Vracht­ver­keer gaat be­ta­len voor ge­bruik Ne­der­land­se snel­we­gen

NRC Handelsblad - - Economie -

Het ka­bi­net heeft vrij­dag op voor­stel van mi­nis­ter Van Nieu­wen­hui­zen van In­fra­struc­tuur en Waterstaat in­ge­stemd met de uit­gangs­pun­ten voor de vracht­wa­gen­hef­fing. Met de hef­fing gaat bin­nen- en bui­ten­lands vracht­ver­keer op z'n vroegst in 2023 voor het ge­bruik van de weg be­ta­len. De in­kom­sten uit de hef­fing wor­den ge­bruikt voor een ver­la­ging van de mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting op vracht­au­to’s en voor in­no­va­tie en ver­duur­za­ming van het vracht­ver­voer. De vracht­wa­gen­hef­fing gaat gel­den voor bin­nen­land­se en bui­ten­land­se vracht­wa­gens van meer dan 3.500 kg. Trac­to­ren, bus­sen en mo­tor­rij­tui­gen met be­perk­te snel­heid zul­len wor­den uit­ge­zon­derd van de hef­fing Op som­mi­ge re­gi­o­na­le en lo­ka­le we­gen moe­ten vracht­wa­gens ook be­ta­len, om te voor­ko­men dat chauf­feurs uit­wij­ken. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.