Een film van wei­nig woor­den

NRC Handelsblad - - De Gids -

Per­soons­be­wa­ker Mi­chael in De be­vei­li­gers. igen­lijk is wis­sel­zap­pen iets voor avon­den Eu­ro­pa­cup­voet­bal. Je pro­beert twee wed­strij­den te­ge­lijk te vol­gen en door tac­tisch scha­ke­len geen cru­ci­aal mo­ment op een van bei­de vel­den te mis­sen. Woens­dag bracht een nieu­we uit­da­ging voor de wis­sel­zap­per: film. Ter­wijl NPO 3 De ont­voe­ring van Fred­dy Hei­ne­ken (2011) uit­zond, bracht RTL 4 de in­ter­na­ti­o­na­le pro­duc­tie Kid­nap­ping Mr. Hei­ne­ken uit 2015. ij de Ne­der­lan­ders ging het al­le­maal wat snel­ler. Ter­wijl de ont­voer­ders daar con­sta­teer­den dat er ‘geen be­vei­li­ging’ was bij Hei­ne­ken, wa­ren de En­gels­ta­li­gen nog druk met een mat­par­tij in een kraak­pand. Toen de be­vrij­de Hei­ne­ken op NPO 3 het aan­stel­len van de bes­te be­wa­kers ver­or­don­neer­de, zat hij op RTL 4 nog vast aan de muur – wat we niet za­gen om­dat de film werd on­der­bro­ken door een re­cla­me. Voor Grolsch.

„Geen be­vei­li­ging.” De ont­voe­ring van Hei­ne­ken en zijn chauf­feur Ab Do­de­rer is óók een her­in­ne­ring aan het tijd­perk waar­in de Ne­der­lan­der nog nau­we­lijks werd be­waakt. In­mid­dels le­ven we mis­schien niet in een po­li­tie­staat, maar dan toch in elk ge­val in een be­wa­kers­staat. Het net van man­nen en vrou­wen dat ter be­scher­ming om ons heen is ge­span­nen, was het on­der­werp van de do­cu­men­tai­re De be­vei­li­gers, die KRO-NCRV uit­zond toen de nacht­dienst op veel plaat­sen al­weer was be­gon­nen.

Re­gis­seur An­ne­loek Sol­lart maak­te een film van wei­nig woor­den. Be­vei­li­gen is voor­al een kwes­tie van kij­ken. We zien hoe er ge­speurd wordt naar on­re­gel­ma­tig­he­den in de mas­sa bij de Gay Pri­de (BAM! Daar knalt een con­fet­ti­ka­non). Maar ook hoe er ge­tuurd wordt in de leeg­te bij de kern­cen­tra­le in Bors­se­le – óók een mo­ge­lijk doel­wit van ter­ro­ris­ten.

En steeds ge­beurt er het­zelf­de: niets. Per­soons­be­wa­ker Mi­chael van Geert Wil­ders wordt ge­filmd bij een be­zoek aan Pur­me­rend. „Voor­ko­men. Af­wen­den. Door­staan. Dat is on­ze taak bij een aan­slag”, legt hij uit. Na zo’n mid­dag komt hij drijf­nat van het zweet te­rug op kan­toor. Nog een on­heil­spel­lend de­tail: als Mi­chael op de schiet­baan les krijgt in het vu­ren van een AK-47, sug­ge­reert de in­struc­teur dat hij even weg­loopt om het ge­luid goed in zich op te ne­men en la­ter te her­ken­nen. „Dat je weet: ah, kak, dat is zo’n ding.”

Niet over­al voelt het ge­vaar zo na­bij. In de con­tro­le­ka­mer van het Rot­ter­dam­se open­baar ver­voer heb­ben de man­nen de tijd om even in te zoo­men op de bil­len van een pas­sa­gier (v) en een zwal­ken­de dron­ke­lap. Even lijkt het of ze naar Ame­ri­ca’s Fun­niest Ho­me Vi­deo’s zit­ten te kij­ken, maar als de per­soon op de rails be­landt, wordt er snel in­ge­gre­pen.

An­de­re be­wa­kers ko­men vaak in ac­tie, zo­als de be­vei­li­ger van een gro­te su­per­markt in Tilburg, die de zaak met tien­tal­len ca­me­ra’s ob­ser­veert. ( De be­vei­li­gers toont ook hoe de be­wa­kers­staat ons steeds in de smie­zen houdt – en niet al­leen on­ze bil­len.) Als een win­kel­dief op he­ter­daad wordt be­trapt, komt de man da­de­lijk in ac­tie. Zacht­zin­nig gaat dat niet, waar­door ik me re­a­li­seer­de dat ik één vraag mis­te in de film. Had een van de be­wa­kers wel­eens ie­mand kwaad ge­daan? et beeld dat blijft han­gen is dat van de con­stan­te be­heer­sing die de man­nen (en en­ke­le vrou­wen) aan de dag moe­ten leg­gen. Ook bij een bij­de­han­te blo­wer die aan­voelt dat een jon­ge be­wa­ker een van zijn eer­ste werk­da­gen heeft. Die be­wa­ker is trou­wens een vluch­te­ling die ont­kwam aan de ma­che­tes van het et­nisch ge­weld in Bu­run­di. Hij ziet zijn nieu­we baan als een plicht: „Je kunt geen on­schul­di­ge by­stan­der zijn. Be­grijp je wat ik be­doel?” Over vei­lig­heid ge­spro­ken. Ar­jen For­tuin

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.