Is ‘Ou­mu­a­mua door bui­ten­aards le­ven ge­stuurd?

Kan het in­ter­stel­lai­re, si­gaar­vor­mi­ge ob­ject ‘Ou­mu­a­mua een ruim­te­schip zijn van bui­ten­aards le­ven?

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

Im­pres­sie van het si­gaar­vor­mi­ge ob­ject ‘Ou­mu­a­mua umu­a­mua is een in­ter­stel­lair ob­ject dat ruim een jaar ge­le­den door het zon­ne­stel­sel vloog. Vol­gens twee as­tro­no­men van Har­vard Uni­ver­si­ty kan het een licht­zeil zijn met een ‘kunst­ma­ti­ge oor­sprong’. Dat schrij­ven ze in een pers­be­richt en het bij­be­ho­ren­de ar­ti­kel, dat nog niet door het peer re­view pro­ces heen is.

En­ke­le nieuws­web­si­tes do­ken en­thou­si­ast op dit nieuws. Maar as­tro­no­men re­a­geer­den nuch­ter. Hun con­clu­sie: het is ex­treem on­waar­schijn­lijk dat ‘Ou­mu­a­mua een bui­ten­aards ruim­te­schip is.

Hoe ko­men de au­teurs van het ar­ti­kel bij dit sci­en­ce­fic­ti­o­n­idee? Waar­schijn­lijk door­dat ‘Ou­mu­a­mua be­hoor­lijk vreemd is. Het heeft een gek­ke si­gaar­ach­ti­ge vorm, bui­telt rond zijn as en had een ho­ge snel­heid die niet af­nam, maar zelfs toe leek te ne­men bij het ver­la­ten van het zon­ne­stel­sel. Dat komt va­ker voor bij ko­me­ten, maar ‘Ou­mu­a­mua lijkt geen ko­meet te zijn.

De as­tro­no­men on­der­zoch­ten daar­om of de ver­snel­ling door de stra­lings­druk van licht­deel­tjes van zon­licht ver­oor­zaakt wordt. Dat zou kun­nen be­te­ke­nen dat het een kunst­ma­tig licht­zeil is dat een ruim­te­vaar­tuig voort­stuwt.

Het idee is mooi, maar on­waar­schijn­lijk. ‘Ou­mu­a­mua lijkt bij­voor­beeld niet glim­mend en snel ge­noeg om een goed licht­zeil te zijn. En al rond­tui­me­lend vangt het te wei­nig licht. Waar­schijn­lij­ker is dat het een uit­zon­der­lijk maar na­tuur­lijk ruim­te­ob­ject is.

Zijn de au­teurs van het ar­ti­kel pseu­do-we­ten­schap­pers? Nee, het zijn se­ri­eu­ze as­tro­no­men. Ze den­ken waar­schijn­lijk niet dat het waar is, maar schre­ven het ar­ti­kel puur spe­cu­la­tief. Der­ge­lij­ke ar­ti­ke­len ver­schij­nen va­ker. Als er ook maar een sprank­je hoop is dat iets door bui­ten­aards le­ven ver­oor­zaakt wordt, dan is het het uit­zoe­ken waard, vin­den som­mi­ge we­ten­schap­pers. En het is al­tijd een leer­za­me oe­fe­ning. Do­ri­ne Schenk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.