Ver­vui­len­de crui­se

De e-fiets blijft

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

We­ten­schaps­re­dac­teur Ka­rel Knip schrijft in de ru­briek Al­le­daag­se We­ten­schap over e-fiet­sen ( Elek­trisch, hip en ge­vaar­lijk. Kan dat zo­maar?, 2/11) en be­dient zich daar­bij van drog­re­de­nen. Het gros van de e-fiet­sen be­reikt geen „idi­o­te snel­heid”, maar gaat on­ge­veer 25-30 km/u: min­der hard dan een beet­je ra­ce­fiet­ser en zé­ker min­der hard dan de ge­mid­del­de snor­fiets, al dan niet op­ge­voerd, die al ja­ren op het fiets­pad rijdt. Al­leen pe­de­lecs (on­ge­veer 3 pro­cent van het to­taal aan­tal e-fiet­sen) gaan net zo hard als een brom­mer, maar zij mo­gen niet meer op het fiets­pad. Ook in de krant te le­zen: het fi­le­pro­bleem wordt al­leen maar er­ger. Er valt niet te­gen op te as­fal­te­ren. Ie­de­re ex­tra e-fiet­ser is dus po­ten­ti­eel een au­to min­der op de weg. Een e-fiets is, ge­zien het feit dat de be­stuur­der zelf een be­lang­rijk deel van het ver­mo­gen le­vert en zijn ge­rin­ge­re mas­sa, min­der mi­li­eu­be­las­tend dan welk voer­tuig met ver­bran­dings­mo­tor ook. Na­tuur­lijk is de open­ba­re weg geen vrij­plaats, maar in plaats van in­di­rect te wij­zen naar de over­heid om met een op­los­sing te ko­men die voor­al aan zijn ei­gen wen­sen vol­doet, zou Knip er be­ter aan doen zelf con­struc­tie­ve idee­ën voor mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen aan te dra­gen. Hubs voor e-fiet­sen bij sta­ti­ons, P+R par­keer­plaat­sen, apar­te rij­stro­ken voor e-fiet­sen en pe­de­lecs… De e-fiets is een suc­ces. Za­ni­ken over dat ze nu nog wor­den op­ge­la­den met grij­ze stroom houdt dat echt niet te­gen: dat is een drog­re­den waar­voor geen plaats zou mo­gen zijn in het ka­tern We­ten­schap. Jan Jel­le Sij­be­sma e-fiet­sen­de fo­rens, Haar­lem Wat een te­leur­stel­len­de re­ac­tie van de an­ders zo vlijm­scher­pe om­buds­man Sjoerd de Jong ( Op de NRC­crui­se; hoe con­se­quent moet een krant zijn?, 3/11). Op een kri­ti­sche co­lumn in dag­blad Trouw over een mi­li­eu­ver­vui­len­de Mid­del­land­se Zee-crui­se van NRC, waar De Jong zelf ook aan deel­nam, ant­woordt hij dat je „je­zelf in­ci­den­teel een zon­de (kunt) toe­staan”. Zo­dra hij over zijn ei­gen ge­drag moet oor­de­len, blijkt hij dus plots poes­lief. Wordt het ge­do­gen van een ‘in­ci­den­te­le zon­de’ de nieu­we norm voor zijn be­oor­de­lin­gen? Dat be­looft wat. Ver­der lijkt het me niet zo’n klus voor een fact-chec­ken­de re­dac­teur om voort­aan voor­af een mi­li­eu­ef­fect-rap­por­ta­ge te ma­ken van de le­zers­aan­bie­din­gen van de ei­gen krant. Koos van Nop­pen Amers­foort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.