Snel dui­de­lijk­heid over over­na­me

Be­gin vol­gen­de week hoopt de cu­ra­tor be­kend te ma­ken wie het fail­lie­te zie­ken­huis in Le­ly­stad gaat over­ne­men.

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze re­dac­teur

Fre­de­riek Wee­da

Van­af woens­dag neemt het zie­ken­huis in Le­ly­stad geen pa­ti­ën­ten meer aan. Dins­dag wor­den de laat­ste ope­ra­ties uit­ge­voerd. Dat kre­gen 115 art­sen, hon­der­den ver­pleeg­kun­di­gen en pa­ti­ën­ten van de IJs­sel­meer­zie­ken­hui­zen vrij­dag­mid­dag te ho­ren. De cu­ra­tor heeft het ‘af­scha­lings­plan in­ge­zet’: bin­nen drie we­ken zul­len er in het ro­de ge­bouw uit 1982 geen pa­ti­ën­ten meer ko­men.

De spoed­ei­sen­de hulp was de­ze week al dicht, ’s nachts, net als de acu­te ver­los­kun­de. Voor de vei­lig­heid van de pa­ti­ën­ten moet de ont­rui­ming rus­tig ver­lo­pen en dus nu al be­gin­nen, leg­de de cu­ra­tor van de MC Groep uit aan een zaal vol per­so­neel.

Be­gin vol­gen­de week hoopt de cu­ra­tor be­kend te ma­ken wie het fail­lie­te zie­ken­huis gaat over­ne­men en hoe. Bin­nen drie we­ken zul­len in het MC Zui­der­zee geen pa­ti­ën­ten meer ko­men.

De rol van ver­ze­ke­raar Zil­ve­ren Kruis, markt­lei­der in de re­gio, is cru­ci­aal: zij zal de nieu­we par­tij moe­ten con­trac­te­ren. In een re­cent ‘vi­sie­do­cu­ment’ van Zil­ve­ren Kruis, dat vrij­dag uit­lek­te, staat dat vol­waar­di­ge spoed­hulp in Le­ly­stad te duur is. En ie­der­een, is het ar­gu­ment, kan bin­nen 45 mi­nu­ten naar een an­der zie­ken­huis in de re­gio wor­den ge­bracht. De eni­ge over­na­me­kan­di­daat voor MC Slotervaart is een groep aan­deel­hou­ders van Car­di­o­lo­gie Cen­tra Ne­der­land.Art­sen spra­ken in een emo­ti­o­ne­le bij­een­komst met de bur­ge­mees­ters van Le­ly­stad en Urk over de 180.000 be­wo­ners van de Fle­vo- en de Noord­oost­pol­der die af­han­ke­lijk zijn van dit zie­ken­huis. Die ‘als el­ke se­con­de telt’ vol­gens bur­ge­mees­ter Ina Ade­ma van Le­ly­stad níét 45 mi­nu­ten in een am­bu­lan­ce kun­nen wor­den ver­voerd. Zo­als de zes pa­ti­ën­ten die af­ge­lo­pen drie we­ken hier, over­dag, wer­den ge­re­a­ni­meerd en die, als ze had­den moe­ten door­rij­den naar Al­me­re, nu niet meer zou­den le­ven. Chi­rurg Pieter Stein­metz: „Ik werk wel­eens in Afri­ka en maak daar mee dat men­sen de spoed­ei­sen­de hulp niet ha­len. En dat gaat hier, in dit rij­ke land, ook ge­beu­ren.”Bur­ge­mees­ter Pieter van Maaren van Urk, is be­zorgd. De 20.000 Ur­kers wo­nen het verst van de zie­ken­hui­zen in Al­me­re en Har­der­wijk en moe­ten dáár voort­aan heen bij spoed. „Dat een zie­ken­huis fail­liet gaat! De po­li­tie gaat toch ook niet fail­liet?” Hij be­grijpt best dat de zorg een markt is, maar „wie heeft de re­gie als het fout gaat?” Na­tuur­lijk, zeg­gen de bur­ge­mees­ters, de zorg­ver­ze­ke­raar be­paalt wel­ke zorg er blijft, zo zit het stel­sel nu in el­kaar. Maar de ge­meen­te­raad van Urk heeft toch een mo­tie aan­ge­no­men die stelt dat de SEH en de acu­te ver­los­kun­de open moe­ten blij­ven in Le­ly­stad. Van Maaren: „Er wor­den bij ons wel vier­hon­derd ba­by’s per jaar ge­bo­ren.” Mi­nis­ter Bruins (Me­di­sche zorg) zei re­cent in de Twee­de Ka­mer dat ook hij de spoed­hulp wil open­hou­den. Hij be­loof­de vrij­dag 4,4 mil­joen eu­ro per jaar bij te dra­gen.Niek Korf (66) woont hier sinds 35 jaar. Hij is met zijn vrouw in het zie­ken­huis om bloed te la­ten prik­ken. „Het is idi­oot dat de hoofd­stad van een pro­vin­cie geen vol­waar­di­ge spoed­ei­sen­de hulp meer heeft.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.