Bo­ca-Ri­ver is de meest be­la­den fi­na­le ooit in de Copa Li­ber­t­a­do­res

Stads­ge­no­ten en erf­vij­an­den Bo­ca Ju­ni­ors en Ri­ver Pla­te tref­fen el­kaar in de fi­na­le van de Copa Li­ber­t­a­do­res. De voorpret in Bue­nos Ai­res is gro­ter dan ooit, on­danks het ex­treem ge­weld­da­di­ge ver­le­den van de ‘Su­per­clá­si­co’.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze me­de­wer­ker Erik Brou­wer

D e sul­tan van Brun­ei en de emir van Qa­tar zul­len ‘de su­per­klas­sie­ker van de eeuw’ tus­sen Bo­ca Ju­ni­ors en Ri­ver Pla­te van­uit een sky­box zon­der al­co­hol be­kij­ken. De Ar­gen­tijn­se zan­ger An­drés Ca­la­ma­ro zei: ‘De­ze fi­na­le is net zo his­to­risch als het zin­ken van de Ti­ta­nic’. De Rus­si­sche pre­si­dent Poe­tin wil vol­gens een hard­nek­kig ge­rucht een kaartje voor de re­turn in het Esta­dio Mo­nu­men­tal, wat ‘het we­reld­be­lang’ van de Copa Li­ber­t­a­do­res-fi­na­le il­lu­streert. Een sla­ger uit het dorp­je San Jo­sé de la Esquina schil­der­de tot woe­de van Ri­ver-fans en die­ren­ac­ti­vis­ten zijn hond in het geel­blauw van Bo­ca.

Dit soort be­rich­ten stond de­ze week in de Ar­gen­tijn­se kran­ten. ‘ Ar­gen­ti­na se pa

ra­li­za ,’ is een uit­spraak die al tien­tal­len ja­ren voor el­ke edi­tie van Bo­ca-Ri­ver wordt ge­daan – Ar­gen­ti­nië wordt lam­ge­legd. Nor­maal een paar da­gen, nu meer dan twee we­ken. De eerste wed­strijd is za­ter­dag­avond om ne­gen uur Ne­der­land­se tijd, de re­turn wordt ge­speeld op 24 no­vem­ber.

Kran­ten als Olé , Clarín en La Na­ción schrij­ven da­ge­lijks min­stens tien stuk­ken over ‘de be­lang­rijk­ste Bo­ca-Ri­ver uit de ge­schie­de­nis’. Er wor­den woord­com­bi­na­ties in ge­bruikt als ‘reu­zen van het con­ti­nent’, een ‘spor­tief en so­ci­aal fe­no­meen’, ‘een fi­na­le die de voet­bal­we­reld doet be­ven’, ‘unie­ke eve­ne­men­ten in on­ze ge­schie­de­nis’ en ‘ un even­to ir­re­pe­ti­ble’, een on­her­haal­ba­re ge­beur­te­nis. Meer­de­re ar­ti­ke­len gin­gen over voor­ma­lig Bo­ca-spe­ler Le­an­dro Pa­re­des, die nu bij Ze­nit St. Pe­ters­burg speelt. De 24-ja­ri­ge mid­den­vel­der maak­te in de 83ste mi­nuut van een Rus­si­sche com­pe­ti­tie­wed­strijd een on­be­grij­pe­lij­ke tac­kle en werd van het veld ge­stuurd. Vol­gens de Ze­nit-fans wil­de Pa­re­des op­zet­te­lijk wor­den ge­schorst om za­ter­dag in het Bom­bo­ne­ra-sta­di­on te kun­nen zijn. De spe­ler ont­ken­de al­les, maar dat ge­loof­de nie­mand en een groot ar­ti­kel in Clarín be­gon met: ‘Geen ver­ras­sing: zelfs in Rus­land wordt ge­spro­ken over de­ze Su­per­clá­si­co’.

De ‘nooit eer­der ge­zie­ne fi­na­le’ (sport­krant Olé ) be­wijst nog maar eens dat voet­bal nog­al be­lang­rijk is voor de ge­mid­del- de Ar­gen­tijn. ‘In den be­gin­ne was de bal’, is een uit­spraak van oud-trai­ner en voet­bal­den­ker Jor­ge Val­da­no. Hij zei ook: ‘Je bent in Ar­gen­ti­nië ui­terst mer­k­waar­dig als je niet van voet­bal houdt: je wordt er meteen van ver­dacht niets van het le­ven be­grij­pen.’

Voet­bal­so­ci­o­lo­gen schrij­ven proef­schrif­ten met ti­tels als ‘Wat be­te­ken­de Ma­ra­do­na voor de iden­ti­teit van de Ar­gen­tij­nen?’, en de­bat­te­ren uren over de klas­sen­ver­schil­len tus­sen de fans van Bo­ca Ju­ni­ors, op­ge­richt door vijf ar­me Ita­li­aan­se im­mi­gran­ten, en die van Ri­ver Pla­te. De laat­ste club kocht in 1932 voor een re­cord­be­drag van 45.000 pe­sos een spits van Ti­g­re en heeft sinds­dien als bij­naam ‘De Mil­jo­nairs’.

