Ga iso­le­ren

Ja, graag en snel Ka­bou­ter­plan­nen Chi­ne­se muur Wound-ex

NRC Handelsblad - - Opinie & Debat -

De vraag ‘Gaat op wind­stil­le da­gen het licht uit?’, in het stuk Waar komt on­ze stroom van­daan in 2030? (3/11), is ir­re­le­vant. Van­af 2030 ge­brui­ken we nog maar wei­nig ener­gie voor ons licht. Ener­zijds om­dat een groei­end deel van on­ze stroom dan wordt ge­bruikt voor ruim­te­ver­war­ming en het op­la­den van elek­tri­sche au­to’s, an­der­zijds om­dat te­gen die tijd al­le gloei-, spaar- en tl-lam­pen zijn ver­van­gen door led­ver­lich­ting. En waar­om gaat al­le aan­dacht naar de pro­duc­tie­kant van ener­gie? De be­heer­sing van de vraag is min­stens zo be­lang­rijk. La­ten we on­ze hui­zen en kan­to­ren iso­le­ren. Er be­staan al zo­ge­naam­de pas­sief­hui­zen; wo­nin­gen die nau­we­lijks ener­gie vra­gen om warm te blij­ven. De­ze wo­nin­gen wor­den om­ge­ven door bij­na een hal­ve me­ter iso­la­tie, hoog-ren­de­ment iso­la­tieglas en warm­te­te­rug-win­ning uit ven­ti­la­tie. Iso­la­tie blijft het be­lang­rijk­ste en dat kan heel sim­pel, met een soort piep­schuim. Is sim­pel aan te bren­gen, re­la­tief goed­koop en gaat ge­ne­ra­ties mee. Maar mis­schien is dat nu juist de re­den dat al­le aan­dacht naar op­los­sin­gen als wind­mo­lens, zon­ne­pa­ne­len, elek­tri­sche au­to’s gaat. Aan goed­ko­pe ener­gie­op­los­sin­gen wordt niets ver­diend. Wim van Nim­we­gen Dord­recht Lang­zaam wordt het dui­de­lijk dat kern­ener­gie een we­zen­lij­ke bij­dra­ge kan le­ve­ren aan de CO2-re­duc­tie. Het zal ech­ter nog de­cen­nia du­ren om een cen­tra­le te bou­wen. Is er een al­ter­na­tief ? Ja! In Duits­land wor­den kern­cen­tra­les ge­slo­ten. En in Lin­gen, vlak over de Ne­der­land­se grens bij Em­men, staat een van de mo­dern­ste Duit­se cen­tra­les, Waar­om maakt Ne­der­land geen deal met Duits­land om die cen­tra­le voor, zeg 25 jaar, voor het Ne­der­land­se net te la­ten pro­du­ce­ren? En be­nut die tijd om in de Eems­ha­ven een nieuw ty­pe kern­re­ac­tor te ont­wik­ke­len: de ‘ge­smol­ten-zout re­ac­tor’, ook wel Tho­ri­um-re­ac­tor ge­noemd. Die cen­tra­les zijn in­he­rent vei­lig, ken­nen nau­we­lijks een pro­li­fe­ra­tie­pro­bleem, zijn ef­fi­ci­ën­ter dan de hui­di­ge kern­cen­tra­les en pro­du­ce­ren be­dui­dend min­der lang­le­vend af­val. Kop­pel een der­ge­lij­ke re­ac­tor aan wa­ter­stof­pro­duc­tie ten tij­de van over­pro­duc­tie van elek­tri­ci­teit met zon­ne­pa­ne­len en wind­mo­lens. In de hui­di­ge plan­nen wordt over­wo­gen een zout­ca­ver­ne bij Veen­dam ge­schikt te ma­ken voor wa­ter­stof­op­slag. Kort­om: Kern­ener­gie: ja, graag en snel. Rob de Meij­er em. hoog­le­raar nu­cle­ai­re ge­o­fy­si­ca Kun­nen we nu eens niet emo­ti­o­neel maar ra­ti­o­neel over kern­ener­gie over­leg­gen? Want het is te gek voor woor­den dat mi­nis­ter Wie­bes (Eco­no­mi­sche Za­ken & Kli­maat, VVD) kern­ener­gie niet wil mee­ne­men in het na­ti­o­na­le ener­gie-over­leg. Leer van be­staan­de in­stal­la­ties el­ders, bij­voor­beeld in Ca­li­for­nië en Frank­rijk. Ana­ly­seer de re­gels rond de­ze cen­tra­les op zin en on­zin. Zet de cen­tra­le op een plek waar er zo wei­nig mo­ge­lijk men­sen in de rook zit­ten en op ge­o­lo­gisch rus­ti­ge grond. Be­vei­lig hem te­gen dom­me men­sen, slecht weer, hoog wa­ter, vlieg­tui­gen en ter­ro­ris­ten. Moet te doen zijn, want met de hui­di­ge ka­bou­ter­plan­nen komt u uit­ein­de­lijk in het don­ker te zit­ten. Rob Bree­baart Nij­me­gen Reeds twee keer is er in NRC een po­li­tiek ge­tin­te ad­ver­to­ri­al na­mens een gre­mi­um van de Chi­ne­se Volks­re­pu­bliek ge­plaatst. Is dat ge­wenst? Vol­gens NRC staat er een Chi­ne­se muur tus­sen re­dac­tie en com­mer­cie. Maar als NRC het ad­ver­ten­tie­be­leid niet wil po­li­ti­se­ren, doet zij er goed aan een paard van Tro­je ver­momd als ad­ver­to­ri­al bui­ten de deur te hou­den. Het ri­si­co van ‘ col­la­te­ral da­ma­ge’ in­za­ke jour­na­lis­tie­ke in­te­gri­teit is te groot. Plaat­sing schept al gauw een on­ge­wenst pre­ce­dent. E.A. Stein­metz Zwaag­dijkOost In Ja­ren pro­ce­de­ren over top­me­di­cijn (30/10, p. 8) staat dat er een be­slag ligt van de Rad­boud Uni­ver­si­teit op het be­drijf Wound-ex. Dit is on­juist. Wound-ex heeft be­slag ge­legd op ma­te­ri­a­len die aan­we­zig zou­den moe­ten zijn bij de Rad­boud Uni­ver­si­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.