Ver­bou­wen kan­to­ren en win­kels le­vert 7.500 be­taal­ba­re wo­nin­gen op

NRC Handelsblad - - Economie -

Door het aan­pas­sen van be­staan­de ge­bou­wen, zo­als kan­to­ren, win­kels of fa­brieks­pan­den, zijn vo­rig jaar ruim 7.500 nieu­we, be­taal­ba­re wo­nin­gen ont­staan. Het gaat daar­bij voor­na­me­lijk om klei­ne huur­wo­nin­gen met een la­ge WOZ-waar­de. Dat blijkt uit on­der­zoek van het CBS, op ver­zoek van het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken.

On­ge­veer 8 pro­cent van de wo­nin­gen die in 2017 wer­den toe­ge­voegd aan de to­ta­le wo­ning­voor­raad kwam voort uit het trans­for- me­ren van be­staan­de ge­bou­wen. In 2016, een jaar eer­der was dat 9 pro­cent, wat neer­komt op acht­dui­zend wo­nin­gen, of­te­wel vijf­hon­derd meer.

In to­taal zijn 1.900 pan­den vo­rig jaar ge­trans­for­meerd tot nieu­we wo­nin­gen. Meest­al ging het daar­bij om de aan­pas­sing van kan­toor­ge­bou­wen, maar soms ook win­kels en in­du­stri­ë­le pan­den. In Zuid-Hol­land zijn de mees­te pan­den ge­trans­for­meerd tot wo­nin­gen. On­ge­veer een op de vijf trans­for­ma­tie­wo­nin­gen lag in de­ze pro­vin­cie. Van al­le ge­meen­ten is Amsterdam kop­lo­per met 635 wo­nin­gen.

Meer dan de helft van de ver­bouw­de wo­nin­gen is klei­ner dan 50 vier­kan­te me­ter. De WOZwaar­de is bij drie­kwart van de wo­nin­gen min­der dan 150.000 eu­ro. Het gaat bij­na al­tijd om huur­wo­nin­gen van par­ti­cu­lie­re ver­huur­ders. De be­wo­ners van de trans­for­ma­tie­wo­nin­gen zijn vaak stu­den­ten of een­per­soons­huis­hou­dens met la­ge in­ko­mens. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.