Het na­deel van de voet­bal­ma­nie is dat wed­strij­den elk mo­ment uit de hand kun­nen lo­pen. Dat is niet ver­an­derd na een be­slis­sing in 2013 om geen uit­fans meer in de Ar­gen­tijn­se sta­di­ons toe te la­ten. De di­rec­te aan­lei­ding was het ge­weld bij een uit­wed­strijd van Bo­ca Ju­ni­ors. Er wer­den 150 ko­gels af­ge­vuurd op een groep hoo­li­gans van ‘La Do­ce’, de har­de kern van Bo­ca. Twee jon­gens stier­ven. Vol­gens de po­li­tie was het een on­der­lin­ge af­re­ke­ning en had La Do­ce-baas Ra­fael Di Zeo de op­dracht ge­ge­ven het vuur te ope­nen. Door de dubbele moord kwam het aan­tal ge­weld­slacht­of­fers on­der sup­por­ters op cir­ca drie­hon­derd sinds de ja­ren der­tig.

Dap­pe­re ben­des

Bij geen wed­strijd gaat het va­ker mis dan bij Bo­ca-Ri­ver of Ri­ver-Bo­ca. Een van de be­kend­ste diep­te­pun­ten vond plaats in 1994. Bo­ca ver­loor thuis met 2-0. Na af­loop wer­den twee feest­vie­ren­de vij­an­den dood­ge­scho­ten. Een Bo­ca-hoo­li­gan zei voor een tv-ca­me­ra ‘met 2-2 ge­lijk ge­speeld’ te heb­ben. De ja­ren er­na bleef het do­den­tal stij­gen. Voor­aan­staan­de so­ci­o­lo­gen zien voet­bal­sta­di­ons als spie­gel van Ar­gen­ti­nië en als het eco­no­misch weer eens slecht gaat, zie je dat vol­gens hen te­rug op de tri­bu­nes. Dit is deels waar, maar het ge­weld van de bar­ra­bra­vas (let­ter­lijk: dap­pe­re ben­des) is zo ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seerd dat in tij­den van hoog­con­junc­tuur even­veel slacht­of­fers val­len.

Vol­gens een Ar­gen­tijns eu­fe­mis­me is voet­bal spek­ta­kel met ri­si­co. De be­lang­rijk­ste men­sen uit het voet­bal lij­ken dit te ac­cep­te­ren en zelfs te sti­mu­le­ren. Vol­gens Amíl­car Ro­me­ro, schrij­ver van het

stan­daard­werk over Ar­gen­tijn­se hoo­li­gans Mu­er­te en la can­cha (Moord in het sta­di­on), be­staan er be­roeps­bar­ra­bra­vas die van hun voor­zit­ters een maan­de­lijks bud­get van 10.000 dol­lar krij­gen. Als te­gen­pres­ta­tie moe­ten ze spe­lers be­drei­gen als de club van ze af wil en ze wor­den ook in­ge­zet bij po­li­tie­ke cam­pag­nes.

De Ar­gen­tijn­se pre­si­dent Mau­ri­cio Ma­cri was in 2006 nog voor­zit­ter van Bo­ca Ju­ni­ors. Vol­gens Ro­me­ro be­taal­de hij de toen­ma­li­ge bar­ra­bra­va­lei­der Ra­fael Di Zeo voor hulp bij zijn po­ging gou­ver­neur van Bue­nos Ai­res te wor­den. De bar­ra­bra­vas van Bo­ca werk­ten bij bij­een­kom­sten als stoot­troe­pen en ze zorg­den met be­drei­gin­gen voor ex­tra stem­men. Oud-pre- si­de­nt Car­los Me­nem deed in de ja­ren ne­gen­tig iets ver­ge­lijk­baars. Hij huur­de bar­ra­bra­vas van Ri­ver Pla­te in om hem te ko­men steu­nen tij­dens zijn cam­pag­ne. Dit soort hoo­li­gans wordt ‘bar­ra­bra­vas van de staat’ ge­noemd.

Ex­treem ge­weld hoort bij het Ar­gen­tijn­se voet­bal en door de rol van de be­stuur­ders en po­li­ti­ci, heeft nie­mand er een op­los­sing voor. Het we­ren van uit­fans ga­ran­deert de vei­lig­heid tot nu toe niet. Vol­gens de or­ga­ni­sa­tie Sal­ve­mos el fút­bol (La­ten we het voet­bal red­den) zijn er sinds 2013 veer­tig sup­por­ters ge­dood. Twee we­ken ge­le­den wa­ren er nog rel­len toen Ri­ver bij Quil­mes speel­de. Le­den van de har­de kern van Ri­ver, Los Bor­ra-

chos del Ta­blón, wil­den met nep­kaart­jes naar bin­nen. Er bra­ken vecht­par­tij­en uit, de po­li­tie ge­bruik­te pep­per­spray en er wa­ren veer­tig ar­res­ta­ties. De ge­won­den hoef­den niet naar het zie­ken­huis; bar­ra­bra­vas van Ri­ver en Bo­ca vech­ten zo vaak dat ze hun ei­gen me­di­ci mee­ne­men.

