Ico­nisch ge­bouw Chrys­ler Buil­ding staat te koop

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Voor een on­be­kend be­drag, dat ze­ker en­ke­le hon­der­den mil­joe­nen dol­lars zal be­dra­gen, staat het ico­ni­sche Chrys­ler Buil­ding in New York te koop. Sinds 2008 is het art de­co-ge­bouw ei- gen­dom van een staats­in­ves­te­rings­fonds uit Abu Dha­bi en een Ame­ri­kaans vast­goed­be­drijf die er in 2008 800 mil­joen dol­lar voor be­taal­den. Heel even was het in 1930 het hoog­ste ge­bouw van de we­reld, zo­als au­to­mag­naat Walter P. Chrys­ler wil­de. Het moest ho­ger zijn dan de Eif­fel­to­ren (317 me­ter). Met een slim­me truc wist ar­chi­tect Wil­li­am Van Alen, na­zaat van een ze­ven­tien­de eeuw­se Ne­der­land­se im­mi- grant, dat te re­a­li­se­ren: de sta­len naald maakt het ge­bouw 318,9 me­ter hoog. Een jaar la­ter al werd dat re­cord ge­bro­ken door de Em­pi­re Sta­te Buil­ding: 443,2 me­ter.

FOTO AFP/DREW ANGERER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.