‘Mar­tijn’ op Airbnb be­staat niet

Hoe sleu­tel­be­drij­ven in Amsterdam met nep­na­men toe­ris­ten lok­ken.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Sleu­tel­bord en lin­nen­goed van een Am­ster­dams sleu­tel­be­drijf voor ver­huur via Airbnb. Tekst Wou­ter van Loon en Thijs Nie­mants­ver­driet Fo­to’s Nick So­mers

Z an­der ziet er uit als be­gin der­tig, heeft een baard­je en draagt een ca­pu­chon­trui. Zijn in­te­res­ses? „ I lo­ve Amsterdam and cul­tu­re.” Op Airbnb heeft hij in de aan­bie­ding: 91 ap­par­te­men­ten, voor­na­me­lijk in Amsterdam. Van een „ro­man­ti­sche ver­blijf­plaats voor twee in de Pijp” tot „een kan­jer na­bij de ri­vier de Am­stel”.

Wie is Zan­der? Klan­ten van Airbnb die een van zijn ap­par­te­men­ten heb­ben ge­huurd, zeg­gen dat ze hem zelf nooit heb­ben ont­moet. De sleu­tel, schrij­ven ze in hun re­cen­sie, moesten ze op­ha­len op een kan­toor­tje in de buurt van het Cen­traal Sta­ti­on. En de fo­to van ‘Zan­der’ vind je op meer­de­re plek­ken op het in­ter­net. Op an­de­re si­tes is hij Max van 25 uit Duits­land, Ri­chard van 34 uit Groot-Brit­tan­nië of Han­nes uit Bel­gië.

Zan­der be­staat niet. Al­thans, niet als ei­ge­naar van een Am­ster­dams ap­par­te­ment. Ach­ter zijn pro­fiel gaat een be­drijf schuil ge­naamd 60Days. Het ver­zorgt na­mens de huis­ei­ge­na­ren de check-in, screent de po­ten­ti­ë­le gas­ten, ver­schoont lin­nen­goed en maakt het ap­par­te­ment na af­loop schoon. In ruil daar­voor krijgt 60Days 20 pro­cent van de nacht­prijs, ex­clu­sief btw. „En daar re­ge­len we al­les voor”, staat op de web­si­te van het be­drijf. „Maak je dus geen zor­gen over de mail­wis­se­ling, de sleu­tel­over­dracht en de eind­schoon­maak. Dat werk doen wij graag voor jou.”

In Amsterdam be­staan tien­tal­len on­der­ne­min­gen als 60Days. ‘Sleu­tel­be­drij­ven’, noemt de ge­meen­te ze, zelf spre­ken de be­drij­ven lie­ver over ‘hos­ting’ of ‘Airbnb-ma­na­ge­ment’. Ze be­he­ren vol­gens een steek­proef van NRC twin­tig pro­cent van het Airbnb-aan­bod in Am­ster- dam, de stad met ver­re­weg de mees­te va­kan­tie­ver­huur van het land: wo­nin­gen van par­ti­cu­lie­ren die een deel van het jaar aan toe­ris­ten wor­den ver­huurd. De twee groot­ste spe­lers bie­den in het hoog­sei­zoen da­ge­lijks voor meer dan een ton aan over­nach­tin­gen aan.

Dat is vol­ko­men le­gaal: het staat ie­der­een vrij om zijn dien­sten aan te bie­den aan va­kan­tie­ver­huur­ders. Al­leen: de twee groot­ste be­drij­ven, 60Days en Bnb­ma­na­ger, kie­zen er­voor in eerste in­stan­tie niet te ver­tel­len dat ze een be­drijf zijn. Ze ver­schui­len zich ach­ter nepi­den­ti­tei­ten. Daar­mee hou­den ze zich niet aan de re­gels van Airbnb.

Tot 60Days zijn naast ‘Zan­der’ ook ‘Wil­lem’ (150 ap­par­te­men­ten), ‘Os­car’ (121), ‘Chris­ti­aan’ (43), ‘Sam­my’ (46) en ‘Wou­ter’ (33) te her­lei­den. Al de­ze pro­fie­len heb­ben stock­fo­to’s: beel­den die door ie­der­een te down­lo­a­den zijn, en daar­door over­al op het in­ter­net rond­zwer­ven. Zo is de fo­to van ‘Os­car’ erg po­pu­lair op web­si­tes van Ame­ri­kaan­se tand­art­sen en vin­den we ‘Chris­ti­aan’ te­rug op een pa­gi­na over bij­ziend­heid.