De vrees voor rel­len over­scha­duwt ook de­ze wed­strij­den van 10 en 24 no­vem­ber. Op de Fa­ce­book­pa­gi­na’s van bei­de fi­na­lis­ten werd een fo­to ge­plaatst van twee jon­ge­tjes die el­kaar om­ar­men. De een in Bo­ca-shirt, de an­der in een shirt van Ri­ver. Er­on­der staat dat de De Copa Li­ber­t­a­do­res in ie­der ge­val in Ar­gen­ti­nië blijft, ‘la­ten we dat vie­ren’. Ge­volgd door een hashtag: we zijn ri­va­len, geen vij­an­den. De cam­pag­ne is deels een re­ac­tie op wat er ge­beur­de bij de vo­ri­ge Bo­ca-Ri­ver voor de Copa Li­ber­t­a­do­res, in ok­to­ber 2015. Bar­ra­bra­vas van de thuis­club boor­den gaat­jes in de spe­lers­tun­nel. Ze had­den pep­per­spray het sta­di­on in ge­smok­keld en spo­ten vier Ri­ver-spe­lers, die na de rust het veld op­lie­pen, het zie­ken­huis in. De wed­strijd werd ge­staakt. De fans van de thuis­ploeg gooi­den pro­jec­tie­len naar de vij­and. De Ri­ver­spe­lers ren­den het veld af. Ze wer­den be­schermd met wa­pen­schil­den. Bo­ca werd ge­dis­kwa­li­fi­ceerd. Clarín noem­de het in een te­rug­blik een van de zwart­ste epi­so­des uit hun ge­schie­de­nis. Ri­ver won la­ter dat jaar voor de der­de keer in hun be­staan de Copa Li­ber­t­a­do­res.

Pre­si­den­tie­le tweet

On­danks het ge­weld­da­di­ge ver­le­den van de Su­per­clá­si­co was er ten­min­ste één man die ge­loof­de, of deed als­of, dat het sup­por­ters­con­flict op het laat­ste mo­ment toch kan wor­den op­ge­lost. Pre­si­dent Ma­cri houdt er­van op­hef te cre­ë­ren en twee we­ken voor de fi­na­le op­per­de hij per tweet om bij de wed­strijd van de eeuw uit­fans toe te la­ten. Het was vol­gens hem een ‘goe­de kans on­ze vol­was­sen­heid te to­nen en dat we ver­an­de­ren, en dat voet­bal in vre­de kan wor­den ge­speeld’. Mi­nis­ter van Vei­lig­heid Pa­tri­cia Bull­rich steun­de haar baas door te zeg­gen dat de staat de vei­lig­heid zou ga­ran­de­ren. Daar was nie­mand van on­der de in­druk en de voor­zit­ters van Bo­ca en Ri­ver wa­ren het daar­over, voor de­ze ene keer, met el­kaar eens. Bei­den wil­len naar ei­gen zeg­gen niets lie­ver dan dat uit­fans weer naar wed­strij­den mogen, maar het Ar­gen­tijn­se hoo­li­gan­pro­bleem is veel te in­ge­wik­keld om op kor­te ter­mijn tot een op­los­sing te ko­men.

Daar­om zal ook de ‘his­to­ri­sche su­per­clá­si­co­fi­na­le’ ( La Na­ción) zon­der uit­fans wor­den ge­speeld. Het heeft nau­we­lijks in­vloed op de voorpret en ‘geen Ar­gen­tijn praat nog er­gens anders over’, stond woens­dag in Clarín . Bo­ca heeft vol­gens de mees­te ken­ners de be­te­re spe­lers, Ri­ver het be­te­re team. Diego Ar­man­do Ma­ra­do­na zal schreeu­wend, ges­ti­cu­le­rend en zwaai­end met zijn geel­blau­we Bo­cas­jaal in zijn vas­te pal­co zit­ten. De Ar­gen­tijn­se Ju­ven­tus-ster Pau­lo Dy­bala voor­spelt ‘een 0-0 en een 0-0’ en Olé sloot een groot stuk af met: ‘Mo­ge de fi­na­le in vre­de ver­lo­pen.’

De Su­per­clá­si­co tus­sen Bo­ca Ju­ni­ors (blauw­geel) en Ri­ver Pla­te (rood­wit) staat sym­bool voor het Ar­gen­tijn­se voet­bal: een spek­ta­kel met ri­si­co.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.