Ma­du­ro viert in­au­gu­ra­tie ter­wijl zijn land leeg­loopt

De Ve­ne­zo­laan­se lei­der laat zich be­ë­di­gen in een groei­end iso­le­ment.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze cor­res­pon­dent Ni­na Jur­na PARAMARIBO

Op veel bui­ten­land­se gas­ten hoeft de Ve­ne­zo­laan­se pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro niet te re­ke­nen bij zijn in­au­gu­ra­tie, de­ze don­der­dag. De so­ci­a­lis­ti­sche au­to­craat be­gint zijn nieu­we re­geer­ter­mijn van zes jaar in een groei­end in­ter­na­ti­o­naal iso­le­ment. De VS, de EU en ver­schil­len­de lan­den in La­tijns-Ame­ri­ka er­ken­nen zijn stem­bus­ze­ge van vo­rig jaar niet en heb­ben Ma­du­ro op­ge­roe­pen af te tre­den.

In mei liet Ma­du­ro, die in 2013 aan de macht kwam na de dood van zijn le­gen­da­ri­sche voor­gan­ger Hu­go Chá­vez, zich op­nieuw tot pre­si­dent kie­zen. De af­ge­lo­pen ja­ren ging Ma­du­ro steeds au­to­ri­tair­der re­ge­ren. Toen de op­po­si­tie in 2015 de macht in het con­gres ver­o­ver­de, zet­te hij dit bui­ten­spel. De op­po­si­tie boy­cot­te de stem­bus­gang in mei of deed niet mee om om­dat haar lei­ders vast­zit­ten of ge­vlucht zijn. Zij be­schul­dig­den Ma­du­ro van kies­frau­de.

De VS, de EU en lan­den in de re­gio rie­pen uit pro­test al am­bas­sa­deurs te­rug of scherp­ten sanc­ties aan. Veel trekt Ma­du­ro zich niet aan van die druk. Met bond­ge­no­ten als Rus­land, Chi­na en de lei­ders van link­se lan­den als Cu­ba, Ni­ca­ra­gua en Bo­li­via viert hij zijn in­au­gu­ra­tie, ter­wijl het land aan de rand van de af­grond staat. De olie­staat, ooit het rijk­ste land van Zuid-Ame­ri­ka, is door mis­ma­na­ge­ment, cor­rup­tie en da­len­de olie­prij­zen in een gro­te eco­no­mi­sche en hu­ma­ni­tai­re cri­sis be­land.

De hy­per­in­fla­tie in Ve­ne­zu­e­la kan in 2019 op­lo­pen tot 10 mil­joen pro­cent, voor­ziet het IMF. Het hui­di­ge aan­tal vluch­te­lin­gen (ze­ker 3 mil­joen) kan de ko­men­de ja­ren ver­dub­be­len, voor­spel­len ex­perts. Schaars­te en hon­ger zul­len ver­der toe­ne­men.

„Hoe lang Ma­du­ro in het za­del blijft, weet nie­mand maar span­nin­gen in de re­gio lo­pen ver­der op en de exo­dus van Ve­ne­zo­la­nen zal al­leen maar groei­en. Niet eer­der za­gen we een vluch­te­lin­gen­cri­sis in La­tijnsA­me­ri­ka van de­ze om­vang, het ont­wricht ons he­le con­ti­nent”, zegt de Ve­ne­zo­laan­se so­ci­o­loog To­mas Páez, te­le­fo­nisch van­uit Mexico.

De re­gio schuift op naar rechts

Ook door ide­o­lo­gi­sche ver­schui­vin­gen in de re­gio komt Ve­ne­zu­e­la nu steeds meer al­leen te staan. Na ja­ren van link­se stem­bus­ze­ges wordt La­tijns-Ame­ri­ka weer toe­ne­mend rechts ge­re­geerd. In buur­land en re­gi­o­na­le groot­macht Bra­zi­lië trad 1 ja­nu­a­ri de ul­tra­recht­se pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro aan. In Co­lom­bia, dat een kwart van al­le Ve­ne­zo­laan­se vluch­te­lin­gen op­neemt, re­geert de pro-Ame­ri­kaan­se Iván Du­que. Bei­den wil­len van Ma­du­ro af.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump dreig­de al met militair in­grij­pen. Bij­na al­le La­tijns-Ame­ri­kaan­se lan­den wij­zen in­ter­ven­tie af, maar oud-le­ger­ka­pi­tein en Trump-adept Bol­so­na­ro flirt met die mi­li­tai­re op­tie. In zijn af­keer te­gen al­les wat links is ziet hij Ma­du­ro als aarts­vij­and.

Páez: „Het wor­den he­le span­nen­de tij­den. Een op­los­sing is niet in zicht. Het gaat bo­ven­dien om ge­o­po­li­tiek: Chi­na steunt Ve­ne­zu­e­la en in­jec­teert geld in het land, in ruil voor olie. Te­ge­lij­ker­tijd pro­be­ren de VS juist om Ma­du­ro ver­der te iso­le­ren en steun te vin­den in de re­gio.”

Bol­so­na­ro ver­klaar­de kort na zijn in­au­gu­ra­tie dat hij niet al­leen eco­no­misch, maar ook militair meer met de VS wil gaan sa­men­wer­ken. „Het zou zelfs mo­ge­lijk kun­nen zijn dat er een Ame­ri­kaan­se ba­sis wordt ge­bouwd op Bra­zi­li­aan­se grond­ge­bied”, zei Bol­so­na­ro, die be­na­druk­te dat hij te­gen­wicht wil voor de steeds in­ten­sie­ve­re mi­li­tai­re sa­men­wer­king tus­sen Rus­land en Ve­ne­zu­e­la. Trump vindt in Bol­so­na­ro een ster­ke bond­ge­noot in wat zijn vei­lig­heids­ad­vi­seur Jo­hn Bol­ton al een strijd te­gen de ‘Troi­ka of Ty­ran­ny’ noem­de: de drie so­ci­a­lis­ti­sche lan­den Cu­ba, Ni­ca­ra­gua en Ve­ne­zu­e­la.

Naast de­ze uit­ge­spro­ken link­se lan­den stuurt ook Su­ri­na­me don­der­dag een re­ge­rings­kop­stuk naar de in­au­gu­ra­tie. Vol­gens de Su­ri­naam­se pre­si­dent De­si Bou­ter­se, die niet zelf gaat maar zich laat ver­van­gen door zijn vi­ce­pre­si­dent, neemt zijn land een neu­tra­le po­si­tie in. „We res­pec­te­ren het au­to­no­me land Ve­ne­zu­e­la, we zijn te­gen bui­ten­land­se in­men­ging en we blij­ven di­plo­ma­tie­ke re­la­ties on­der­hou­den met Ve­ne­zu­e­la”, zei Bou­ter­se dins­dag op een pers­con­fe­ren­tie in Paramaribo.

Pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro treedt de­ze don­der­dag op­nieuw aan in een door zijn wan­be­leid be­rooid Ve­ne­zu­e­la.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.