Speel­tuin voor vol­was­se­nen

NRC Handelsblad - - Weekend -

dat mag dus he­le­maal niet. De re­gels van het pool­spel schrij­ven voor dat de spe­ler tij­dens het sto­ten mi­ni­maal één been aan de grond moet hou­den. Ten­zij er ter plek­ke geen ‘ rest’ voor­han­den is; dat is zo’n hulp­stuk om de keu op te la­ten leu­nen als de bal­len te on­han­dig over het la­ken ver­spreid lig­gen.

Maar dat is dan weer moei­lijk voor te stel­len: dat in Du­bai op wel­ke ma­nier dan ook een te­kort aan iets be­staat.

De­ze fo­to werd in ja­nu­a­ri 2017 ge­no­men in Hub Ci­ty, een enor­me speel­tuin voor vol­was­se­nen in het mid­den van het emi­raat. Twee ver­die­pin­gen, 18.000 vier­kan­te me­ter. Je kunt er poo­len en la­ser­ga­men, maar ook re­tro­ga­mes als Pac-Man en Te­tris spe­len of in een soort vir­tu­al re­a­li­ty-spook­huis de zom­bies van je af hou­den.

De Ant­werp­se fo­to­graaf Nick Han­nes leg­de de af­ge­lo­pen ja­ren het door olie­rijk­dom aan­ge­dre­ven ka­pi­ta­lis­me van Du­bai vast. „Het is een me­ga-pret­park”, schrijft hij er zelf over, „waar men skiet in de woes­tijn en zwemt met dol­fij­nen. Voort­du­rend op zoek naar il­lu­sies.” Hij maak­te er een fo­to­se­rie over, Gar­den of De­light, die de Mag­num Pho­to­grap­hy Award (2017) en de Zeiss Pho­to­grap­hy Award (2018) won. Dit is een van de beel­den uit de se­rie.

Gar­den of De­light wordt dit week­end in boek­vorm ge­pre­sen­teerd op Pa­ris Pho­to, de groot­ste en be­lang­rijk­ste fo­to­gra­fie­beurs van de we­reld. Van­af half de­cem­ber is de se­rie te zien in ex­po­si­tie­ruim­te De Ga­ra­ge in Me­che­len. Peter Zan­tingh

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.