IN­TER­VIEW ECO­NOOM ‘Over­heid moet

NRC Handelsblad - - Economie -

ari­a­na Maz­zu­ca­to denkt nog vaak aan die goe­de ou­de éch­te moonshot : de mis­sie van pre­si­dent Ken­ne­dy om een man op de maan te zet­ten. „Toen gin­gen ze­ker twaalf ver­schil­len­de sec­to­ren aan het werk om te in­no­ve­ren. As­tro­nau­ten kon­den niet zo­maar een T-shirtje aan in de ruim­te dus moesten er nieu­we ma­te­ri­a­len wor­den be­dacht. Ze kon­den geen ham­bur­gers eten dus moest nieuw voed­sel wor­den uit­ge­von­den. Het zorg­de voor een golf van ver­nieu­wing waar we nog steeds van pro­fi­te­ren.”

De Ita­li­aans-Ame­ri­kaan­se Maz­zu­ca­to spreekt le­ven­dig met een Ita­li­aan­se tong­val, on­danks dat ze her­stel­len­de is van een fik­se vi­rus­in­fec­tie. Ze is naast haar aan­stel­ling als hoog­le­raar eco­no­mie aan Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don een fa­na­tiek zwem­mer, ge­trouwd met een Ita­li­aan­se film­pro­du­cent en moe­der van vier kin­de­ren. En één van de in­vloed­rijk­ste Eu­ro­pe­se eco­no­mi­sche den­kers van het mo­ment. Ze is on­der meer spe­ci­aal ad­vi­seur van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie.

Te­rug­ke­rend the­ma in haar werk is de gro­te macht van het be­drijfs­le­ven ten op­zich­te van over­he­den. Ze roept al ja­ren over­he­den op om on­der­ne­men­der en as­ser­tie­ver te wor­den om de machts­ba­lans te her­stel­len. On­langs ver­scheen de Ne­der­land­se ver­ta­ling van haar nieuw­ste boek, De waar­de van al­les (uit­ge­ve­rij Nieuw Amsterdam).

„Er zijn vol­op col­lec­tie­ve pro­ble­men die schreeu­wen om een op­los­sing: kli­maat­ver­an­de­ring, ar­moe­de, ziek­tes, voe­ding, ver­grij­zing. Waar­om den­ken we niet als col­lec­tief wat meer in pro­jec­ten zo­als de moonshot ?” Maz­zu­ca­to schreef eer­der dit jaar een rap­port voor de EU waar­in ze voor­stel­de om die moonshots te rich­ten op de duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len van de VN, bij­voor­beeld: het cre­ë­ren van friend­ly bu­si­ness

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.