Het voort­be­staan van het land, hè’

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

moet je ef­fe over na­den­ken. De om­stan­dig­he­den kun­nen zich de ko­men­de der­tig jaar zó wij­zi­gen, dat je zo­iets moet voor­stel­len. Die op­ties hou­den we open. Ster­ker nog: we wer­ken die op­ties uit.” Wie gaat zo’n maat­re­gel ne­men? „Ik denk dat de Deltacommissaris zo’n voor­stel moet doen. Ik denk niet – en dat is een per­soon­lij­ke op­vat­ting – dat een po­li­tiek be­stuur tot zo’n gro­te be­slis­sing komt, als er geen ramp aan voor­af is ge­gaan. Zo’n be­slis­sing komt er al­leen als er een goed ge­dra­gen voor­stel ligt, dat op het juis­te mo­ment door een Deltacommissaris wordt in­ge­diend.” Dus over vijf jaar zegt uw op­vol­ger dat er over twin­tig jaar een rij ei­lan­den voor de kust moet lig­gen? „Bij­voor­beeld. Ik ben daar trou­wens zelf niet voor. Er zijn ook plan­nen voor een gro­te dijk voor de kust. Al­le­maal on­be­taal­baar na­tuur­lijk.” En de po­li­tiek? Neemt die zo’n voor­stel dan met­een over? „Geen idee. Wij heb­ben vier jaar ge­le­den nieu­we vei­lig­heids­nor­men voor­ge­steld. De ou­de nor­men gin­gen over de kans dat er wa­ter over de dijk ging. Nu heb­ben we nor­men over de kans dat je komt te over­lij­den als ge­volg van een over­stro­ming. Dat was een goed on­der­zocht en breed ge­dra­gen voor­stel. Dat heeft de po­li­tiek over­ge­no­men. Het gaat om het voort­be­staan van het land, hè?” De po­li­tiek doet ook wel eens wat u niet wil. Zo is te­gen uw zin de ver­plich­te wa­ter­toets af­ge­schaft. „Ach, dat is toch oké? Wa­ter­schap­pen wil­len een toets op de wa­ter­be­sten­dig­heid van bouw­plan­nen van ge­meen­ten en pro­vin­cies. De po­li­tiek heeft be­slo­ten dat niet ver­plicht te stel­len. Dat kan. Ik vind nog steeds dat ie­mand moet kun­nen zeg­gen: ho ho, hier gaan we niet bou­wen. Wet­hou­ders wil­len bou­wen en vin­den ei­sen van het wa­ter­schap las­tig. Maar als re­ke­ning hou­den met wa­ter deel uit­maakt van een nor­ma­le ma­nier van wer­ken, waar het wa­ter­schap Wim Kuij­ken (rechts) met pre­mier Rut­te op het Na­ti­o­naal Delta­con­gres in 2011. van be­gin af aan aan­sluit, nou ja, dan heb ik er wel ver­trou­wen in.” Te­gen­over kli­maat­ver­an­de­ring sta je als Deltacommissaris mach­te­loos. „De bes­te maat­re­gel is mi­ti­ge­ren. De op­war­ming stop­pen. Daar ga ik niet over. Wij moe­ten ons aan­pas­sen. En de ma­te waar­in we ons aan­pas­sen, hangt af van de ma­te waar­in het ons lukt die op­war­ming te be­per­ken. Als we de af­spra­ken van de kli­maat­con­fe­ren­tie in Pa­rijs kun­nen na­ko­men, dan is het zeker be­heers­baar. Maar als dat niet lukt, en de tem­pe­ra­tuur­stij­ging door­schiet naar vier gra­den, dan wordt het wel erg in­ge­wik­keld. Met wel­ke stra­te­gie­ën be­scherm je over een eeuw dan Nederland?” Gaat uw op­vol­ger voor­stel­len doen voor waar in Nederland we dan moe­ten gaan wo­nen? „Tot 2050 is wat we nu doen oké. Dat zeg­gen al­le des­kun­di­gen. Daar­na kan het ver­snel­len. In de ko­men­de tien tot twin­tig jaar we­ten we of het gaat luk­ken die op­war­ming te be­per­ken. We gaan steeds meer we­ten.” Maakt u zich per­soon­lijk zor­gen? Heeft u uw le­ven aan­ge­past? „Ik ben een be­wus­te bur­ger. Ik snap wat er aan de hand is. Ik leef heel be­wust maar denk niet dat ik daar­mee de op­war­ming van de aar­de te­gen­houd. Ik zie de be­perk­te in­vloed die je zelf hebt. Al­le klei­ne beet­jes hel­pen, dat wel. Wat ik voor­al heb ge­leerd, is het in­zicht dat het een ur­gen­te zaak is. Heel ur­gent.”

CV

Na zijn stu­die eco­no­mie ging Wim Kuij­ken wer­ken bij het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken. Van 1995 tot 2010 was hij de hoog­ste amb­te­naar op ach­ter­een­vol­gens de mi­nis­te­ries van Bin­nen­land­se Za­ken, Al­ge­me­ne Za­ken en Ver­keer en Wa­ter­staat. In 2010 werd hij de eer­ste Deltacommissaris.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.