Op­klim­men duurt jon­ge con­sul­tants te lang

NRC Handelsblad - - Economie -

Aan­ge­zien wor­den voor sta­gi­air, hard je best doen se­ri­eus ge­no­men te wor­den – wie al jong ad­vies geeft op hoog ni­veau, moet er­mee le­ven. Maar jong zijn, heeft ook zijn voor­de­len. Vin­cent Son­der­meij­er ik op Goog­le ‘ad­vi­seur’ in, be­kijk de af­beel­din­gen, en er ver­schij­nen een hoop strak ge­kle­de man­nen en vrou­wen van rond de vijf­tig op je beeld­scherm. Blijk­baar is dat waar we aan den­ken bij con­sul­tants: er­va­ren, ou­de­re ex­perts, die je or­ga­ni­sa­tie met hun ken­nis en kun­de voor­uit­hel­pen.

Maar he­le­maal klop­pen doet dat beeld niet. In de con­sul­tan­cy wer­ken óók veel jon­ge men­sen, die ge­meen­ten, gro­te be­drij­ven en mi­nis­te­ries soms al op hoog ni­veau ad­vies ge­ven. Zo ver­telt Kees Goud­zwaard (30), con­sul­tant bij ad­vies­bu­reau Rijn­con­sult, over een op­dracht die hij bij een ge­meen­te in de wacht pro­beer­de te sle­pen. „De ge­meen­te had net een re­or­ga­ni­sa­tie ach­ter de rug, wij moesten kij­ken of die goed was ver­lo­pen. Nor­maal ga je me­de­wer­kers dan in­ter­vie­wen en stel je een rap­port op. Ik zei te­gen mijn col­le­ga: ‘Dat klinkt wel heel de­ge­lijk’.” Goud­zwaard stel­de in plaats daar­van voor gro­te, in­ter­ac­tie­ve groeps­ge­sprek­ken te hou­den. Uit­ein­de­lijk kreeg hij de op­dracht.

Ein­de­loos op­klim­men

Bui­ten de ge­baan­de pa­den den­ken, wil Goud­zwaard maar zeg­gen. Het is vol­gens hem een sterk punt van jon­ge con­sul­tants. Ard-Pie­ter de Man, con­sul­tan­cy­des­kun­di­ge aan de Vrije Uni­ver­si­teit, her­kent dat beeld. „Ad­vies­bu­reaus zijn vaak tra­di­ti­o­ne­le or­ga­ni­sa­ties. Jon­ge men­sen kun­nen dan voor een fris­se wind zor­gen.” Hij geeft nog een voor­beeld: „Jon­ge con­sul­tants ma­ken va­ker ge­bruik van on­li­ne­plat­forms, waar­mee ze veel meer men­sen te­ge­lij­ker­tijd kun­nen on­der­vra­gen dan met de gang­ba­re me­tho­den van tra­di­ti­o­ne­le or­ga­ni­sa­ties mo­ge­lijk is.”

Het is ove­ri­gens niet zo dat er te­gen­woor­dig veel meer jon­ge men­sen in het ad­vies­we­zen wer­ken dan vroe­ger, zegt De Man. Maar, de in­stel­ling van die nieu­we ge­ne­ra­tie is vol­gens hem wel an­ders. „Ze heb­ben geen zin meer in ein­de­loos op­klim­men en wil­len snel­ler ver­ant­woor­de­lijk­heid.” Ta­lent­vol­le jon­kies kun­nen zich ook bij start-ups, waar ze snel­ler meer ver­ant­woor­de­lijk­heid of een ho­ge­re func­tie krij­gen, aan­slui­ten. „Die markt trekt hard aan ze”, zegt De Man. Tra­di­ti­o­ne­le ad­vies­bu­reaus heb­ben vol­gens hem daar­om wei­nig keus: ze moe­ten hun jon­ge­re me­de­wer­kers snel­ler door la­ten stro­men.

Om jon­ge con­sul­tants met el­kaar in con­tact te bren­gen richt­te Goud­zwaard sa­men met me­de-con­sul­tants Tam­my Lie (27), Isis Hom­me­ma (26) en Mirt­he Lant­man (32) een net­werk­club op. Hun Young Con­sul­ting Net­werk werd de­ze maand in Utrecht ge­lan­ceerd. Naast Goud­zwaard doen ook de an­de­re op­rich­ters klus­sen voor gro­te op­dracht­ge­vers. Lant­man reis­de af naar Chi­na, om uit te vin­den of een Ne­der­lands ma­ri­tiem be­drijf kans maak­te op de Chi­ne­se markt. Lie on­der­zocht voor het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport hoe de aan­pak van kin­der­mis­han­de­ling ver­be­terd kan wor­den. Hom­me­ma deed een on­der­zoek naar de au­teurs­rech­ten­wet.

