Top­sport als een show van su­per­men­sen

Sinds de af­schaf­fing van de Olym­pi­sche Spe­len mogen ge­ne­tisch ge­se­lec­teer­de top­at­le­ten do­ping ge­brui­ken. Al­leen Eu­ro­pa wil de­ze grens niet over.

NRC Handelsblad - - Weekend -

ju­ni 2037. Op de dag dat hij 17 jaar wordt kijkt Zong Rhu­an naar het ca­deau dat van­och­tend werd be­zorgd op de at­le­tiek­baan van de Wuhan Uni­ver­si­ty. Nieu­we, ge­per­so­na­li­seer­de schoe­nen, zo­als elk jaar rond de­ze tijd. Af­zen­der is zijn hoofd­spon­sor Wuxi­an, dat vrij ver­taald ‘geen gren­zen’ be­te­kent. De we­reld­wij­de markt­lei­der op het ge­bied van gen­the­ra­pie, die dit jaar voor het eerst meer spor­ters in de por­te­feuil­le heeft dan het ta­nen­de sport­merk Ni­ke, heeft een brief­je op de doos ge­plakt: ‘Ci­ti­us, al­ti­us, for­ti­us’ – snel­ler, ho­ger, ster­ker. Met een snel­le pols­be­we­ging rukt Zong het ca­deau­pa­pier van de doos.

Het zijn wit­te spi­kes met blau­we blik­sem­schich­ten aan weers­zij­den, die ver­wij­zen naar zijn land­ge­no­ten Ju­lan Xing en Shao Xi, sinds de Olym­pi­sche Spe­len van Ac­cra 2036 we­reld­re­cord­hou­ders op de 100 me­ter sprint (9.33) en de ma­ra­thon (1.59.13 uur). Aan Zong de taak om die gou­den golf voort te zet­ten, in­ge­zet tij­dens de Win­ter­spe­len van Beijing 2022, waar Chi­na het me­dail­le­klas­se­ment won.

Zong strikt zijn ve­ters en maakt zich op voor een se­rie van 20 keer 400 me­ter. Als hij het staats­pro­gram­ma dat voor hem is uit­ge­stip­peld blijft vol­gen, gaat hij de 800 me­ter bin­nen een paar jaar on­der de 1 mi­nuut 40 lo­pen. Geen Eu­ro­pe­aan zal daar aan ko­men.

Acht­dui­zend ki­lo­me­ter wes­te­lij­ker denkt het team dat Ka­dir van Es (20) klaar­stoomt voor de Zo­mer­spe­len van Amsterdam 2040 daar anders over. Van Es, zoon van twee­vou­dig olym­pisch kam­pi­oe­ne 10.000 me­ter Ma­li­ka Fi­kir en voor­ma­lig Eu­ro­pees kam­pi­oen hor­den­lo­pen Koen van Es, be­schikt over een uniek ge­nen­pak­ket, zo blijkt uit ge­ne­ti­sche tes­ten uit­ge­voerd door Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen in op­dracht van het mi­nis­te­rie van Sport: de com­bi­na­tie van snel­le en lang­za­me spier­ve­zels die bij hem werd aan­ge­trof­fen is zeld­zaam en ma­ken hem in po­ten­tie ’s we­relds bes­te 800-me­ter­lo­per.

Ka­dir is van­af zijn acht­tien­de in een me­dail­le­pro­gram­ma op­ge­no­men dat op ba­sis van ge­ne­ti­sche se­lec­tie in Ne­der­land sport­breed wordt toe­ge­past; zo­als hij zijn er nog 250. Sport­mi­nis­ter Win­fried Op­pen­hei­mer heeft er in sa­men­spraak met de mees­te West-Eu­ro­pe­se lan­den in de Co­de van Mar­seil­le (sep­tem­ber 2034) voor ge­ko­zen om de ethi­sche grens van do­pingle­ga­li­sa­tie nooit over te stap­pen. Het Wes­ten heeft de rots­vas­te over­tui­ging dat de su­per­mens die voort­komt uit ge­rich­te se­lec­tie tot be­te­re pres­ta­ties in staat zal zijn dan een ge­ma­ni­pu­leer­de spor­ter.

’s Nachts aan de hart­be­wa­king

In Wuhan neemt Zong plaats in de start­hou­ding. Hij rekt zijn spie­ren, die in dui­de­lijk zicht­ba­re stren­gen over zijn ar­men en be­nen lo­pen, ge­volg van de gro­te hoe­veel­he­den tes­tos­te­ron in zijn lijf. Zijn oog­wit is licht­ro­ze ge­wor­den, zijn spie­ren groei­en, zijn vet­per­cen­ta­ge blijft af­ne­men. ’s Nachts ligt hij te­gen­woor­dig aan de hart­be­wa­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.