Een wets­wij­zi­ging heeft het moei­lij­ker ge­maakt kin­de­ren te vrij­wa­ren van ge­weld en ver­waar­lo­zing, schrijft ‘Her­stel de­ze weef­fout.’

NRC Handelsblad - - Opinie -

ind vo­rig jaar maak­te het Ge­rechts­hof Den Haag de on­der­toe­zicht­stel­ling on­ge­daan die de kin­der­rech­ter een half jaar daar­voor had op­ge­legd aan drie kin­de­ren. We­gens voort­du­rend hui­se­lijk ge­weld was het ge­zin al zes jaar lang van di­ver­se kan­ten on­der­steund. Aan­ge­zien het pa­troon nau­we­lijks ver­an­der­de, had de Raad voor de Kin­der­be­scher­ming de rech­ter ver­zocht de kin­de­ren on­der toe­zicht te stel­len. De moe­der leg­de zich ech­ter niet neer bij de be­slis­sing van de rech­ter en ging in be­roep. Ze zei dat zij al­tijd open had ge­staan voor hulp en de si­tu­a­tie wil­de ver­be­te­ren, maar al­leen op ei­gen ge­zag en niet ge­dwon­gen. De jeugd­be­scher­mers za­gen daar­en- te­gen nog steeds zor­ge­lij­ke sig­na­len. Zij von­den dat de on­der­toe­zicht­stel­ling (OTS) na dit ja­ren­lan­ge pa­troon van steeds te­rug­ke­rend ge­weld dien­de te wor­den ge­hand­haafd: de va­der stel­de zich wis­se­lend op en de ou­ders ba­ga­tel­li­seer­den de ge­vol­gen van het ge­weld voor de kin­de­ren, om­dat het niet op hen was ge­richt. Het hof be­slis­te dat het be­sluit van de kin­der­rech­ter wet­te­lij­ke grond mis­te om­dat de ou­ders hulp ac­cep­teer­den. De OTS werd op­ge­he­ven.

Hier zien we een voor­beeld van de weef­fout die bij de re­cen­te her­zie­ning van de kin­der­be­scher­mings­maat­re­ge­len in de gron­den voor de on­der­toe­zicht­stel­ling is ge­slo­pen. Voor­heen gold als cri­te­ri­um voor een on­der­toe­zicht­stel­ling, dat de ont­wik­ke­ling en vei­lig­heid van een kind wor­den be­dreigd en dat hulp­ver­le­ning in vrij­wil­lig ka­der heeft ge­faald of dreigt te fa­len. et de in­wer­king­tre­ding van de nieu­we Wet op 1 ja­nu­a­ri 2015 is de laat­ste grond ver­val­len. Sinds­dien geldt dat een OTS slechts kan wor­den op­ge­legd als ou­ders bij een be­dreig­de ont­wik­ke­ling of vei­lig­heid vrij­wil­li­ge hulp niet of on­vol­doen­de ac­cep­te­ren, on­ge­acht het re­sul­taat.

De­ze nieu­we rechts­grond kan dus lei­den tot een pat­stel­ling als ou­ders hulp ac­cep­te­ren maar dit zon­der ef­fect blijft. Te­recht noem­de toen­ma­lig Twee­de Ka­mer­lid Ni­ne Kooi­man (SP) dit bij de par­le­men­tai­re be­han­de­ling

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.