Bon­den roe­pen op tot sta­king ca­bi­ne­per­so­neel KLM uit on­vre­de over cao-on­der­han­de­lin­gen

NRC Handelsblad - - Economie -

Vak­bond VNC roept het ca­bi­ne­per­so­neel van KLM op vrij­dag zijn werk neer te leg­gen. De or­ga­ni­sa­tie wil zo haar on­vre­de ui­ten over de hou­ding van de lucht­vaart­maat­schap­pij in de cao-on­der­han­de­lin­gen, schrijft de groot­ste vak­bond voor ca­bi­ne­per­so­neel woens­dag in een aan­kon­di­ging. Ook le­den van an­de­re bon­den wor­den op­ge­roe­pen zich aan te slui­ten. De werk­on­der­bre­kin­gen du­ren van 5.00 uur tot 23.00 uur en heb­ben al­leen be­trek­king op vluch­ten die ver­trek­ken van Schip­hol. VNC vraagt sta­kers om di­rect na de brie­fing voor hun vlucht een uur lang het werk neer te leg­gen. On­dui­de­lijk is of dat ge­lijk­staat aan een uur ver­tra­ging. Voor­naams­te aan­lei­ding voor de ac­tie is het eind­bod dat KLM on­langs deed in de on­der­han­de­lin­gen over een nieu­we cao. De maat­schap­pij kwam daar­in enigs­zins te­ge­moet aan de ei­sen van de bon­den, maar VNC vindt dat on­vol­doen­de. De le­den­raad van de bond stem­de on­langs una­niem te­gen het voor­stel. Hoe­veel pro­ble­men de werk­on­der­bre­kin­gen van VNC gaan op­le­ve­ren is nog on­dui­de­lijk, niet be­kend is hoe­veel le­den aan de ac­ties gaan deel­ne­men. Bij ac­ties van vak­bond FNV Ca­bi­ne kwa­men eind vo­rig jaar een aan­tal vluch­ten te ver­val­len als ge­volg van een ver­ge­lijk­ba­re sta­king. In een ver­kla­ring schrijft VNC aan le­den: „We be­grij­pen hoe moei­lijk het is om mee te doen, het ligt niet in de aard van ons als ca­bi­ne­per­so­neel.” ”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.