In Amsterdam krij­gen gas­ten niet al­tijd de per­soon­lij­ke be­han­de­ling die de ad­ver­ten­tie sug­ge­reert. Meer­de­re toe­ris­ten mel­den in re­cen­sies dat ze de sleu­tels zelf op een kan­toor­tje na­bij het Cen­traal Sta­ti­on moe­ten op­ha­len: het adres van 60Days. Dat blijkt ook uit sms-be­rich­ten die toe­ris­ten aan NRC heb­ben door­ge­stuurd.

60Days ge­bruikt soms de­zelf­de wer­vings­tekst­jes voor ver­schil­len­de ap­par­te­men­ten. Zo duikt in ad­ver­ten­ties van ‘Wil­lem’, ‘Os­car’ en ‘Sam­my’ steeds de­zelf­de „ele­gan­te eet­ta­fel” op waar­aan je „avon­tu­ren kunt sme­den voor de vol­gen­de dag”. Ook moe­di­gen ze je bij meer­de­re ap­par­te­men­ten aan om te ko­ken met „lo-

ka­le krui­den uit de win­kel­tjes en su­per­mark­ten om de hoek”.

Bnb­ma­na­ger, het an­de­re gro­te sleu­tel­be­drijf, heeft als be­lang­rijk­ste ali­as­sen ‘Mar­tijn’ (208 ap­par­te­men­ten), ‘Hen­ry & Ali­ce’ (174) en ‘Mi­chiel And Ja­ne’ (91). Die laat­ste is de ei­ge­naar, Mi­chiel van der Putt, en hij staat ook zelf op de fo­to. Zijn me­de­op­rich­ter Twan (20 ap­par­te­men­ten) heeft ook een ech­te fo­to van zich­zelf op zijn Airbnb-pro­fiel. Al­leen: op Boo­king.com, een an­de­re ver­huur­si­te, duikt die fo­to van Twan weer op on­der de naam ‘Er­win’.

De ali­as­sen ge­ven el­kaar soms gun­sti­ge re­cen­sies op Airbnb. Zo’n po­si­tie­ve be­spre­king is een waar­de­vol­le grond­stof op deel­plat­forms: het zorgt dat je ad­ver­ten­tie eer­der te­voor­schijn komt in het aan­bod. Op de ei­gen si­tes van 60Days en Bnb­ma­na­ger staan daar­naast fo­to’s van ‘klan­ten’ die erg te­vre­den zijn over de ser­vi­ce. Ook die per­so­nen lij­ken nep: de fo­to’s van ‘Bram’ („Fij­ne er­va­ring met ver­hu­ren van mijn huis ter­wijl ik op reis ben!”) en ‘Mark’ („Ik ben van al­le kop­zor­gen af, zo sim­pel is het!”) zijn af­kom­stig uit een da­ta­ba­se.

Nep­pro­fie­len

Het ge­bruik van nep­pro­fie­len gaat recht in te­gen de ge­brui­kers­voor­waar­den van Airbnb. In het re­gle­ment van het deel­plat­form staat dat ge­brui­kers „te al­len tij­de […] ac­cu­ra­te, ac­tu­e­le en vol­le­di­ge in­for­ma­tie” moe­ten ver­strek­ken op hun pro­fiel­pa­gi­na.

Het is ook in te­gen­spraak met de fi­lo­so­fie van Airbnb. Het plat­form be­gon tien jaar ge­le­den als een sym­pa­thiek al­ter­na­tief voor ano­nie­me, du­re ho­tels: de ene par­ti­cu­lier huurt voor een paar nach­ten het huis van de an­der. Zo leert de be­zoe­ker op een laag­drem­pe­li­ge ma­nier de hip­pe buur­ten van een stad ken­nen, en ver­dient de ei­ge­naar een cent­je bij ter­wijl hij op va­kan­tie is. Het doel is, zo schrijft Airbnb in zijn mis­si­on sta­te­ment, dat „elk huis een thuis wordt en niet slechts een trans­ac­tie”.

