­ri­o­de 2013-2015 215 mil­joen eu­ro aan be­las­ting­in­kom­sten kwijt aan Goog­le en Fa­ce­book. Frank­rijk en Duits­land res­pec­tie­ve­lijk 741 en 889 mil­joen eu­ro.

Vol­gens Tang zijn die schat­tin­gen „aan de con­ser­va­tie­ve kant”. De Eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër denkt dat het lek gro­ter is door be­drij­ven als Uber (taxi’s) en Airbnb (ka­mer­ver­huur). Maar om­dat die niet beurs­ge­no­teerd zijn, is er veel min­der over be­kend. Tang keek ook naar Ama­zon, maar dat maakt vol­gens hem in de EU niet zo­veel winst. „Althans niet in de boe­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.