De nieu­we Lui­ten dient zich nog niet één, twee, drie aan

De spoe­ling van Ne­der­lands golf­ta­lent is dun en de bond zoekt naar op­los­sin­gen. „We moe­ten jon­ge spe­lers pro­be­ren te be­scher­men.” Ne­der­land heeft 370.000 gol­fers, maar het jeugd­aan­deel daalt flink

NRC Handelsblad - - Sport - Door on­ze re­dac­teur

Frank Huis­kamp

Na­tuur­lijk had hij al even naar de twee gol­fers ge­ke­ken met wie hij zijn eer­ste ron­de ooit op de KLM Open sa­men over de baan zou lo­pen. Nor­din van Til­burg glim­lacht. Het 17-ja­ri­ge golf­ta­lent uit Ne­der­land loopt don­der­dag met de drie jaar ou­de­re Ca­na­dees Aus­tin Con­nel­ly. Met zijn veer­tien­de plek op het Brits Open dit jaar kreeg Con­nel­ly al com­pli­men­ten van win­naar Jor­dan Spieth, die de­zelf­de swing­coach heeft. De an­der, de 26-ja­ri­ge En­gels­man Tom Le­wis, werd in zijn eer­ste jaar op de Eu­ro­pe­se Tour in 2011 ver­ko­zen tot bes­te de­bu­tant.

„Het is be­lang­rijk dat ik het niet te be­lang­rijk maak voor me­zelf”, zegt Van Til­burg. „Ik wil kij­ken hoe die twee an­de­ren het aan­pak­ken, van ze le­ren.” Naast hem op een stoel vult Jer­ry Ji – ook 17, ook de­bu­tant – hem aan. „Ei­gen­lijk maakt het niet uit. Ie­der­een is hier een ni­veau­tje ho­ger.”

Aan een sta­ti­ge ta­fel in een even zo sta­ti­ge ka­mer van het club­huis van The Dut­ch zit­ten twee jon­ge Ne­der­land­se golf­ta­len­ten, bei­den ama­teurs. Van Til­burg won dit jaar het NK on­der de 18, Jer­ry Ji dat on­der de 21. Ze kre­gen van de or­ga­ni­sa­tie een wild­card voor wat, in het bes­te ge­val, een leer­mo­ment is dat niet twee, maar vier da­gen duurt. Ze ma­ken deel uit van een spoe­ling die in ie­der ge­val bij de man­nen heel dun is. Joost Lui­ten, ti­tel­ver­de­di­ger op de KLM Open de­ze week, is de eni­ge Ne­der­land­se man op de Eu­ro­pe­se Tour en ach­ter hem is er een flink gat.

Zorg­wek­kend

Er moe­ten din­gen ver­an­de­ren bij de jon­ge gol­fers die er al zijn, zeg­gen de men­sen die da­ge­lijks met de toe­komst van het Ne­der­land­se golf wor­ste­len. Maar het is om te be­gin­nen zorg­wek­kend dat de in­stroom steeds be­perk­ter wordt. Ne­der­land heeft 370.000 ge­re­gi­streer­de gol­fers, in Eu­ro­pa aan­zien­lijk voor zo’n klein land, maar het jeugd­aan­deel is klein en daalt flink. „Het is in de af­ge­lo­pen tien jaar ge­hal­veerd, naar 6.000. Er gaat daar veel mis. Ligt dat aan slecht be­leid van ons? Nou ja, deels”, zegt Jeroen Ste­vens, di­rec­teur van golf­bond NGF. „Veel ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt ook bij clubs. Het is geen po­pu­lai­re sport on­der de jeugd; we wil­len golf weer naar scho­len bren­gen.”

Het ta­lent dat er al wel is, moet in­ten­sie­ver gaan trai­nen, be­ter be­ge­leid wor­den, se­lec­ties moe­ten hech­ter en com­pe­ti­tie­ver on­der­ling. En nog be­lang­rij­ker: Ne­der­land moet com­ple­te spe­lers gaan le­ve­ren, geen ‘dri­vingran­ge­gol­fers’, zo­als Maar­ten La­fe­ber, oud-win­naar van de KLM Open in 2003 en sinds be­gin vo­rig jaar bonds­coach, ze noemt. Com­ple­te spe­lers, niet jon­gens en mei­den die een bal hard weg kun­nen ram­men. Joost Lui­ten ver­de­digt bij de KLM zijn ti­tel van vo­rig jaar. „We zijn van toon­aan­ge­vend ama­teur­land naar mid­den­moot ge­gaan”, zegt Ste­vens. Als het aan hem ligt, maakt een suc­ces­vol­le ama­teur je ook mak­ke­lij­ker suc­ces­vol prof. „De stap is dan klei­ner. Eerst eens als ama­teur in­ter­na­ti­o­naal win­nen, zo­als Joost [Lui­ten], Ro­bert-Jan [Derk­sen] en ik dat de­den en dan pas die stap ma­ken”, zegt La­fe­ber. Wat voor­al ge­beurt, is dat die stap te snel wordt ge­no­men. „We moe­ten die jon­ge spe­lers pro­be­ren te be­scher­men. Dan wor­den ze pro, be­ta­len ze over­al in­schrijf­geld en zijn ze bin­nen een paar jaar fail­liet en staan ze in de ver­koop in de golf­win­kel”, zegt La­fe­ber.

De NGF wil de be­ge­lei­ding be­ter ver­zor­gen. Want de con­cur­ren­tie is moor­dend en je bent aan je­zelf over­ge­le­verd. Al­leen ten­nis is mis­schien nog mee­do­gen­lo­zer. „Maar je kunt ze niets ver­plich­ten”, zegt La­fe­ber. „Je krijgt met school te ma­ken, ou­ders.”

De rol van ou­ders is an­ders dan vroe­ger, mer­ken ze. Er gaat nu geen dag voor­bij zon­der te­le­foon­tje van een va­der of moe­der voor wie het niet snel ge­noeg gaat met hun kind. „Ik had een keer een va­der aan de te­le­foon die me ver­tel­de dat hij op een toer­nooi in Ame­ri­ka Ja­son Day [ex-num­mer één van de we­reld] had zien spe­len en dat het ni­veau echt niet veel be­ter was dan de ama­teurs. Tja, dan ben ik er al klaar mee.”

Nieu­we Joost

Ji en Van Til­burg heb­ben zul­ke ou­ders niet, zeg­gen ze even la­ter. Ze heb­ben geen en­ke­le haast, wil­len eerst écht goed wor­den. Van Til­burg gaat na zijn vwo een tus­sen­jaar ne­men en kij­ken of hij al­leen met golf ver­der kan, Ji wil naar een col­le­ge in de VS en daar spe­len. „Na­tuur­lijk hoor ik ook wel­eens: word jij de nieu­we Joost?” zegt Van Til­burg. „Ik wil de bes­te gol­fer wor­den die ik kan zijn. En of dat dan zo goed is als, of be­ter dan hij, ach.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.