Dat is al­lang niet meer het ge­val. Ach­ter de fa­ça­de van ‘au­then­tiek, lo­kaal en per­soon­lijk’ geeft Airbnb de ruim­te aan een pro­fes­si­o­ne­le bu­si­ness waar­in mil­joe­nen eu­ro’s wor­den om­ge­zet. Sleu­tel­be­drij­ven wer­ven ei­ge­naars van ap­par­te­men­ten als klant met tek­sten over „maxi­maal ver­die­nen” en een „op­ti­ma­le be­zet­tings­graad”.

In de be­gin­ja­ren van Airbnb was er in Amsterdam nau­we­lijks spra­ke van hand­ha­ving. Sleu­tel­be­drij­ven wa­ren in die tijd be­trok­ken bij il­le­ga­le ho­tels: door spe­cu­lan­ten op­ge­koch­te pan­den die per­ma­nent aan toe­ris­ten wor­den ver­huurd.

Van­af 2015 kwam het stads­be­stuur met re­gels. Par­ti­cu­lie­ren mogen nog maxi­maal 60 nach­ten per jaar hun wo­ning ver­hu­ren, aan niet meer dan vier per­so­nen te­ge­lijk. Sinds vo­rig jaar is er ook een meld­plicht. De hand­ha­ving is pro­fes­si­o­ne­ler en stren­ger ge­wor­den, met boe­tes van meer dan 20.000 eu­ro voor wie de wet over­treedt. Vol­gend jaar wor­den de re­gels van de ge­meen­te nóg scher­per: dan mag een wo­ning nog maar 30 da­gen per jaar wor­den ver­huurd.

Door stren­ge hand­ha­ving is het aan­tal il­le­ga­le ho­tels te­rug­ge­dron­gen, zeg­gen zo­wel de ge­meen­te als sleu­tel­be­drij­ven. Toch is er vol­gens wet­hou­der Lau­rens Ivens (Wo­nen, SP) nog al­tijd een kat-en­muis­spel gaan­de met sleu­tel­be­drij­ven die pro­be­ren on­der de re­gels uit te ko­men. Bij­voor­beeld door wo­nin­gen aan te bie­den als ‘bed and break­fast’, die wel het he­le jaar door mogen wor­den ver­huurd. En door een­zelf­de ap­par­te­ment aan te bie­den via meer­de­re, nét even ver­schil- len­de ad­ver­ten­ties – en zo de 60-da­gen­grens te om­zei­len.

Stroop­wa­fels

Wie goed op­let, ziet ze – met na­me in de zo­mer: elek­tri­sche bak­fiet­sen die kris­kras door Amsterdam rij­den. In de bak: lin­nen­goed, wc-rol­len, sham­poo, blik­jes bier en stroop­wa­fels voor het wel­komst­pak­ket. Het zijn de jon­gens en meis­jes van de bui­ten­dienst van sleu­tel­be­drij­ven.

„In de zo­mer heb­ben we ie­de­re dag tien bak­fiet­sen rond­rij­den”, zegt Du­co Tay­lor van sleu­tel­be­drijf AwayKey. „Voor het lin­nen­goed wer­ken we sa­men met een gro­te was­se­ret­te die ook voor ho­tels werkt. Op som­mi­ge da­gen heb­ben we wel 100 ki­lo aan was­goed.”

AwayKey biedt naar ei­gen zeg­gen on­ge­veer drie­hon­derd ad­ver­ten­ties aan op Airbnb, en is daar­mee een mid­del­groot sleu­tel­be­drijf. Tay­lor be­gon vier jaar ge­le­den met va­kan­tie­ver­huur van zijn ei­gen ap­par­te­ment en zag snel de com­mer­ci­ë­le po­ten­tie van een li­ai­son. Voor „ver­re­weg de mees­te” van zijn klan­ten is Airbnb een ma­nier om een beet­je ex­tra geld te ver­die­nen, zegt Tay­lor. „Je hebt al gauw 3.000 eu­ro per jaar. Som­mi­ge men­sen ge­brui­ken het om de hy­po­theek­las­ten te be­ta­len, of om een nieu­we tv of bank te ko­pen.”