Vol­gens Lie is het ook een voor­deel dat jon­ge con­sul­tant de ‘jong­ste ken­nis’ heb­ben: „Als je net bent af­ge­stu­deerd, heb je de meest ac­tu­e­le the­o­re- Tam­my Lie (27), con­sul­tant ti­sche ken­nis over het vak.” Lie merk­te dat toen ze on­langs twee or­ga­ni­sa­ties moest be­ge­lei­den die wil­den sa­men­wer­ken. „Je gaat met de be­staan­de mo­del­len be­kij­ken hoe dat het bes­te kan. Ik heb net pas mijn stu­die or­ga­ni­sa­tie­we­ten­schap­pen af­ge­rond, waar­door ik op dat mo­ment op de hoog­te was van de nieuw­ste me­tho­des.”

VU-pro­fes­sor De Man denkt bo­ven­dien dat jon­ge­ren be­ter om kun­nen gaan met de mo­der­ne, di­gi­ta­le we­reld. „Ze zijn op­ge­groeid in een an­de­re we­reld dan de con­sul­tants die nu veer­tig, vijf­tig jaar oud zijn. Ze ha­ken ge­mid­deld ge­no­men daar­om snel­ler aan bij di­gi­ta­le trends in or­ga­ni­sa­tie­vor­men, duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie. Hun ba­sis­ken­nis op die ge­bie­den is gro­ter.”

De Man her­kent ook een toe­ge­no­men maat­schap­pe­lij­ke be­trok­ken­heid. „Toen ik af­stu­deer­de was geld ver­die­nen heel be­lang­rijk. Nu is dat soms an­ders: jon­ge men­sen wil­len lie­ver een re­ëel pro­bleem op­los­sen.” We wil­len een bij­dra­ge le­ve­ren aan de we­reld, meent Goud­zwaard. Al geldt dat na­tuur­lijk niet voor ál­le jon­ge con­sul­tants. Al is „die mooie au­to voor de deur nog steeds leuk”, al­dus De Man.

Maar hoe ori­gi­neel, flexi­bel en maat­schap­pe­lijk be­wust jon­ge­ren ook zijn, we moe­ten de ou­de­re ge­ne­ra­tie niet in­eens af­schrij­ven, zegt or­ga­ni­sa­tie­psy­cho­loog aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam Astrid Ho­man. Ou­de­ren kun­nen zich la­ten bij­scho­len, en we­ten heus wel hoe een iPad werkt. Ze vindt de aan­na­me dat vijf­tig­plus­sers min­der flexi­bel zou­den zijn, on­te­recht. „Uit on­der­zoek blijkt dat ou­de­ren net zo flexi­bel zijn, maar het is de bui­ten­we­reld die ver­wacht dat ze niet meer mee kun­nen, waar­door som­mi­gen zich daar­naar gaan ge­dra­gen.”

In­le­ven in kan­toor­po­li­tiek

‘Ou­der­wet­se’ prak­tijk­er­va­ring is bo­ven­dien on­mis­baar, stelt Ho­man. Er­va­ren con­sul­tants we­ten hoe het is om bij een re­or­ga­ni­sa­tie men­sen te ont­slaan. „Als je dat nog nooit hebt mee­ge­maakt, kun je je moei­lij­ker in­le­ven in zo’n si­tu­a­tie”, zegt Ho­man. Of je moet tij­dens een op­dracht om zien te con­sul­tant gaan met kan­toor­po­li­tiek in de or­ga­ni­sa­tie van de klant: bot­sen­de be­lan­gen, ver­bor­gen agen­da’s. „Ook daar heb je er­va­ring voor no­dig”, zegt De Man. „Wat kun je wel of niet zeg­gen? Dat haal je niet kant-en-klaar uit een boek­je.”

Daar­bij moe­ten jon­ge con­sul­tants soms hard hun best doen om se­ri­eus te wor­den ge­no­men. Zo werd Lie ooit aan­ge­zien voor sta­gi­ai­re. Lant­man moest al vroeg in haar loop­baan ad­vies ge­ven aan de be­stu­ren van op­dracht­ge­vers en die leg­den de lat hoog. „Maar als je ver­vol­gens laat zien dat je in­hou­de­lij­ke ken­nis hebt, word je wel ge­ac­cep­teerd.”

En daar kun je ook weer je voor­deel mee doen, ver­telt Hom­me­ma: „Men­sen zien je min­der als be­drei­ging, dus zijn ze ope­ner. Ik kan van­uit mijn on­er­va­ren­heid meer on­be­van­gen vra­gen stel­len, en dan merk je dat men­sen je in­eens uit­ge­breid te woord staan.”

Dat de jon­ge en ou­de gar­des elk hun voor- en na­de­len heb­ben, is de re­den dat er­va­ren en min­der er­va­ren ad­vi­seurs sa­men­wer­ken in teams. Er­va­ren con­sul­tants coa­chen nieu­we­lin­gen, de jon­ge gar­de brengt hen ac­tu­e­le ken­nis bij. Zo moet het ook, vindt Goud­zwaard. „Die com­bi­na­tie is het best.”

Isis Hom­me­ma (26),

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.