Ki­lo­me­ters dos­siers van pa­ti­ën­ten en veel vra­gen

De af­wik­ke­ling van het fail­lis­se­ment van het Slo­ter­vaart­zie­ken­huis blijkt „vrij com­plex”. Veel is nog on­dui­de­lijk. Wie be­taalt de lang­du­ri­ge op­slag van pa­ti­ën­ten­dos­siers? De cu­ra­to­ren zijn straks weg

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze re­dac­teu­ren en

Joris Kooi­man Jeroen Wes­ter

De pa­ti­ën­ten zijn weg, het per­so­neel gro­ten­deels ver­dwe­nen. Maar de cu­ra­to­ren van het fail­lie­te Slo­ter­vaart­zie­ken­huis kun­nen het pand voor­lo­pig niet slui­ten. Groot­ste zorg: een op­los­sing vin­den voor „ki­lo­me­ters” pa­ti­ën­ten­dos­siers vol met foto’s, brie­ven en zelfs stuk­jes weef­sel.

In een vrij­wel ver­la­ten zie­ken­huis­ge­bouw in Am­ster­dam Nieuw-West ga­ven cu­ra­to­ren Marc van Zan­ten en Mar­lous de Groot (CMS) woens­dag uit­leg over het eer­ste fail­lis­se­ments­ver­slag. Het is het re­sul­taat van 2,5 maand wer­ken. Na­mens de cu­ra­to­ren is nu al 4.329 uur en 52 mi­nu­ten aan het bank­roet be­steed – dat tikt aan.

Op 23 ok­to­ber vroeg zo­wel het MC Slo­ter­vaart als de IJs­sel­meer­zie­ken­hui­zen (Le­ly­stad, Dron­ten, Em­me­loord, Urk) uit­stel van be­ta­ling aan. Zorg­ver­ze­ke­raars on­der lei­ding van Zilveren Kruis had­den ge­wei­gerd een fi­nan­ci­eel ‘vang­net’ te cre­ë­ren voor de zie­ken­hui­zen die in acu­te geld­nood ver­keer­den. Bin­nen min­der dan twee da­gen volg­de het bank­roet: hec­ti­sche da­gen waar­in pa­ti­ën­ten van het Slo­ter­vaart­zie­ken­huis in al­ler­ijl wer­den ver­plaatst en de in­ten­si­ve ca­re per di­rect dicht moest om­dat uit­zend­bu­reaus hun tij­de­lij­ke per­so­neel te­rug­trok­ken.

„Moet je dat niet pro­be­ren te voor­ko­men?”, vroeg Van Zan­ten zich woens­dag af. Een cha­o­tisch fail­lis­se­ment is vol­gens de cu­ra­tor al­tijd on­wen­se­lijk, maar bij een zie­ken­huis geldt dat nog ster­ker. Van Zan­ten: „Voor een pa­ti­ënt is het ver­schrik­ke­lijk te ho­ren dat de arts ont­sla­gen wordt en het zie­ken­huis fail­liet gaat.” Hij sug­ge­reer­de dat een zo­ge­he­ten pre-pack voor ie­der­een be­ter was ge­weest, waar­bij al vóór het fail­lis­se­ment in stil­te een door­start of af­bouw wordt voor­be­reid.

De ver­ze­ke­raars wei­ger­den eind vo­rig jaar 8 mil­joen ex­tra te be­ta­len om een ri­gou­reu­ze sa­ne­ring mo­ge­lijk te ma­ken. De­zelf­de ver­ze­ke­raars zijn nu al 7 mil­joen kwijt aan een boe­del­kre­diet, geld dat zij vrij­wel ze­ker niet te­rug­krij­gen.

De cu­ra­to­ren we­zen geen schul­di­gen aan voor het dra­ma, en lie­ten ook veel an­de­re es­sen­ti­ë­le vra­gen nog on­be­ant­woord. Bij­voor­beeld: wat zijn de be­lang­rijk­ste oor­za­ken van het de­ba­cle? En hoe zag de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie er pre­cies uit?

