Sjoe­mel­vin­ger­af­druk­ken

NRC Handelsblad - - Weekend -

us het Ne­der­land­se am­bu­lan­ce­per­so­neel krijgt bin­nen­kort ko­gel- en steek­we­ren­de ves­ten. Waar­om? Om­dat dat no­dig is. De hulp­ver­le­ners die­nen be­schermd te wor­den. Ze zijn te vaak door om­stan­ders in el­kaar ge­rost en daar­bij zwaar­ge­wond ge­raakt. Dat ge­beurt meest­al door de helft van de los­ge­sla­gen meu­te. De an­de­re helft filmt al­les met hun mo­biel­tjes en zet dat op In­st­agram en Twit­ter. Voor­al re­a­ni­ma­ties zijn ra­zend po­pu­lair. Ook is er de­ze week be­slo­ten dat een am­bu­lan­ce nooit meer al­leen komt. Bij ie­der in­ci­dent ko­men er twee of meer zie­ken­wa­gens. Uit voor­zorg.

De twee­de zie­ken­wa­gen komt mee om even­tu­eel ge­won­de am­bu­lan­ce­broe­ders en -zus­ters af te kun­nen voe­ren. Net als dat er van­af vol­gend jaar ook stee­vast een pe­lo­ton ME mee­komt. De be­doe­ling is dat dat pe­lo­ton eerst de plaats de­lict schoon­veegt en dat daar­na pas de am­bu­lan­ces ko­men. Maar heb je dan geen kans dat door al dat op­ont­houd het te laat is en het slacht­of­fer over­lijdt?

Ja en daar­om over­weegt men om so­wie­so ook al­tijd een lijk­wa­gen mee te stu­ren. Ook uit voor­zorg. En de bestuurder van de lijk­wa­gen krijgt stan­daard een bol­le­tje zach­te was mee zo­dat er van het lijk een ver­se vin­ger­af­druk ge­maakt kan wor­den. Uit­vaart­fa­bri­kant De­la wil de vin­ger­af­druk kun­nen ver­wer­ken in een smaak­vol­le ring of ge­zel­li­ge han­ger die dan la­ter aan de ver­drie­ti­ge na­be­staan­den wordt aan­ge­bo­den. In­mid­dels is ge­ble­ken dat er veel sjoe­mel­vin­ger­af­druk­ken zijn. Hon­der­den na­be­staan­den lo­pen met de vin­ger­af­druk van een of an­de­re oven­chef van een cre­ma­to­ri­um om hun hals om­dat men het bij de dooie had ver­ge­ten.

Ook het lijk­wa­gen­per­so­neel krijgt trou­wens drie­de­li­ge pak­ken met ko­gel­vrije ves­ten. Er is ook nog even over­wo­gen om al­tijd een twee­de lijk­au­to mee te stu­ren, maar dat vond men voor­lo­pig toch wat over­dre­ven. Die op­tie blijft wel open. Wel ligt er in ie­de­re lijk­wa­gen als ba­sis­pak­ket een ploer­ten­do­der, een vlin­der­mes, een bus­je pep­per­spray en een wa­pen­stok. In de am­bu­lan­ces lig­gen die al sinds 2015.

Ver­der is er ook be­slo­ten om in 2019 bij al­le Sin­ter­klaasop­toch­ten de ko­gel-

IK­JE

vrije tab­berd ver­plicht te stel­len. En een ko­gel­vrij pak voor de Pie­ten. En er is be­slo­ten dat de Zwar­te Pie­ten een ho­ge­re dag­ver­goe­ding krij­gen dan die roet­veeg­mie­tjes. Daar­bij krij­gen de zwar­te jon­gens drie we­ken voor en drie we­ken na het kin­der­feest dag en nacht po­li­tie­be­scher­ming. Zo­wel bij hun woon­huis als op hun werk. Dit al­les ook on­der voor­be­houd want er is een gro­te kans dat na het kort ge­ding van aan­staan­de dins­dag al­le Sin­ter­klaasop­toch­ten voor­goed ver­bo­den wor­den. Waar­om? Om­dat het puur ra­cis­me is. Ver­der schijnt ook de VRM, de Ver­e­ni­ging van Room­se Mis­bruik­slacht­of­fers, een ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re te wil­len aan­span­nen. Sin­ter­klaas is in hun ogen een gees­te­lij­ke die lief is voor kin­de­ren en ie­der­een weet hoe­veel el­len­de dat de af­ge­lo­pen eeu­wen ge­ge­ven heeft. Zelfs de paus heeft on­ze aarts­bis­schop van Utrecht aan­ge­ra­den voor­lo­pig even niks met kin­de­ren te doen. Door het ce­li­baat is na­me­lijk niks on­schul­dig. Zelfs het woord pe­per­no­ten kan dub­bel­zin­nig wor­den op­ge­vat. aar goed: mocht de rech­ter aan­staan­de dins­dag de ra­cis­ti­sche op­toch­ten niet ver­bie­den dan over­weegt de over­heid wel om van­af 2019 het paard van Sin­ter­klaas de­fi­ni­tief te ver­van­gen door een his­to­ri­sche Le­o­pardtank, zo­dat de goed­hei­lig­man in het ge­val van een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag meteen weg kan dui­ken. En het wordt ook ver­bo­den dat er na het feest, als de kin­de­ren zoet hun schoen heb­ben ge­zet, sek­su­eel con­tact is tus­sen een Sint en een van zijn Pie­ten. Dom­weg om­dat er nou een­maal spra­ke is van een machts­ver­hou­ding. Sin­ter­klaas is dui­de­lijk de wit­te baas en zijn ge­kleur­de knecht (m/v) de on­der­ge­schik­te. Dus is de Sint op voor­hand ver­oor­deeld. Hoe wulps en uit­da­gend de Piet zich ook ge­dra­gen heeft. Dat doet er niet meer toe.

Ver­der krij­gen al­le Pie­ten van­af vol­gend jaar so­wie­so een ka­lasjnik­ov mee. In prin­ci­pe mag daar niet mee ge­scho­ten wor­den, maar het gaat om de uit­stra­ling. En dat er ach­ter de tank van de Sint twee am­bu­lan­ces en twee lijk­wa­gens mee­rij­den zal nie­mand ver­ba­zen. Dat het niet ro­man­tisch is weet on­ze re­ge­ring ook wel, maar soms gaat het ge­woon om de rau­we re­a­li­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.