Turk­se krant moet ar­ti­ke­len be­dreigd raads­lid rec­ti­fi­ce­ren

NRC Handelsblad - - Cultuur Nieuws -

Ep­po Kö­nig

De Turk­se krant Sa­bah moet pu­bli­ca­ties over het be­dreig­de Rot­ter­dam­se raads­lid Tu­ran Ya­zir (ex-CDA) deels rec­ti­fi­ce­ren op straf­fe van een dwang­som van 25.000 eu­ro. Dat heeft de Rot­ter­dam­se recht­bank woens­dag be­slo­ten in een bo­dem­pro­ce­du­re aan­ge­span­nen door Sa­bah. De krant, met hoofd­kan­toor in Istan­bul en veel (on­li­ne) ge­le­zen door Turk­se Ne­der­lan­ders, moet rec­ti­fi­ce­ren dat Ya­zir een „op­lich­ter” zou zijn en dat hij vo­rig jaar na­men van Turk­se Ne­der­lan­ders aan de po­li­tie zou heb­ben door­ge­ge­ven. Voor de­ze be­richt­ge­ving is „geen grond”, stelt de rech­ter.

Na de rel­len bij het Turk­se con­su­laat in maart 2017 in Rot­ter­dam plaatste de re­ge­rings­ge­zin­de krant Sa­bah en­ke­le ar­ti­ke­len over het raads­lid. Ya­zir werd hier­na be­dreigd en moest zijn werk als raads­lid vier maan­den neer­leg­gen. Ya­zir zou vol­gens de be­richt­ge­ving in Sa­bah de „imam voor Ne­der­land” zijn van FETÖ, de Turk­se naam voor de zo­ge­noem­de ‘ter­reur­be­we­ging’ van gees­te­lijk lei­der Fet­hul­lah Gülen. Die zit vol­gens Tur­kije ach­ter de mis­luk­te coup in 2016. Ya­zir werd een op­lich­ter en ver­ra­der ge­noemd die sa­men­werk­te met de „ra­cis­ti­sche par­tij PVV”.

De recht­bank heeft de pers­vrij­heid van Sa­bah moe­ten af­we­gen te­gen de per­soon­lij­ke vrij­heid van Ya­zir. Dat de krant hem een Gülen­aan­han­ger noemt, acht de rech­ter recht­ma­tig. Ya­zir heeft pu­blie­ke­lijk ge­zegd ge­ïn­spi­reerd te zijn door Gülen. Ya­zir is wel on­recht­ma­tig de gees­te­lijk lei­der van Gülen in Ne­der­land ge­noemd. Sa­bah hoeft de­ze uit­la­ting niet te rec­ti­fi­ce­ren, om­dat de ge­meen­te en Ya­zir dit niet spe­ci­fiek heb­ben ge­ëist, al­dus de pers­rech­ter. In kort ge­ding was Sa­bah ook al ver­oor­deeld tot een dwang­som van 100.000 eu­ro, als de krant niet zou rec­ti­fi­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.