Sleu­tels, maar waar is het slot

NRC Handelsblad - - Weekend -

et is een va­ri­ant van iets kwijt zijn: je hebt iets wat dui­de­lijk er­gens bij hoort, maar waar­bij, dat ben je kwijt. Mijn vriend H. maak­te me er­op at­tent. In zijn ge­zin zwierf al ja­ren een vier­tal ij­ze­ren beu­gels rond, en nie­mand wist waar­toe ze dien­den. Ze za­ten ooit er­gens aan vast, maar waar­aan? Dat was kwijt. Bij een flin­ke op­ruim­ac­tie deed H. wat hij al veel eer­der had moe­ten doen: hij le­ver­de die beu­gels in bij het mi­li­eu­de­pot.

Ik wist er ook wel een paar: sleu­tel­tjes waar­van het slot kwijt is, maar die je toch be­waart, één oor­bel, een nip­pel­tje dat er­gens in hoort, maar waar­in, dat is weg, een schroef­je dat er heel be­lang­rijk uit­ziet en dat je voor de ze­ker­heid op­zij legt. Vul­lin­gen voor een vul­pen die ver­dwe­nen is. Op­la­ders voor te­le­foons die in een trein zijn blij­ven lig­gen. Een dop­je voor een USB-stick die al lang uit beeld is. En na­tuur­lijk die ro­de me­ta­len strip­pen die bij een was­ma­chi­ne ho­ren en die er­in moe­ten wor­den ge­schroefd als je ’m ver­huist. Be­wa­ren! Tot je be­denkt dat ze van twee was­ma­chi­nes ge­le­den zijn. Dan kun je ze ein­de­lijk weg­gooi­en. „En neem meteen dat re­ser­ve­wiel mee van die fiets die ge­sto­len is.”

Het zijn be­vre­di­gen­de ex­pe­di­ties. Niet al­leen ruim je iets op, je ver­lost je­zelf ook van het kna­gen­de ge­voel dat je el­ke keer be­kruipt als je zo’n on­der­deel ziet. Je sluit iets af, je kunt weer ver­der met je le­ven.

H.ver­tel­de me nóg een in­te­res­sant ver­haal. Ze gin­gen op va­kan­tie. Maar de hoe­veel­heid spul­len die het ge­zin mee wil­de ne­men was te groot voor de au­to. De dak­kof­fer bracht uit­komst. Hij stond er­gens in de ber­ging al ja­ren­lang te wach­ten om ein­de­lijk eens van pas te ko­men. Om de dak­kof­fer op het dak te krij­gen moest er eerst een im­pe­ri­aal op het au­to­dak wor­den be­ves­tigd. Die stond ook nog er­gens. De hal­ve buurt hielp mee, maar na een uur­tje zat de im­pe­ri­aal op het dak van de au­to.

Nu de dak­kof­fer nog op de im­pe­ri­aal. Dat luk­te ook. Maar hoe zet­te je die vast? Dat was raad­sel­ach­tig. Je zou daar ei­gen­lijk vier ij­ze­ren beu­gels…

H. is nog naar het mi­li­eu­de­pot ge­gaan, maar te­ver­geefs. Al­les was al weg­ge­haald. La­ter is hij er nog eens heen ge­re­den. Om die dak­kof­fer weg te bren­gen. War­na Oos­ter­baan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.