Pro­fie­len met nepi­den­ti­tei­ten ge­bruikt AwayKey niet, zegt Tay­lor. Hij heeft spe­ci­a­le soft­wa­re om de Airbnb-pro­fie­len van zijn klan­ten over te ne­men en aan el­kaar te kop­pe­len. Zo kan hij met de huur­ders chat­ten zon­der dat hij met al­le pro­fie­len apart hoeft in te log­gen.

Airbnb biedt sinds an­der­half jaar ook ‘co-hos­ting’ aan: een ei­ge­naar kan een me­de­ver­huur­der toe­voe­gen aan zijn pro­fiel. Dat kan een vriend of buur­man zijn, vaak is het een sleu­tel­be­drijf. Die func­tie ge­brui­ken Ko­be Ceu­le­mans en Eva Du­ca van L’ea­sea­way, een klei­ner sleu­tel­be­drijf. „Dat is de eer­lijk­ste ma­nier van ver­hu­ren”, zegt Ceu­le­mans. „Dan kun­nen de huis­ei­ge­na­ren al­le com­mu­ni­ca­tie met po­ten­ti­ë­le gas­ten zien.”

„Dit is Le­o­nies plek”, staat er dan in de ad­ver­ten­tie. „Eva & Ko­be helpt [sic] met ver­hu­ren.”

Waar­om kie­zen de gro­te sleu­tel­be­drij­ven er dan toch voor om zich ach­ter ali­as­sen te ver­schui­len? Mi­chiel van der Putt, me­de-ei­ge­naar van Bnb­ma­na­ger, spreekt lie­ver van ‘vo­lu­me­ac­counts’. Hij zegt dat hij ze ge­bruikt „om het sim­pel te hou-

den”. „Zo kun­nen we mak­ke­lijk cij­fers sa­men­bren­gen met on­ze bank­trans­ac­ties.”

Ook zegt Van der Putt dat zijn ‘gro­te’ pro­fie­len zijn ‘ge­whi­te­list’ door Airbnb. „Als Airbnb bang is voor hac­kers, wor­den in­di­vi­du­e­le pro­fie­len met één ap­par­te­ment soms tij­de­lijk af­ge­slo­ten. Airbnb weet dat die pro­fie­len met veel ad­ver­ten­ties van ons zijn, dus wor­den ze niet ge­slo­ten.” Airbnb ont­kent de­ze prak­tijk, maar uit cor­res­pon­den­tie blijkt dat het plat­form wel de­ge­lijk over­legt met sleu­tel­be­drij­ven over ‘whi­te­lis­ten’.

Het ge­bruik van nepi­den­ti­tei­ten noemt Van der Putt „mar­ke­ting”. „Dat is niet al­tijd je ei­gen con­tent. De per­so­nen be­staan echt, maar ze ko­men niet al­tijd over­een met de fo­to’s.” Zo­dra er een boe­king is ge­daan , zegt hij, „ver­tel­len we meteen eer­lijk dat we een be­drijf zijn”. Als Van der Putt ge­vraagd wordt in hoe­ver­re de nep­pro­fie­len stro­ken met de fi­lo­so­fie van Airbnb, zegt hij: „Airbnb is een mul­ti­na­ti­o­nal. Ge­loof jij al­le ver­ha­len die mul­ti­na­ti­o­nals de we­reld in­stu­ren? Airbnb biedt ruim­te aan be­drij­ven om za­ken te doen op het plat­form.”

Airbnb zegt te con­tro­le­ren of ge­brui­kers wel zijn wie ze zijn. „Eer­lijk­heid” en „au­then­ti­ci­teit” zijn „van groot be­lang”, schrijft het plat­form op haar si­te: „Je mag geen val­se naam of ge­boor­te­da­tum op­ge­ven.” Ver­huur­ders wordt ge­vraagd om een sel­fie te ma­ken, en een fo­to van een iden­ti­teits­be­wijs op te stu­ren. Maar dat blijkt een was­sen neus: de pro­fielfo­to en naam kun­nen la­ter ge­woon wor­den aan­ge­past. Het ge­volg: op nep­pro­fie­len als ‘Wil­lem’ en ‘Os­car’ staat dat de iden­ti­teit van de­ze ver­huur­ders is ‘ge­ve­ri­fi­eerd’. Uit niets blijkt dat Airbnb na­der­hand con­tro­leert op nep­pro­fie­len.

