Re­gis­seur laakt Net­flix om on­der­ti­te­len in Span­je

Net­flix biedt de Mexi­caan­se film in Span­je aan met on­der­ti­te­ling, om­dat Mexi­caans-Spaans nét iets an­ders is. „Be­le­di­gend voor het pu­bliek”, zegt de ma­ker.

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws - Me­rijn de Waal

Ro­ma , een van de meest ge­pre­zen en ge­lau­wer­de films van dit mo­ment, heeft een klei­ne taal­strijd ont­ke­tend in de Spaans­ta­li­ge we­reld.

De film (een ode van de Mexi­caan­se re­gis­seur Alfon­so Cu­arón aan het in­heem­se dienst­meis­je uit zijn jeugd) draait niet al­leen in bios­co­pen, maar kwam eind 2018 ook met­een op Net­flix be­schik­baar. In Span­je biedt de strea­ming­dienst het dra­ma aan met Spaan­se on­der­ti­te­ling. Niet al­leen de scè­nes waar­in Mixteeks (een in­heem­se taal) wordt ge­spro­ken, maar ook die waar­in Spaans klinkt. Dit om­dat het ‘Mexi­caans’ soms net iets an­ders is dan het Spaans uit Span­je zelf.

De on­der­ti­tels leid­den de af­ge­lo­pen we­ken op so­ci­a­le me­dia al tot kri­tiek van Spaan­se kij­kers. Dins­dag meng­de ook re­gis­seur Cu­arón zich in het de­bat. „Het lijkt me heel be­le­di­gend voor het Spaan­se pu­bliek dat ze Ro­ma in het Cas­til­li­aans-Spaans heb­ben on­der­ti­teld”, zei hij tij­dens een fil­me­ve- Fer­nan­do Gra­dia­ga als An­to­nio, en Ma­ri­na De Ta­vi­ra als So­fia in Ro­ma, ne­ment in New York, meld­de het pers­bu­reau EFE. „De kleu­ren en de em­pa­thie heb­ben geen on­der­ti­te­ling no­dig. Het is heel, heel ri­di­cuul.”

Als Mexi­caan, zei hij, kijkt hij ook graag naar films van Pe­dro Al­modó­var, Span­jes top­re­gis­seur. „En ik heb geen on­der­ti­te­ling in het Mexi­caans no­dig om Al­modó­var te be­grij­pen.”

Te­gen­over de krant El País, die de kwes­tie dins­dag op de voor­pa­gi­na aan­kaart­te, noem­de Cu­arón het be­sluit van Net­flix „be­krom­pen, on­we­tend en be­le­di­gend voor Span­jaar­den zelf ”. De in Bar­cel­o­na wo­nen­de Mexi­caan­se schrij­ver Jor­di So­ler zag de film in een Ca­ta­laan­se bios­coop, waar de­ze Spaans werd on­der­ti­teld. Hij noem­de dit op Twit­ter „be­voog­dend, be­le­di­gend en zwaar pro­vin­ci­aals”.

Over­bo­di­ge ver­ta­ling

Bin­nen een we­reld­taal als het Spaans be­staan re­gi­o­naal ver­schil­len. Zo kan een Span­jaard met de vraag ‘¿ dón­de pu­e­do co­ger el au­to­bús aqui?’ (Waar kan ik hier de bus pak­ken?) in Mexico een lach­bui uit­lok­ken. Co­ger (pak­ken, ne­men) heeft in La­tijns-Ame­ri­ka een sek­su­e­le la­ding. En in Mexico heet een bus ca­mión , aqui (hier) is er acá.

On­danks zul­ke ver­schil­len tus­sen het ca­s­tel­la­no uit het voor­ma­li­ge moe­der­land en het es­pa­ñol dat in de ‘Nieu­we We­reld’ ach­ter­bleef, kun­nen la­ti­no’s en Span­jaar­den el­kaar moei­te­loos ver­staan. Een deel van de woor­den die Net­flix ‘ver­taal­de’ zal bij veel kij­kers zelfs he­le­maal niet tot ver­war­ring leid­den. Zo werd mamá nog­al over­bo­dig in ma­d­re ver­taald en uste­des ( jul­lie) in vo­so­tros .

Spaan­se films wor­den in La­tijnsA­me­ri­kaan­se bios­co­pen door­gaans niet on­der­ti­teld, laat staan na­ge­syn­chro­ni­seerd, zo­als met En­gels­ta­li­ge films wel veel ge­beurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.