Wo­ning­aan­bod blijft ach­ter bij vraag

Nooit eer­der wer­den wo­nin­gen voor zo­veel geld ver­kocht als in 2018. En er ston­den nau­we­lijks nog wo­nin­gen te koop. Hoe zal dat dit jaar gaan?

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze re­dac­teur

Sam de Voogt

2018 was een re­cord­jaar. Don­der­dag­och­tend pre­sen­teer­de ma­ke­laars­ver­e­ni­ging NVM, goed voor cir­ca drie­kwart van al­le hui­zen­trans­ac­ties in Ne­der­land, cij­fers van de wo­ning­markt over het af­ge­lo­pen kwar­taal én jaar. Nooit eer­der wer­den hui­zen voor een ho­ge­re prijs (ge­mid­deld 298.000 eu­ro) ver­kocht dan in 2018. En niet sinds lan­ge tijd (2000) wer­den wo­nin­gen zo snel (in 39 da­gen) van de hand ge­daan. Ook daal­de het aan­tal trans­ac­ties in 2018 (en het half jaar daar­voor) tot NVM-ma­ke­laars nog maar 46.500 hui­zen in aan­bod had­den, on­ge­veer 1 pro­cent van het he­le Ne­der­land­se wo­ning­be­stand.

Kun­nen we nog zo’n jaar ver­wach­ten op de wo­ning­markt? De vraag naar wo­nin­gen blijft groot en het aan­bod blijft daar­bij ach­ter, is de ver­wach­ting van ma­ke­laar Jer­ry Wij­nen, voor­zit­ter van de Ma­ke­laars­ver­e­ni­ging Am­ster­dam. „De be­vol­king groeit har­der dan het aan­tal hui­zen dat wordt neer­ge­zet. De bouw­pro­duc­tie neemt wel­is­waar toe, maar niet snel ge­noeg.”

De hui­zen­prij­zen zul­len daar­door blij­ven stij­gen. ABN Am­ro bracht woens­dag een rap­port uit met de prog­no­se dat hui­zen in 2019 6 pro­cent meer waard zul­len wor­den. „Dat komt naast de krap­te ook door­dat de ren­te laag is en laag blijft”, zegt wo­ning­markt­eco­noom Phi­lip Bo­ke­loh van de bank. Hij voor­ziet geen mo­ne­tair be­leid waar­door de ren­te zal stij­gen.

Bo­ven­dien groeit de eco­no­mie, zij het in min­de­re ma­te dan vo­rig jaar, zegt Bo­ke­loh. „Ik ver­wacht dat het bru­to bin­nen­lands pro­duct ko­mend jaar stijgt en dat de in­ko­mens mee­stij­gen.” Ook Wij­nen ziet een in­stor­ting van de ver­hit­te wo­ning­markt niet ge­beu­ren. „Al ver­wacht ik wel dat de tem­pe­ra­tuur wat daalt.”

‘Meer te kie­zen’

Er zijn voor­zich­ti­ge sig­na­len van een ken­te­ring. Zo neemt het aan­bod van hui­zen in Am­ster­dam iets toe, zegt ma­ke­laar Wij- nen. „Al zijn dat voor­al hui­zen in een ho­ger prijs­seg­ment, die al­tijd duur ver­huurd zijn. De groep die dat kan be­ta­len droogt op. Zelfs ex­pats kun­nen huur­prij­zen van meer dan 2.000 eu­ro per maand niet op­bren­gen. Om­dat de hui­zen nu voor een mooie prijs ver­kocht kun­nen wor­den, ko­men ze op de markt.” Wij­nen ver­wacht dat 2019 een be­ter jaar zal wor­den om een huis te ko­pen dan vo­rig jaar. „Er zal meer te kie­zen zijn.”

Toch blijft het vin­den van een huis moei­lijk, denkt di­rec­teur Rob Mul­der van Ver­e­ni­ging Ei­gen Huis. Hij wijst op de toe­ge­no­men con­cur­ren­tie op de wo­ning­markt van be­leg­gers en ex­pats. „Als je in 2019 een huis zoekt en je slaagt er­in een huis te ko­pen, dan is dat een fe­li­ci­ta­tie waard.”

Is het dan wel ver­stan­dig om een huis te ko­pen op het hoog­te­punt van de markt?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.