Wie krijgt geld van wie?

Huis­bank ING heeft nog 7,7 mil­joen eu­ro te­goed, de Be­las­ting­dienst 5,2 mil­joen, en 440 par­tij­en heb­ben voor in to­taal bij­na 27 mil­joen aan vor­de­rin­gen in­ge­diend. Maar in hoe­ver­re die claims le­gi­tiem zijn of over­lap­pen is niet hel­der. Ook is on­dui­de­lijk of de zorg­ver­ze­ke­raars nog geld krij­gen van het zie­ken­huis, of het zie­ken­huis juist geld van de ver­ze­ke­raars. Dat laat­ste was een be­lang­rijk twist­punt bij de ru­moe­ri­ge on­der­gang eind vo­rig jaar. Een „vrij com­plex” fail­lis­se­ment, noemt Van Zan­ten het. Ver­volg­on­der­zoek kan nog maan­den du­ren.

De af­wik­ke­ling van het fail­lis­se­ment is ex­tra in­ge­wik­keld. Dat komt niet al­leen door de pa­ti­ën­ten­dos­siers, maar ook door een dis­puut met de ge­meen­te Am­ster­dam over het pand. Dat ge­bouw is ver­uit het meest waar­de­vol­le be­zit in de boe­del. De cu­ra­to­ren wil­len het ver­ko­pen aan de hoog­ste bie­der en de op­brengst uit­ke­ren aan schuld­ei­sers. Maar op 6 no­vem­ber heeft de ge­meen­te een zo­ge­he­ten ‘voor­keurs­recht’ op de stuk­ken grond ge­ves­tigd waar­op het zie­ken­huis staat. Dat houdt in dat de cu­ra­to­ren de lo­ca­tie éérst aan de ge­meen­te moe­ten aan­bie­den te­gen een ‘markt­con­for­me’ prijs. Al­leen: hoe stel je die vast? Vol­gens de cu­ra­to­ren drukt het voor­keurs­recht de prijs. Ze heb­ben be­zwaar ge­maakt.

Dan de pa­ti­ën­ten­dos­siers. De wet schrijft voor dat die ten min­ste 15 jaar be­waard moe­ten blij­ven. „Maar wij zijn er straks niet meer”, zei Van Zan­ten. In het zie­ken­huis kwa­men jaar­lijks zo’n 55.000 pa­ti­ën­ten. Hoe­veel dos­siers zijn dat niet? Al­leen al het pa­pie­ren ar­chief is ki­lo­me­ters lang. De vraag is hoe die dos­siers straks wor­den op­ge­sla­gen, ge­waar­borgd en toe­gan­ke­lijk ge­hou­den, zon­der dat de pri­va­cy van pa­ti­ën­ten in het ge­ding komt. En wie gaat dat be­ta­len?

Van Zan­ten spreekt van een „maat­schap­pe­lij­ke kos­ten­post”. Het is on­ont­gon­nen ter­rein vol­gens de cu­ra­to­ren. De re­ke­ning is niet voor de schuld­ei­sers, vin­den zij, maar het ligt ook niet voor de hand om de zorg­ver­ze­ke­raars te la­ten be­ta­len. Die heb­ben al 7 mil­joen pre­mie­geld be­steed aan de hui­di­ge af­wik­ke­ling.

Bij het MC Slo­ter­vaart wor­den de pa­ti­ën­ten­dos­siers, fy­siek en di­gi­taal, be­waard op ver­schil­len­de lo­ca­ties. De ko­men­de maan­den gaan de cu­ra­to­ren met da­ta-ex­perts en pri­va­cy­des­kun­di­gen een plan ma­ken.

Het vol­gen­de fail­lis­se­ments­ver­slag staat voor april op de agen­da.

Een am­bu­lan­ce ver­laat het MC Slo­ter­vaart. Na het fail­lis­se­ment in ok­to­ber moest het zie­ken­huis 50 pa­ti­ën­ten her­plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.