Han­del in be­stan­den

Het is niet on­ge­brui­ke­lijk dat sleu­tel­be­drij­ven on­der­ling in klan­ten­be­stan­den han­de­len. Zo nam Bnb­ma­na­ger be­gin dit jaar hon­der­den ad­ver­ten­ties over van IamB&B, tot dan toe het groot­ste sleu­tel­be­drijf van Amsterdam. „Wij kre­gen plot­se­ling een mail met de me­de­de­ling dat Bnb­ma­na­ger het over­nam”, ver­telt Li­set­te, die eer­der klant was van IamB&B en niet met haar ach­ter­naam in de krant wil. Ook haar ap­par­te­ment is door Bnb­ma­na­ger via een nep­pro­fiel op Airbnb aan­ge­bo­den.

Het lijkt er­op dat sleu­tel­be­drij­ven zo’n plot­se groei van het klan­ten­be­stand niet al­tijd goed aan­kun­nen, blijkt uit ver­ha­len van wo­ningei­ge­na­ren die Bnb­ma­na­ger in­huur­den. NRC zag cor­res­pon­den­tie met Bnb­ma­na­ger in over klach­ten die zij in­dien­den bij het be­drijf. Zij ver­tel­len over gas­ten die da­gen in de kou za­ten door­dat nie­mand naar een ka­pot­te cv-ke­tel kwam kij­ken, kwijt­ge­raak­te sleu­tels en hui­zen die niet goed zijn schoon­ge­maakt. Pro­ble­men die re­la­tief ge­mak­ke­lijk op te los­sen zijn, maar het sleu­tel­be­drijf kwam vol­gens de ei­ge­na­ren niet in ac­tie. „Bnb­ma­na­ger had he­le­maal niet de ca­pa­ci­teit om al­le klan­ten die ze van IamB&B had­den over­ge­no­men op te van­gen”, zegt Li­set­te.

Mi­chiel van der Putt van Bnb­ma­na­ger be­ves­tigt dat er „wel­eens wat mis” gaat. „Het is men­sen­werk, net als bij ie­der an­der be­drijf.”

Toe­ris­ten zijn meest­al te­vre­den over de ser­vi­ce van de sleu­tel­be­drij­ven: hun re­cen­sies zijn over­we­gend po­si­tief. Toch kla­gen ook zij op de si­te van Airbnb zo nu en dan over slech­te ser­vi­ce. In re­ac­tie op zo’n ne­ga­tie­ve re­cen­sie houdt 60Days de fic­tie van de ‘ei­ge­naar’ over­eind: ‘Chris­ti­aan’ ant­woordt dat hij niet zelf de sleu­tel kon ko­men bren­gen en daar­om een ‘neef ’ heeft ge­stuurd, die blijk­baar „niet goed heeft zorg­ge­dra­gen voor zijn ap­par­te­ment”. Hij zal een har­tig woord­je met hem spre­ken. De smoes met de neef duikt va­ker op, ook op an­de­re nep­pro­fie­len van 60Days.

Twin­tig­dui­zend ad­ver­ten­ties

Het Am­ster­dam­se stads­be­stuur ziet de sleu­tel­be­drij­ven lie­ver gaan dan ko­men. Wet­hou­der Ivens noemt de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de markt een be­lang­rij­ke oor­zaak voor de „ex­plo­sie” aan va­kan­tie­ver­huur in de af­ge­lo­pen ja­ren. Uit cij­fers van Airbnb blijkt vol­gens de ge­meen­te dat het aan­tal ad­ver­ten­ties af­ge­lo­pen zo­mer een re­cord­aan­tal van twin­tig­dui­zend be­reik­te.

Ivens houdt de sleu­tel­be­drij­ven ook me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de ne­ga­tie­ve bij­ver­schijn­se­len van va­kan­tie­ver­huur: over­last, rom­mel, stij­gen­de hui­zen­prij­zen. „Hoe ano­nie­mer het aan­bod, hoe gro­ter de over­last.” Dat kan hij niet met cij­fers on­der­bou­wen, „maar wie de ei­ge­naar zelf heeft ont­moet, zal zorg­vul­di­ger om­gaan met de wo­ning”.

