M/V IN HET NIEUWS Man die vier­tal dood­de bij Joods Mu­se­um was ter­ro­rist, geen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Bij­na vijf jaar na een vier­vou­di­ge moord be­gint de rechts­zaak te­gen een klei­ne cri­mi­neel die in de cel ra­di­ca­li­seer­de van Sy­rië­gan­ger tot ter­ro­rist. p za­ter­dag 24 mei 2014, even voor vier uur ’s mid­dags stapt een man het Joods Mu­se­um in Brussel bin­nen. Het is de dag voor de Belgische fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen. Met een re­vol­ver schiet hij twee Is­ra­ë­li­sche toe­ris­ten dood. Dan een ba­lie­me­de­wer­ker. En met een ka­lasjnik­ov die hij uit een van zijn tas­sen haalt, ver­moordt hij nog een me­de­werk­ster.

Zes da­gen la­ter wordt de dan 29-ja­ri­ge Mehdi Nem­mou­che in het Fran­se Mar­seil­le op­ge­pakt als hij uit een Euro­li­nes­bus stapt. Hij heeft de ka­lasjnik­ov en re­vol­ver nog bij zich.

De­ze don­der­dag, ruim vier en een half jaar la­ter, be­gint in Brussel de rechts­zaak te­gen Nem­mou­che. Waar hij in 2014 nog een lo­ne wolf leek, wordt de Frans­man nu ge­zien als de eer­ste ter­ro­rist van een he­le groep die van­uit Sy­rië te­rug naar Eu­ro­pa werd ge­stuurd om aan­sla­gen te ple­gen.

Nem­mou­che werd ge­bo­ren op 17 april 1985 in Rou­baix, vlak over de grens in Frank­rijk, en geldt als het pro­to­ty­pe van de klei­ne cri­mi­neel die in de ge­van­ge­nis ra­di­ca­li­seer­de en van Sy­rië­gan­ger ter­ro­rist werd.

Wer­ken deed hij nooit

Hij was drie maan­den oud toen hij in een pleeg­ge­zin te­recht­kwam, zijn moe­der kon niet voor hem zor­gen. Zijn di­plo­ma haal­de hij op zijn 21ste wel, maar wer­ken deed hij nooit. In plaats daar­van dook hij de cri­mi­na­li­teit in: op zijn der­tien­de pleeg­de Nem­mou­che al in­bra­ken, en in de ja­ren er­na sta­pel­den de klei­ne straf­fen zich op, tot hij in 2007 vijf jaar vast kwam te zit­ten in ver­schil­len­de ge­van­ge­nis­sen. In de laat­ste, bij het Zuid-Fran­se Tou­lon, ra­di­ca­li­seer­de de er­voor al ge­lo­vi­ge Nem­mou­che, zo­als veel an­de­re ge­de­ti­neer­den in ge­van­ge­nis­sen in Bel­gië en Frank­rijk. Ter­ro­rist Mo­ham­med Merah, die in 2012 ze­ven men­sen dood­de in Tou­lou­se en Mon­tau­ban, ra­di­ca­li­seer­de in een Fran­se ge­van­ge­nis en was een gro­te in­spi­ra­tie­bron voor Nem­mou­che. Ben­ja­min Her­man, de mos­lim­ter­ro­rist die vo­rig jaar in Luik drie men­sen dood­de, be­keer­de en ra­di­ca­li­seer­de in een Belgische ge­van­ge­nis.

Hoe Nem­mou­che pre­cies ra­di­ca­li­seer­de, is niet dui­de­lijk. Wel ze­ker: na het uit­zit­ten van zijn straf ver­trok hij van­uit Brussel naar Sy­rië om zich aan te slui­ten bij wat la­ter IS zou wor­den. Daar zou hij on­der meer IS-ge­van­ge­nen heb­ben be­waakt.

„Ik heb zin om een ka­lasjnik­ov te ne­men en een klein Is­ra­ë­lie­tje te gaan neer­knal­len. Een klein Jo­din­ne­tje van vier jaar oud.” Dat zei hij vol­gens vier Fran­se jour­na­lis­ten die door Nem­mou­che be­waakt wer­den toen ze in 2014 op­ge­slo­ten za­ten in Alep­po, schreef De Stan­daard de­ze week. Ze zul­len in Brussel ge­tui­gen.

„Dit is slechts het be­gin van een lan­ge reeks aan­val­len op Brussel. We zul­len de­ze stad te vuur en te zwaard ver­woes­ten”, zegt een stem – mo­ge­lijk die van Nem­mou­che – op de bij zijn ar­res­ta­tie op zijn te­le­foon aan­ge­trof­fen film­pjes.

Dat de aan­slag echt deel uit­maak­te van een gro­ter plan, had­den de au­to­ri­tei­ten nog niet door. Er zou een lan­ge reeks ter­reur­aan­sla­gen door Eu­ro­pe­se Sy­ri­ëstrij­ders op Fran­se en Belgische bo­dem vol­gen: Ver­viers, de Tha­lys-trein, Parijs, Brussel-Za­ven­tem. Een deel van de ver­dach­ten er­van ken­de Nem­mou­che. Zo was Na­jim La­chraaoui, zelf­moord­ter­ro­rist bij de aan­sla­gen in Brussel, te­ge­lijk met hem IS-be­wa­ker. Ook met Ab­del­hamid Abaaoud, spil­fi­guur van de aan­sla­gen in Parijs, had hij con­tact.

Toch past de aan­slag op het Joods Mu­se­um vol­gens zijn ad­vo­ca­ten níét in de reeks aan­sla­gen die volg­de. Zij zul­len be­to­gen dat hij on­schul­dig is. Het ju­ry­pro­ces, waar­bij ook Frans­man Na­cer Ben­d­rer voor­komt, die de wa­pens zou heb­ben ge­le­verd, duurt waar­schijn­lijk tot eind fe­bru­a­ri. Ze kun­nen bei­den le­vens­lang krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.