Hof: Oud-mi­nis­ter Op­stel­ten moet ge­tui­gen in ho­ger be­roep zaak-Wil­ders

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Voor­ma­lig mi­nis­ter van Jus­ti­tie Ivo Op­stel­ten en ou­dOM-baas Her­man Bol­haar zul­len als ge­tui­gen ver­schij­nen in het ho­ger be­roep van de straf­zaak te­gen PVVlei­der Geert Wil­ders over zijn uit­spra­ken over Ma­rok­ka­nen in 2014. Dat heeft het ge­rechts­hof van Den Haag don­der­dag be­paald. Wil­ders deed zelf het ver­zoek om Op­stel­ten en Bol­haar te ho­ren. Zij over­leg­den in 2014 over de ver­vol­ging van de PVV-lei­der, wat vol­gens Wil­ders blijk is van po­li­tie­ke in­men­ging in zijn zaak. Ook zul­len en­ke­le top­amb­te­na­ren van het mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Vei­lig­heid ge­hoord wor­den. Ver­der be­sloot het ge­rechts­hof dat de of­fi­cier van jus­ti­tie die ver­ant­woor­de­lijk was voor de be­slis­sing om voor­ma­lig D66-lei­der Alexan­der Pechtold niet te ver­vol­gen voor zijn uit­spra­ken over Rus­sen, ge­hoord moet wor­den. Pechtold had ge­zegd: „Ik moet de eer­ste Rus nog te­gen­ko­men die uit zich­zelf een fout recht­zet.” Vol­gens Wil­ders is het on­eer­lijk dat Pechtold niet ver­volgd wordt, en hij wel. Pechtold zelf wordt niet ge­hoord, net als an­de­re po­li­ti­ci die Wil­ders als ge­tui­gen wil­de op­roe­pen. Het gaat om voor­ma­lig PvdA-lei­der Die­de­rik Samsom en oud-PvdA-voor­zit­ter Hans Spek­man. Zij de­den ook uit­spra­ken over Ma­rok­ka­nen, waar­na Wil­ders aan­gif­te deed. Het OM ging in de­ze ge­val­len niet over op ver­vol­ging, om­dat hun woor­den gin­gen over ge­drag in plaats van ras. Het was tot nu toe on­dui­de­lijk of het ho­ger be­roep über­haupt zou door­gaan. Wil­ders had het hof ge­vraagd het Open­baar Mi­nis­te­rie niet-ont­van­ke­lijk te ver­kla­ren, om­dat het pro­ces vol­gens hem po­li­tiek is. Vol­gens het hof was er geen aan­lei­ding om het pro­ces bij voor­baat te sta­ken – tij­dens de in­hou­de­lij­ke be­han­de­ling moet blij­ken of de ver­wij­ten van Wil­ders te­recht zijn. De zaak draait om uit­spra­ken van Wil­ders in 2014 in een Haags ca­fé. Hij vroeg zijn aan­han­gers of zij „meer of min­der Ma­rok­ka­nen” wil­den. Toen het pu­bliek „min­der” scan­deer­de, zei de PVV-voor­man dat hij dat zou „re­ge­len”. De PVV-lei­der werd in 2016 door de Haag­se recht­bank schul­dig be­von­den aan groeps­be­le­di­ging en het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie. Hij kreeg geen straf maar be­sloot wel in ho­ger be­roep te gaan.

Wil­ders bij de uit­spraak don­der­dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.