Ver­bie­den kan Ivens de sleu­tel­be­drij­ven niet, maar hij zegt ze wel scherp in de ga­ten te hou­den. De af­ge­lo­pen ja­ren heeft de ge­meen­te naar ei­gen zeg­gen ten­min­ste drie sleu­tel­be­drij­ven be­boet voor il­le­ga­le ver­huur. Of die boe­tes ook stand heb­ben ge­hou­den bij de rech­ter, kan Ivens niet zeg­gen. De hoogst be­ken­de boe­te tot nu toe, bij­na an­der­hal­ve ton voor IamB&B, werd vo­rig jaar in be­roep ge­schrapt. Dat kwam, zegt Ivens, door „een la­cu­ne in de wet” die nu „ge­re­pa­reerd” is.

Vol­gens de sleu­tel­be­drij­ven heeft het stads­be­stuur Airbnb uit­ge­ko­zen als zon­de­bok voor het mas­sa­toe­ris­me in de stad. Ze wij­zen er­op dat slechts 12 pro­cent van al­le toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen in Amsterdam via va­kan­tie­ver­huur loopt. Het „re­cord­aan­tal” aan­bie­din­gen op Airbnb dat de ge­meen­te in sep­tem­ber meld­de, is over­dre­ven, zeg­gen ze: een deel van die ruim twin­tig­dui­zend ad­ver­ten­ties is niet meer in ge­bruik, of een twee­de of der­de ad­ver­ten­tie voor een­zelf­de ap­par­te­ment. „Va­kan­tie­ver­huur voegt geen ex­tra men­sen toe in de stad”, zegt Ko­be Ceu­le­mans van L’ea­sea­way. „Het ver­vangt al­leen men­sen die op va­kan­tie zijn.”

Wat de over­last be­treft: die neemt juist áf door sleu­tel­be­drij­ven, zeg­gen de sleu­tel­be­drij­ven. Zij heb­ben er im­mers baat bij dat de bu­ren niet boos wor­den – anders lo­pen hun klan­ten weg. „Het zou toch to­taal te­gen ons ei­gen­be­lang in zijn om te gaan han­de­len in strijd met de we­ten re­gel­ge­ving?”, zegt Mi­chiel van der Putt van Bnb­ma­na­ger. „Wij zijn juist het ver­leng­stuk van de hand­ha­ver.”

De har­de lijn van de ge­meen­te heeft de markt voor va­kan­tie­ver­huur be­hoor­lijk op­ge­schud. De gro­te sleu­tel­be­drij­ven ver­schui­ven hun aan­dacht de laat­ste tijd naar bed & break­fast, ge­wo­ne ho­tels en pan­den met een per­ma­nen­te ver­huur­ver­gun­ning. De mar­ges zijn er gro­ter, de on­ze­ker­heid over nieu­we re­gels klei­ner.

IamB&B, voor­heen het groot­ste sleu­tel­be­drijf, hield er een jaar ge­le­den mee op. Eén van de voor­ma­li­ge ei­ge­na­ren is be­gon­nen met Adam Sui­tes, een be­drijf dat ho­tel­ka­mers aan­biedt en luxe ap­par­te­men­ten die per­ma­nent mogen wor­den ver­huurd. Ook Mi­chiel van der Putt van Bnb­ma­na­ger zegt dat par­ti­cu­lie­re wo­nin­gen „steeds min­der be­lang­rijk” wor­den voor zijn be­drijf. Du­co Tay­lor van Awaykey wil zijn winst („zo’n 65.000 eu­ro per jaar”) over een paar jaar ook in een „nieuw pro­ject” in­ves­te­ren. En de nepi­den­ti­tei­ten? Na vra­gen van

NRC blok­keer­de Airbnb het pro­fiel van ‘Zan­der’ tot­dat er een „re­pre­sen­ta­tie­ve­re fo­to” op zou staan. De pro­fiel­naam en fo­to zijn daar­op aan­ge­past: Zan­der werd Da­vid. De per­soon op de fo­to is Da­vid van Tiel, één van de ei­ge­na­ren van 60Days.

Een week la­ter werd de pro­fiel­naam weer te­rug ver­an­derd naar Zan­der.

Vol­gens de sleu­tel­be­drij­ven heeft het stads­be­stuur Airbnb uit­ge­ko­zen als zon­de­bok

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.