De­bat over kern­ener­gie leidt af van de ech­te pro­ble­men

NRC Handelsblad - - Opinie & Debat -

et is druk in het hoen­der­hok van de kli­maat­dis­cus­sie, sinds VVD-frac­tie­voor­zit­ter Dijk­hoff er een knup­pel in gooi­de: kern­ener­gie moet vol­gens hem wor­den over­wo­gen als een se­ri­eu­ze op­tie om de kli­maat­doe­len te ha­len waar­aan Ne­der­land zich in­ter­na­ti­o­naal ver­bon­den heeft. Dijk­hoffs in­ter­ven­tie is waar­de­vol. Als er een open dis­cus­sie over de Ne­der­land­se bij­dra­ge aan de op­los­sing van het kli­maat is ge­wenst, dan mag er geen en­kel ta­boe zijn. Ove­ri­gens wordt aan die voor­waar­de nu al niet vol­daan. Aan de ‘kli­maat­ta­fels’, waar de dis­cus­sies plaats­vin­den, moet het re­ke­ning­rij­den het bij­voor­beeld bij voor­baat doen zon­der li­be­ra­le bij­val. En het te­rug­drin­gen van de in­ten­sie­ve vee­hou­de­rij stuit so­wie­so op een chris­ten­de­mo­cra­ti­sche muur. Het is dan ook nog maar de vraag in hoe­ver­re de hui­di­ge co­a­li­tie een ob­jec­tie­ve re­gie kan voe­ren in de­ze her­op­voe­ring van de ‘bre­de maat­schap­pe­lij­ke dis­cus­sie’ uit de ja­ren tach­tig. Die dis­cus­sie ging over kern­ener­gie en de uit­komst was des­tijds ne­ga­tief. Daar­op werd de­ze vorm van ener­gie­voor­zie­ning goed­deels af­ge­bouwd. En nu noopt de voort­schrij­den­de kli­maat­ver­an­de­ring tot het open­bre­ken van de dis­cus­sie.

Ener­gie uit kern­split­sing geeft geen uit­stoot van broei­kas­gas, maar daar te­gen­over staan de be­ken­de be­zwa­ren: vei­lig­heid en een af­val­pro­bleem dat tien­dui­zen­den ja­ren blijft spe­len. Een kern­re­ac­tor is een ty­pisch ‘staart­ri­si­co’. De kans dat er iets fout gaat, is ex­treem klein. Maar gaat het mis dan zijn de ge­vol­gen ex­treem groot. Een nieuw be­zwaar is dat kern­ener­gie af­han­ke­lijk maakt van bui­ten­land­se le­ve­ran­ciers van splijt­stof. Dat is een be­lang­rijk te­gen­ar­gu­ment in een we­reld die ge­o­po­li­tiek een stuk min­der over­zich­te­lijk is dan twin­tig jaar ge­le­den. Bo­ven­dien le­vert een kern­cen­tra­le con­ti­nu stroom, ter­wijl in een ener­gie­huis­hou­ding die gro­ten­deels draait op bij­voor­beeld wind, zon of ge­tij­den, juist een flexi­be­le ‘ach­ter­vang’ no­dig is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.